برنامه درسی تخصصی گروه رادیوتراپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/12/19-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 99-98

 

گروه آموزشی: رادیوانکولوژی

دوره: تخصص

نام درس: آشنایی با سرطانهای شایع

شماره درس :

نام مسوول دوره: دکترعلی اخوان

مکان برگزاری دوره: کلاس درس دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

شروع و پایان دوره: 98/7/1 تا 99/6/31

طول دوره: 12 ماه

آدرس دفتر گروه: پل شیری ـ خ خیام ـ کوی نهر فرشادی ـ بیمارستان سیدالشهداء(ع)

تلفن دفتر گروه: 32337964

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: همه روزه از ساعت 9 صبح الی 13 عصر

Email: aliakhavan@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره: آشنایی با کانسرها و درمانهای آن

اهداف اختصاصی دوره: آشنایی با اصول کلی انکولوژی و درمان در کنسر شامل رادیوتراپی ـ شیمی درمانی ـ تارگت تراپی ـ ایمونوتراپی و ... 

جدول کلاس‌های نظری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

98/10/1

کانسر مری

دکتر علی اخوان 

8/00 تا 9/30 صبح

دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

2

4

.

2

98/10/2

کانسر مری

دکتر علی اخوان 

8/00 تا 9/30 صبح

دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

2

4

.

3

98/10/7

کانسر معده

دکتر علی اخوان 

8/00 تا 9/30 صبح

دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

2

4

.

4

98/10/9

کانسر معده

دکتر علی اخوان 

8/00 تا 9/30 صبح

دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)

2

4

.

5 98/10/14 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
6 98/10/16 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
7 98/10/21 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
8 98/10/23 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
9 98/10/28 تومورهای مغزی (آستروسیتوما) دکتر سیمین همتی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
10 98/10/29 تومورهای مغزی (آستروسیتوما) دکتر سیمین همتی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
11 98/10/30 تومورهای مغزی (آستروسیتوما) دکتر سیمین همتی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
12 98/9/2 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
13 98/9/9 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
14 98/9/16 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
15 98/9/17 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
16 98/9/23 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
17 98/9/24 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
18 98/8/4 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
19 98/8/11 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
20 98/8/12 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
21 98/8/18 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
22 98/8/19 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
23 98/8/25 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
24 98/8/26 کانسر پستان دکتر مهناز رعایایی 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
25 98/7/6 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
26 98/7/7 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
27 98/7/13 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
28 98/7/14 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
29 98/7/20 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      
30 98/7/29 کانسر ریه دکتر نادیا نجفی زاده 8/00 تا 9/30 صبح دفتر گروه بیمارستان سیدالشهداء(ع)      

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

کانتورینگ ارگانهای هدف و ارگانهای در معرض خطر 

 

 

 

2

شیمی درمانی ، پروتکل های مختلف شیمی درمانی ، درمان عوارض شیمی درمانی و برخورد با عوارض شیمی درمانی و رادیوتراپی 

 

 

 

3

 

 

 

 

منابع اصلی درس (devita , perez)

 

منابع فرعی درس (lrhghj): مقالات و Up to Date  , NCCN , ESMO , ESTRO

 

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)  : کتبی و Osce                                                                                                      بارم: 60

سال چهارم

 •  نمره بخش )۴۰  نمره)+ آسکی)۳۰ نمره(  +PMP  ۳۰ نمره + اخلاق حرفه ای ۳۰ نمره + پرونده نویسی) ۱۰ نمره (+ لاگ بوگ) ۱۰ نمره (
 • حداقل نمره ۱۰۵
 • حداقل نمره برای اخلاق حرفه ای ۲۱ نمره

سال سوم

 • حداقل نمره بخش  )۴۰  نمره)+ آسکی)۳۰ نمره(  + mini CEX۳۰ نمره+ اخلاق حرفه ای ۳۰ نمره )+ پرونده نویسی(۱۰ نمره )+لاگ بوک( ۱۰ نمره )

سال دوم

 • حداقل نمره بخش  )۴۰  نمره)+ آسکی)۳۰ نمره(  + mini CEX۳۰ نمره+ اخلاق حرفه ای ۳۰ نمره )+ پرونده نویسی(۱۰ نمره )+لاگ بوک( ۱۰ نمره )

سال اول

 • حداقل نمره بخش (30 نمره)،  آسکی( ۳۰ نمره)+ mini CEX۳۰ نمره  +اخلاق حرفه ای (۳۰ نمره )+ پرونده نویسی (۱۰ نمره )+ لاگ بوک( ۱۰ نمره )+ کارگاه تواننمد سازی( ۱۰ نمره )

نمره اخلاق حرفه ای شامل

 •  نمره رفتار حرفه ای (۲۰ نمره )
 • حضور و غیاب (۱۰ نمره )  ±  تشویقی و تنبیهی

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)   : ارتقاء دستیاری                                                                                                       بارم:150

 

150 نمره آزمون كتبي شامل اجزاي زير می‌باشد:

الف- آزمون كتبي دوره اي در طول سال: 60 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر)

ب- آزمون كتبي ساليانه (در تاريخي كه همه ساله از طرف دبيرخانه اعلام خواهد شد) : 90 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر) و 150 نمره (دستیاران سال آخر)

توضیحات: در حال حاضر نحوه محاسبه حداقل نمره كتبي، كف نمره كتبي مجاز، حداقل نمره ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كل و حداقل نمره كل مجاز به شرح زير است:

 

1 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره­هاي سه‌ساله:

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي *** (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي
(از 150)  
B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+َA+B

185

**39

2 به 3

60%

80

*32

105

15+َA+B

200

**48

 

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                                 **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

*** به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره 20% شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را در هر گروه كسب كرده­اند ، ملاك مقايسه تعيين مي­گردد.

 

2 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي*** (نسبت به ملاك مقايسه) A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150) B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+َA+B

185

**39

2 به 3

58%

75

*30

105

15+َA+B

195

**45

3 به 4

63%

85

*34

105

15+َA+B

205

**51

 

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                                 **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

قوانین و مقررات آموزشی دوره: 

 

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تشخیص درمانی، طبق برنامه تنظیمی بخش بطور فعال شرکت نمایند.

 • حداقل ساعات کار در دوران دستیاری:

تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگروه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.

حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1 ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16

2 ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12

تبصره1: گزارش ماهانه حضور و غیاب و کارکرد دستیاران، توسط رؤسای بخش ها به معاونت آموزشی بیمارستان یا مرکز آموزشی اعلام و از آن طریق به دانشکده ذیربط ارسال خواهد شد. یک نسخه از گزارش مذکور نیز به مدیر گروه/ مسئول برنامه دستیاری ارسال می شود.

تبصره 2: پرداخت کمک هزینه تحصیلی منوط به ارائه گزارش کار ماهانه دستیاران می باشد.

 • برنامة‌ كشيك‌ دستياران:             

حداقل‌ برنامة‌ كشيك‌ دستياران‌ در زمينه‌هاي باليني به‌ شرح‌ زير خواهد بود:

سال‌ اول‌ 12 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ دوم‌ 10 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ سوم‌ 8 كشيك‌ در ماه‌

سال‌ چهارم‌ و پنجم‌ 6 كشيك‌ در ماه‌

 • رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با بیمار و یا همراهان بیمار و ارائه توضیحات لازم و قانع کننده به آنان در خصوص نیاز به بستری یا عدم بستری بیمار و یا انجام هرگونه پروسیجر لازم برای بیمار.
 • رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با اساتید و کلیه همکاران تیم مراقبت سلامت از جمله فراگیران پزشکی، سایر دستیاران و پرسنل پرستاری.
 • رعایت سلسله مراتب آموزشی از نظر رده دستیاری در همه جوانب از جمله رعایت حد و مرز و احترام گذاری دستیاران سال پایین تر به دستیاران ارشدتر
 • احساس مسئولیت در حضور به موقع بر بالین بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا بستری در بخش
 • همکاری و هماهنگی لازم با رزیدنت ارشد گروه و رزیدنت ارشد آموزشی گروه و سایر همکاران
 • همه دستیاران موظف‌اند مشکل خود را به دستیار ارشد گروه و یا دستیار مافوق خود اطلاع و کسب کمک و مشاوره نمایند. بدیهی است دستیاران مافوق در این گونه موارد به محض اطلاع نسبت به مشکل موجود مسئول خواهند بود.
 • در کلیه مواقع، نظر دستیار مافوق و ارشد (در گروه و در کشیک ها) لازم الاجرا است. در صورت بروز هرگونه اختلافی، لازم است در مواردی که سلامت بیمار مورد تهدید واقع نمی شود، ضمن اجرای نظرات دستیار مافوق و یا ارشد بدون هیچگونه بحث و مقاومتی، مراتب در فرصت مناسب به اطلاع دستیار ارشد گروه، مدیر برنامه دستیاری، معاون و یا مدیر گروه رسانده شود.
 • در راستای بندهای 3 و 7 دستیار ارشد گروه و دستیاران ارشد کشیک موظف به اعمال مدیریت صحیح تیمی از قبیل تقسیم وظایف و مسئولیت ها متناسب با سطح توانایی دستیاران و سال دستیاری، تقسیم عادلانه وظایف، نظارت بر عملکرد دستیاران سال های پایین تر  و هدایت آنان ضمن دادن استقلال لازم به ایشان در تصمیم گیری در محدوده تعریف شده و قبول مسئولیت رفع مشکلات پیش آمده در بخش یا بیمارستان و حل اختلافات پیش آمده بین همکاران با یکدیگر یا با سایر پرسنل بیمارستان در زمان و مکان مناسب هستند.
 • احترام به قوانین و دستورالعمل های بیمارستان آموزشی مربوطه، دانشکده و دانشگاه و عمل به آن ها

 

 

 

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

از دستیاران انتظار می­رود در طول این دوره در رعایت  انضباط، حضور موثر علمی، همکاری حداکثری با اساتید و سایر دستیاران، مطالعه مراجع علمی داخلی و رعایت موازین اخلاقی کوشا باشند.

دستياران‌ موظف‌اند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ می‌شود، در فعالیت‌های آموزشي‌، پژوهشي و درماني‌، ازجمله‌ کلاس‌های نظري‌، گزارش‌ صبحگاهي‌، گزارش‌های مرگ‌ومیر و گزارش‌ موردي (Case Report)، ژورنال‌ كلاب‌، کارورزی‌های بيمارستاني و درمانگاهي‌، آزمايشگاهي و کشیک‌های بخش‌ و درمانگاه‌ مربوطه‌ و مأموریت‌های علمي و طرح‌های تحقيقاتي‌، به‌طور فعال‌ شركت‌ نمايند.

با تلاش­های صورت گرفته، گروه داخلی اصفهان در طی سال­های اخیر بیش از پیش همت به ارتقای علمی و عملی دستیاران گماشته و مسیر خود را در راستای بکارگیری شیوه­های نوین آموزشی،  برگزاری منظم کلاس­ها و کارگاه­های علمی و سنجش مداوم دستیاران پیش گرفته است. امید است دستیاران گرامی در محیطی علمی خدمت­رسان بیماران باشند و به متخصصینی توانمند تعالی یابند.

 

                   
 

 

 شرح وظایف فراگیران در بخش:

 

 شرح وظایف فراگیران در بخش و درمانگاه:

 1. اجراي برنامه چرخشي دستياران سال‌های مختلف طبق برنامه‌های مشخص‌شده انجام می‌گیرد.
 2. ساعت حضور دستياران در بخش‌ها 7 صبح است كه اين زمان بر اساس تعداد بيماراني كه در بخش بستري هستند و يا درخواست استاد ممكن است زودتر باشد.
 3. دستياران سال اول در ماه اول شروع دستياري چرخش‌های 30 روزه در بخش‌هاي مشخص‌شده خواهند داشت.
 4. دستياران سال اول در 3 ماه اول شروع دوره دستياري خود تحت نظر دستيار سال دوم يا سوم بيماران را معاينه و معالجه می‌نمایند و مجاز به زدن مهر در دستورات دارویی بیمار نیستند.
 5. 6 روز در هفته كليه بيماران جديد بستري توسط اتندينگ و دستياران و ساير كادر آموزشي آن بخش ويزيت و مورد بحث ق