برنامه درسی تخصصی گروه رادیولوژی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-6:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

 

گروه آموزشی: راديولوژي

دوره: راديولوژي

نام درس: راديولوژي در زير شاخه هاي نوروراديولوژي ، توراكس، شكم و لگن، موسكولواسكتال، قلب و عروق،

 شماره درس : -

نام مسوول دوره: دكتر مريم فرقداني

مکان برگزاری دوره: بيمارستان الزهرا و بيمارستان كاشاني

شروع و پایان دوره: اول مهر 98 پايان خرداد 99

طول دوره: 9 ماه 

آدرس دفتر گروه: سه راه حكيم نظامي ، بيمارستان الزهرا(س) دفتر گروه راديولوژي

تلفن دفتر گروه: 03136201996

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: از 8 صبح تا 12 ظهر 

Email: radioligy@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آموزش دستياران و افزايش توانايي تفسير تصاوير راديولوژي مربوط به زير شاخه هاي ذكر شده

اهداف اختصاصی دوره: توانايي توصيف و ارائه تشخيص افتراقي و تشخيص نهايي در بيماري هاي اعصاب و ريه و شكم و لگن و قلب و عروق و موسكولواسكلتال

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/7/7

Muskoloskeletal imaging

 

9- 7:30

سالن شهيد مطهري و سالن شماره 6 بيمارستان الزهرا و سالن آموزشي بيمارستان كاشاني

 

*

 

2 98/7/11 Neuro case reports دكتر حكمت نيا 7:30-9      *  

3

98/7/13

Chest x ray imaging

دكتر اديبي

7:30-9

 

 

*

4

98/7/14

pediatric imaging

دكتر رياحي نژاد

7:30-9

 

 

*

 

5 98/7/20 Abdominal imaging دكتر فرقداني 7:30-9     *  
6 98/7/21 Muskoloskeletal imaging دكتر كرمي 7:30-9     *  
7 98/7/25 Abdominal imaging دكتر فرقداني 7:30-9        
8 98/7/28 Cardic imaging دكتر مرادي 7:30-9     *  
9 98/7/30 Muskoloskeletal case report دكتر جمال پور صوفي 7:30-9        
10 98/8/2 Head and neck imaging دكتر شايگان فر 7:30-9     *  
11 98/8/4 Doppler ultrasound/Gyn دكتر عالي نژاد 7:30-9     *  
12 98/8/9 general imaging case presentation دكتر ميرفندرسكي 7:30-9     *  
13 98/8/11 pediatric imaging دكتر رياحي نژاد 7:30-9     *  
14 98/8/12 Muskoloskeletal imaging دكتر كرمي 7:30-9     *  
15 98/8/16 Head and neck imaging دكتر شايگان فر 7:30-9     *  
16 98/818 Chest x ray imaging دكتر اديبي 7:30-9     *  
17 98/8/19 Cardiac imaging دكتر مرادي 7:30-9     *  
18 98/8/23 Neuro case reports دكتر حكمت نيا 7:30-9     *  
19 98/8/25 Dopler ulhasound دكتر عليخاني 7:30-9     *  
20 98/8/26 Muskoloskeletal imaging دكتر كرمي 7:30-9     *  
21 98/8/30 Neuro case report دكتر حكمت نيا 7:30-9     *  
22 98/9/2 Doppler ultasound /GYN دكتر عالي نژاد 7:30-9     *  
23 98/9/3 Muskoloskeletal imaging دكتر كرمي 7:30-9     *  
24 98/9/7   Head and neck imaging دكتر شايگان فر 7:30-9     *  
25 98/9/9 Abdominal imaging دكتر فرقداني 7:30-9     *  
26 98/9/10 pediatric imaging دكتر رياحي نژاد 7:30-9     *  
27 98/9/14 Neuro case reports دكتر حكمت نيا 7:30-9     *  
28 98/9/16 Chest x ray imaging دكتر اديبي 7:30-9     *  
29 98/9/17 Muskoloskeletal imaging دكتر كرمي 7:30-9     *  
30 98/9/23 Doppler ultasound دكتر عليخاني 7:30-9     *  
31 98/9/24 Cardiac imaging دكتر مرادي 7:30-9     *  
32 98/9/28 general imaging case presentation دكتر ميرفندرسكي 7:30-9     *  
33 98/9/30 Knee MRI دكتر سليماني 7:30-9     *  
34 98/10/2 Interventional radioligy دكتر جعفرپيشه 7:30-9     *  

جدول مهارت‌های عملی ضروری 

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1 سونوگرافي هاي جنرال 100 60 100
2 تهيه گزارش راديوگرافي ساده و فلوروسكوپي 150 60 100

3

ماموگرافي و سونوگرافي پستان

150

150

50

4

سي تي اسكن و MRI شكم و لگن

200

200

100

5

سي تي اسكن ريه 

200

150

100

6 سي تي اسكن موسكولواسكلتال 200 100 100
7 سي تي اسكن مغز ونخاع 300 150 150
8 سي تي اسكن قلب و عروق 50 50 50

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد

منابع آزمونهاي ارتقا وگواهي نامه تخصصي دستياران راديولوژي سال 99-98

 

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...): كتاب ، مجله، سامانه هاي به روز

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)  برگزاري آزمون به صورت OSCE و نيز برگزاري پره تست و پست تست در كلاس                                                                                                         بارم: 50 نمره از 150 نمره درون بخشي

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)  برگزاري آزمون چهار گزينه اي                                                                                                       بارم: 60 نمره

قوانین و مقررات آموزشی دوره:
1- شركت فعال در كلاس هاي تئوري طبق برنامه قبلي
2- حضور فعال در بخش از ساعت 7:30 تا 14
3- حضور فعال در برنامه هاي CASE PRESENTATION
4 - حضور فعال در ژرنال كلاب برگزار شده در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:
1- هماهنگي قبلي كليه كلاس ها از اول هفته با اساتيد مربوطه طبق برنامه از پيش تعيين شده توسط يك رزيدنت مسئول هماهنگ كننده و سپس ارائه فيد بك ار برگزاري كلاس ها در آخر هفته به مسئول دوره ( دكتر فرقداني)

2- برگزاري جلسات هر سه ماه 1يكبار با اساتيد منتخب گروه و ارائه فيد بك به دستياران ضعيف و تشويق دستياران برجسته

3- تخصيص نمره دورن بخشي با اختيار مدير برنامه دستياري به دستيراني كه فعاليت هاي آموزشي و پژوهشي برجسته دارند. 

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:  براساس كوريكلوم آموزشي دستياران سال 1، سال2 ،سال 3،سال 4 شرح وظايف مربوط به خود را از تهيه پروتكل انجام 

CT، MRI تا ريپورت گرافي ها و تصاوير گرفته شده در بخش در گروه بستري و سرپايي و انجام سونوگرافي هاي ابتدايي و تخصصي ، ارائه مشاوره درمان هاي مداخله اي و انجام بيوپسي از بافت هاي مختلف بدن را انجام مي دهند.

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه: نداريم

 

 

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:  دستياران سال 1 تا 4 در بيمارستان هاي تحت پوشش طبق برنامه ريزي هاي گروه و با حفظ سلسله مراتب در انجام امور تخصصي مربوط به بيماران اورژانسي انجام وظيفه مي كنند.

 

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*: نداريم

 

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی: نداريم - تصويربرداري هاي بيماران كه داراي ارزش  آموزشي باشند در قالب گراند راند هر 2 ماه يكبار ارائه خواهد شد.

 

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها: هماهعنگي قبلي با استاد سوپروايزر انتخاب جديدترين مقاله مربوط به موضوع تهيه پاورپوينت و ارائه مقاله در روز كنفرانس(روزهاي دوشنبه هر هفته) و حضور فعال ساير دستياران و شركت در بحث و بررسي انواع كيس هاي ارائه شده با نظر اتند مربوطه

 

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب: 

هماهنگي قبلي با استاد سوپروايزر انتخاب جديدترين مقاله مربوط به موضوع تهيه پاورپوينت و ارائه مقاله در روز منفرانس (روزهاي دوشنبه هر هفته) و حضور فعال ساير دستياران و شركت در بحث و بررسي انواع كيس هاي ارائه شده با نظر اتند مربوطه

 

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: نداريم

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

كلاس آموزشي

كلاس آموزشي

شنبه

1

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

كلاس آموزشي

كلاس آموزشي

یکشنبه

2

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

كلاس آموزشي

كلاس آموزشي

دوشنبه

3

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

سه شنبه

4

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

چهارشنبه

5

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

حضور در بخش

كلاس آموزشي

پنج شنبه

6

كشيك بخش

كشيك بخش

كشيك بخش

كشيك بخش

كشيك بخش

كشيك بخش

كشيك بخش

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir