برنامه درسی تخصصی گروه جراحی عمومی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/08/30-11:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع
طرح دوره
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي آذر ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي آبان ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي مهر ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي خرداد ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي فروردين ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي اسفند ماه 97
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي بهمن ماه 96
 برنامه كلاس درس پنج شنبه هاي سال 96 دستياران گروه جراحي
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي آذر ماه 96
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي آبان ماه 96
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي مهر ماه 96
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي خرداد ماه 96
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي ارديبهشت ماه 96
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي اسفند ماه 95
برنامه آموزشي دستياران گروه جراحي بهمن ماه 95
برنامه كلاس هاي  درسي پنج شنبه هاي دستياران گروه جراحي سال 95
كوريكولوم آموزشي گروه جراحي جهت دستياران

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir