برنامه درسی تخصصی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-4:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی: 1398-1399

ماه: اردیبهشت ماه 1399

گروه آموزشی:  چشم پزشکی

دوره:تخصصی چشم پزشکی

نام درس:  آموزش دستیاری چشم پزشکی

شماره درس :

نام مسوول دوره:  آقای دکتر محمدرضا اخلاقی

مکان برگزاری دوره: مرکز آموزشی درمانی فیض- گروه چشم پزشکی

شروع و پایان دوره:  95/7/15 الی 99/2/30

طول دوره: 4 سال

آدرس دفتر گروه: میدان قدس - ابتدای خیابان مدرس - مرکز آموزشی درمانی فیض

تلفن دفتر گروه:  34450016

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:ساعت 8 الی 12 روزهای اداری هر هفته

Email: Akhlaghi@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:تربیت نیروهای متخصص در زمینه بیماریهای چشم پزشکی بمنظور درمان بیماران و پیشگیری از بروز صدمات و ضایعات بیشتر به بیماران و مصدومین 

اهداف اختصاصی دوره:

 1 - تربیت نیروهای متخصص در زمینه بیماریهای چشم پزشکی

2 - تربیت نیروهای فوق تخصص در زمینه بیماریهای چشم پزشکی

 3 - ارتقای پزوهش و اموزش بمنظور درمان بیماران و پیشگیری از بروز صدمات و ضایعات بیشترچشمی به بیماران و مصدومین

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

99/2/3

کنفرانس قرنیه

اساتید قرنیه

7/30 الی 8/30

کلاس درس مرکز

 

 

 

2

99/2/4

Text Review

دکتر رزمجو

7/30 الی 8/30

کلاس درس مرکز

 

 

 

3

99/2/5

special mortality disorders

ادکتر محمدرضا پیمان

7/30 الی 8/30

کلاس درس مرکز

 

 

 

4

99/2/6

ژورنال کلاب

دکتر کیان ارثی

7/30 الی 8/30

کلاس درس مرکز

 

 

 

5 99/2/7 کنفرانس آکولوپلاستی دکتر اشراقی 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
6 99/2/10 کنفرانس رتین دکتر صالحی 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
7 99/2/11 معاینه سر عصب دکتر نادری 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
8 98/2/13 کنفرانس گلوکوم دکتر نادری 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
9 99/2/18 ژورنال کلاب اساتید شبکیه 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
10 99/2/22 کنفرانس آکولوپلاستی دکتر اشراقی 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
11 99/2/27 ژورنال کلاب اساتید قرنیه 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      
12 99/2/29 گونیوسکوپی دکتر نادری 7/30 الی 8/30 کلاس درس مرکز      

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

اعمال جراحی پلک

10

20

20

2

اعمال جراحی سیستم اشکی

5

15

15

3

اعمال جراحی اربیت

5

5

10

4 اعمال جراحی استرابیسم 5 5 15
5 اعمال جراحی سگمان قدامی 10 20 120
6 اعمال جراحی گلوکوم 5 10 30
7 انجام لیزر 5 10 20
8 جراحی شبکیه 5 10 20
9 تزریق شبکیه 5 10 20

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 1-Duane’s Basic & clinical Ophthalmology by william Tasman  & Edvard A.Jaeger 

 2)Basic & clinical science course(All volumes) by American Academy of ophthalmology(AAO)

3) Ocular pathology by Yanoff , sassani.

4)Principle and practice of ophthalmology by Albert & Jackoebie

5)Glaucoma Becker and sheffers.

 6) Cataract surgery F. Steinert

 

منابع فرعی درس:

1-)Binocular vision and ocular motility van Noorden.

2-)practical ophthalmology AAO

3-)Basic principles of ophthalmic surgery AAO 10

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)  

   مجموع نمره‌های ارتقای هرسال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.                                                               

150 نمره ارزيابي درون بخشي داراي اجزاي زير است:

الف- رفتار حرفه‌ای: 30 نمره

ب- روش OSCE و حداقل يك روش نوين ارزشيابي (Mini CEX، Dops و ...) و سایر موارد ذکرشده در بخش ارزشيابي دستیاران: 120 نمره

                                                                   بارم: 150 نمره

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)   

الف- آزمون كتبي دوره اي در طول سال: 60 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر)

ب- آزمون كتبي ساليانه (در تاريخي كه همه ساله از طرف دبيرخانه اعلام خواهد شد) : 90 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر) و 150 نمره (دستیاران سال آخر)

                                                                                                                                     بارم: 150 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

      برنامه آموزشی دستیاری چشم پزشکی   ،    

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:کلیه دستیاران در صورت عدم اشتغال بر بالین بیماران بدحال موظف به شرکت در برنامه هاي آموزشی ،اورژانس ، اتاق عمل و درمانگاه  که توسط گروه تدوین و اطلاع رسانی میشود؛ بوده وحضور آنها توسط منشی گروه ثبت میگردد. در صورت غیبت یا تاخیر دستیار باید در اولین فرصت علت موضوع را به دستیار ارشد یا مدیر برنامه دستیاري توضیح دهد. دستیاران موظف به شرکت در کارگاهها و کلاسهاي آموزشی مصوب دستیاري طبق برنامه ریزي انجام شده توسط گروه هستند.آنها همچنین موظف به شرکت در امتحانات کتبی دورهاي گروه که از قبل اعلام میگردد بوده وموظف هستند عنوان پایان نامه خود را قبل از امتحان ارتقاي سال 2-3دستیاري انتخاب و به تصویب برسانند.بر اساس دستورالعمل رسیدگی به پاي بندي دستیاران به اصول حرفه اي مصوب هیئت رئیسه محترم دانشگاه براي یک دستیار، کسر کشیک تشویقی یا کشیک اضافه توبیخی میتواند در نظر گرفته شود.در صورت تکرار و عدم رعایت مراتب فوق، مدیر برنامه دستیاری نسبت به گزارش به مدیر گروه ودر نهایت به دانشکده پزشکی اقدام می نماید . دستیار موظف است قبل ازعزیمت به مرخصی استحقاقی قبلا هماهنگی لازم با دستیار مسیول و مدیر برنامه دستیاری بعمل آورد. درخصوص مرخصی استعلاجی نیز لازم است در اولین فرصت مسیولین ذیربط را در جریان قرار دهد تخطی از موارد ذکر شده منجر به تذکر شفاهی ، کتبی  ، کتبی با درج در پرونده  ، کمیته تخلفات دستیاری و نهایتا ارجاع به دانشکده پزشکی خواهد شد .

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

 انجام کارهاي عملی بخش و نظارت بر کارهاي اینترنها عمدتاً به عهده دستیار است. دستیاران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نویسی به دانشجویان و کارورزان در ابتداي دوره چرخشی ایشان درآن بخش هستند.دستیار هر بخش موظف به آموزش حداقلهاي آموزشی آن بخش به دانشجویان و کارورزان در قالب کنفرانسهاي آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.در بخشهاي فوق تخصصی طبق ضوابط درون بخشی، بیماران توسط استاد و دستیاران مورد بحث قرار میگیرند .در شرایط خاص و با رعایت برنامه هاي آموزشی گروه، مسئولیت راند کامل بخش همراه با دانشجویان و اینترنها درصورت عدم حضور استاد به عهده دستیاران است و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتید مورد بحث قرار میدهند. دربخش هاي داراي دستیار فوق تخصصی در صورت حضور این مسئولیت بر عهده وي خواهد بود.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

  1. لازم است كليه بيماران بستري در‌اورژانس ، ‌شرح حال كامل كه توسط دستيار سال دوم اخذ شده است در پرونده داشته باشند.
  2. لازم است تمامي بيماران بستري در اورژانس در فواصل زماني منظم توسط دستياران اورژانس ويزيت شوند .
  3. لازم است دستياران ارشد كشيك در جريان شرح حال و برنامه درماني تمامي بيماران بستري دراورژانس باشند.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

       1 - دستیاران موظف هستند طبق برنامه تنظیمی در برنامه درمانگاه حضور داشته باشد.

       2 - ویزیت بیماران توسط دستیاران سال اول ، با حضور دستیاران سال بالاتر و اتندینگ صورت میگیرد . 

       3 - دستیاران سال دوم و بالاتر در قبال پذیرش و نسخه نویسی بیماران مسئول بوده و جوابگو خواهند بود .

       4 - در صورت  هر گونه ابهام در تشخیص و درمان بیماران ، لازم است بیمار با پرونده پزشکی توسط اتند مربوطه ویزیت و معاینه شود .

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

  1. دستیاران  برابر برنامه تنظیمی نسبت به کشیک اورژانس درعصر و شب حضور یافته و لازم است دستياران ارشد كشيك،‌در طي راند شبانه ،‌تمامي بيماران بستري دراورژانس را ويزيت و اقدامات ضروري براي آنان را  انجام دهند .
  2. با تهيه تلفن هاي سيار داخلي از طريق اين مركز براي دستياران پاسخگو كه شامل رزيدنت سال دو چشم می باشد ، لازم است  دستياران سال دو خود را موظف به پاسخگویی بدانند .
  3. در مواردي كه بيمار در شيفت هاي قبل توسط اتندينگ ويزيت شده و برنامه درماني مشخصي توسط آنان براي بيمار تعيين و در برگه سير بيماري ارائه شده است ،‌تصميم به تغيير Plan ‌ اصلی درماني آنان فقط توسط دستيار ارشد و به يكي از دو صورت زير امكان پذير است :
  • در موارد فوريت رأسا"‌بر اساس نظر علمي دستياران ارشد .
  • در موارد غير فوريت بر اساس هماهنگي با اتندينگ مربوطه يا اتندينگ آنكال

       4- منظور از دستيار ارشد كشيك در نيمه اول سال تحصيلي دستيار سال آخر و در نيمه دوم سال تحصيلي دستيار سال ماقبل آخر مي باشد . اين تعريف ، ‌به               معني  معافيت دستياران سال آخر از برنامه كشيك نيست و فقط به بحث ويزيت بيماران در راند شبانه مربوط مي شود .

      5- مسووليت علمي تمامي دستورات ارائه شده توسط دستياران سالهاي پائين با دستيار ارشد كشيك مي باشد . عدم اطلاع از حضور بيمار و يا نوع بيماري وي           رافع مسووليت دستياران ارشد نيست.

      6-  قطع تلفن پاويون در ساعات كشيك به هر دليل كلا"‌ممنوع مي باشد و تلفن تماس كليه و دستياران بايستي دراختيار بخشهايي كه احتمال تماس با آنها را دارند          گذارده شود و همچنين تلفن مزبور حتما"‌در اختيار مركز تلفن نيز قرار گيرد .

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

 در گزارش صبحگاهی یکشنبه و سه شنبه فرایند پذیرش (گرفتن شرح حال و انجام معاینه) و تصمیم گیري بالینی (تشخیصی و درمانی) بیماران بستري شده توسط رزیدنتها  در اورژانس و بخش ها ارائه می گردد. این روش بخشی ازآموزش دوره رزیدنتی است که در آن با تمرکز بر مشکلات بالینی بیماران جالب و موجود، اطلاعات جدید آموزش داده شده و مهارتهاي استدلال بالینی تقویت می شود. از آنجا که در این نوع آموزش بیماران مهم و پیچیده با مشارکت فعال اساتید از ابعاد مختلف مورد بحث قرار می گیرند،

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها :

   دستیاران موظف هستند در کنفرانس های زیر که توسط مدیر برنامه دستیاری تدوین و ابلاغ میگردد حضور فعال داشته و خود نیز با توجه به برنامه تعیین شده نسبت به ارائه کنفرانس اقدام کند :Attending Management Conference - Mortality & Mobidity Conference - Attending & Resident Journal club - Case Presentation -– کلاس هاي Text Reviewویژه دستیاران ویژه دستیارانManagement Conference - کلاس هاي-کنفرانس هاي علمی و شرکت در کنفرانس هاي عمومی مانند CPCو سخنرانان مدعو، شرکت در کارگاه هاي آموزشی کشور که از طرفوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است  و راند بالینی اساتید. 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلابا

    این جلسه ماهیانه دو بار در روزهاي دوشنبه هر هفته( یک هفته در میان ) تشکیل میشود. یک نوبت ارائه مقاله به عهده اعضاي محترم هیئت علمی و یک نوبت در ماه به عهده دستیاران است. در هر نوبت یک مقاله به وسیله دستیاران یا اساتید ارائه و مورد بحث قرار می گیرند. نحوه ارائه مقاله دستیاران، توسط اساتید ارزشیابی شده و به آن نمره تعلق میگیرد. دستیاران موظفند طبق برنامه تنظیم شده سالیانه در هر ماه یک نوبت مقاله original و یک نوبت مقاله Review و یا Guidelineهاي جدید ارائه نمایند.

 

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

روز

ردیف

راندآموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

کنفرانس 

کلاس درس

شنبه

1

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

 کلاس درس

گزارش صبحگاهی

یکشنبه

2

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راندآموزشی

راندآموزشی

OPD راند

ژورنال کلوب

دوشنبه

3

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

Book reviw

گزارش صبحگاهی

سه شنبه

4

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

case presentation

کلاس درس

چهارشنبه

5

 

 

راند آموزشی

راند آموزشی

راند آموزشی

کنفرانس دستیاران

کنفرانس ادواری

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir