برنامه درسی تخصصی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/09/10-9:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:1400-1399

ماه:مهر ماه 99 لغایت شهریور ماه 1400

گروه آموزشی: ارتوپدی

دوره:دستیار تخصصی ارتوپدی

نام درس:دستیاری ارتوپدی

شماره درس :

نام مسوول دوره:دکتر محمدرضا اعتمادی فر

مکان برگزاری دوره:مراکز آموزشی درمانی الزهرا(س) و آیت اله کاشانی

شروع و پایان دوره:

طول دوره: چهار سال

آدرس دفتر گروه:مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) ورودی سه زیرزمین دفتر گروه ارتوپدی

تلفن دفتر گروه:36202085 

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:orthopaedic@med.mui.ac.ir

هدف کلی دوره:

هدف کلی برنامه آموزش دستیاری ارتوپدی تربیت پزشک متخصص کارآمد متناسب با مشکلات رایج ارتوپدی در مملکت میباشد تا با استفاده از امکانات تشخیصی درمانی موجود راهگشای بیماران مربوطه باشد.

اهداف اختصاصی دوره:

اهداف برنامه آموزش دستياري گروه ارتوپدی:

۱- آموزش اصول برخوردصحیح بالینی و تصویر برداری و پاراکلینیک در موارد ترومای ارتوپدی

۲- آموزش نحوه صحیح درمان های غیر جراحی و جراحی در موارد ترومای اندام ها و ستون فقرات

۳- آموزش نحوه صحیح برخورد بالینی و پاراکلینیک و تصویر برداریدر بیماریهای غیر تروماتیک سیستم اسکلتی عضلانی

۴- آموزش نحوه صحیح درمان غیر جراحی وجراحی در بیماریهای رایج غیر تروماتیک سیستم اسکلتی عضلانی

۵- انجام تحقیقات بالینی پایه و کاربردی در زمینه ارتوپدی

 

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

 منابع آزمون های ارتقاء و گواهینامه تخصصی دستیاران ارتوپدی- سال تحصیلی 1399-1400

منابع فرعی درس:

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

۱-ارزيابي دوره ای دستیاران:

در انتهای هر۳ ماه دوره چرخشی دستياري، نحوه عملکرد دستیار در طی۳ ماه گذشته توسط استاد مسئول بخش بر اساس فرم مشخص(پيوست شماره 6) در حیطه‌های قضاوت باليني (شاملطرح تشخیص‌های افتراقي مناسب، انتخاب مناسب‌ترین روش‌های تشخيصي و یا درمانی) و خصوصيات فردي و حرفه‌ای و طرز سلوك (شامل وقت‌شناسی، ثبت دقيق گزارش‌ها در پرونده بيمار، تسريع در انجام وظايف، مشاركت فعال در مباحث علمي و مشاركت فعال در امر آموزش) ارزیابی می‌گردد.

۲-ارزشیابی دستیاران در پایبندی به اصول حرفه‌ای:

با توجه به مصوبه هيأت رئيسه دانشگاه، ارزیابی دستیاران در حیطه پای بندی به اصول حرفه‌ای توسط "پرسشنامه ارزشیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران" (پيوست شماره 7)که تمامی حیطه‌های پای بندی دستیاران به رفتار حرفه‌ای را می‌سنجد صورت می‌گیرد. این پرسشنامه توسط عضو هیأت‌علمی که دستیار زیر نظر وی آموزش می‌بیند به‌صورت ۳ ماه یکبار تکمیل می‌شود. هر نوبت ارزیابی بر مبنای 30 نمره محاسبه می‌گردد. این برگه‌ها در پرونده آموزشی دستیار در گروه به‌صورت محرمانه جهت بهره‌برداری در "کمیته‌های ارزیابی دوره‌ای" نگهداری می‌شود.

ارزیابی دوره‌ای دستیاران حداقل 2 نوبت در هرسال تحصیلی (در ماه‌های شهریور و اسفند) در كميته هاي مذكور صورت می‌گیرد. کلیه سوابق مربوط به پای بندی دستیاران به اصول حرفه‌ای - شامل پرسشنامه‌های ارزشیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران و کلیه گزارش‌های مربوطه و احکام صادره در کمیته‌های رسیدگی به نحوه پای بندی به اصول حرفه‌ای دستیاران در سطح گروه و مرکز آموزشی درمانی مربوطه و نیز فرم جمع‌بندی ارزشیابی رفتارحرفه‌ای قبلی دستیار - در این جلسات مطرح و با توجه به ارزیابی نوبت قبل و عملکرد دستیار در طول مدت دوره اخیر در خصوص وی اظهارنظر می‌شود و        نمره دهی در قالب "فرم جمع‌بندی ارزشیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران" صورت می گیرد. پس از هر نوبت ارزیابی به‌منظور بهره‌برداری تکوینی از ارزیابی‌های دوره‌ای، نظرات کمیته‌های ارزیابی توسط همان کمیته‌ها و یا در جلسه‌های جداگانه‌ای با حضور مدیر گروه و يا مدیر برنامه دستیاری به‌صورت حضوری و محرمانه به دستیاران منعکس می‌گردد و پس از تعیین اهداف آینده برای ارتقای پای بندی به اصول حرفه‌ای برای دستیار فرم جمع‌بندی ارزشیابی رفتار حرفه‌ای دستیاران به امضای دستیار رسانده شده و در پرونده آموزشی وی در گروه به‌صورت محرمانه بایگانی می‌گردد و نسخه‌ای از آن جهت بهره‌برداری در اختیار دستیار قرار می‌گیرد.

در اواخر سال تحصیلی (اردیبهشت‌ماه) و قبل از اعلام نمره ارزیابی درون بخشی، کمیته ارزیابی دوره‌ای دستیاران در گروه آموزشی مربوطه کار جمع‌بندی ارزیابی‌های دوره‌ای رفتار حرفه‌ای دستیاران را با در نظر گرفتن محتوای گزارش‌های موردی در طول سال تحصیلی بر عهده می‌گیرد. نمرات کلیه دستیاران گروه در حیطه پای بندی به اصول حرفه ای برای محاسبه در نمره ارزشیابی درون بخشی سالیانه دستیاران در اختیار مدیر برنامه دستیاری گروه قرار می گیرد.

نکته مهم: بر اساس ساختار این ارزشیابی و موارد در نظر گرفته شده در آن، قسمتي از نمره آن با توجه به حضور منظم دستيار در برنامه‌های آموزشي گروه از قبيل گزارش صبحگاهي، راند عصر، راند تحویل بیماران و گزارش‌هاي دستيار ارشد گروه و دستياران ارشد كشيك داده می شود.

3- امتحان OSCE:

برای هر سال یک نوبت امتحان OSCEدر نظر گرفته شده است. این امتحان در اواخر اسفند هر سال برگزار می‌شود. در این آزمون مهارت و توانایی عملی دستیاران در شرح حال گیری، معاینه، تفسیر آزمایشات و گرافی‌ها، تصمیم گیری بالینی، انجام پروسیجرها و مشورت دهی به بیماران به طور کتبی توسط اساتید مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

4-آزمونهای کتبی دوره ای:

در هر سال تحصیلی طبق برنامه مشخص شده سالیانه (پیوست شماره 15) از دستیاران در دو مرحله آخر دی و آخر اردیبهشت ماه آزمون کتبی دوره ای به عمل می‌آید. مباحث این آزمون‌ها بر اساس سال دستیاری متفاوت بوده و سؤال‌ها به‌صورت۴ گزینه ای می‌شوند.

معدل نمرات این آزمون‌ها به عنوان 60 نمره از نمره آزمون کتبی سالیانه محسوب می‌گردد (رجوع به بخش مقررات كلي امتحانات ارتقاي دستياري).

5- ارزیابی سالیانه عملکرد دستیاران:

عملكرد دستياران توسط كميته اي شامل مدير گروه، مدير برنامه دستياري و اعضای منتخب هيأت علمي در ارديبهشت ماه هر سال تحصيلي مورد ارزیابی قرار می‌گيرند. جنبه‌هایی كه در خلال اين ارزیابی‌ها مد نظر قرار می‌گیرند عبارتند از:

 • بررسی پيشرفت علمي
 • بررسي ارزیابی‌های انتهاي دوره چرخشي ۳ ماهه
 • بررسی نحوه پاي بندي به اصول حرفه اي در حيطه هاي مراقبت از بيمار، روابط با همكاران پزشك، فراگيران و ساير پرسنل سلامت
 • بررسي چگونگي پيگيري امور مربوط به پایان‌نامه و امور پژوهشي

بر اساس نحوه عملكرد دستيار در صورتي كه سير رو به پيشرفت داشته باشند مورد تقدير و در صورتي كه افت عملكرد داشته باشند (حتي در صورتی که نمرات کتبی بالاتر از حد نصاب آورده باشند) به نحو مقتضي مورد تذكر قرار می‌گیرند.

يك برگ از صورت‌جلسه ارزيابي انجام‌شده در پرونده دستيار در گروه قرار گرفته و نسخه اي از آن در اختيار دستيار قرار می‌گیرد.

6-آزمون ارتقا  سالیانه:

معمولاً در تیرماه هرسال به‌صورت 150 سؤال چندگزینه‌ای برگزار می‌شود.

مقررات كلي امتحانات ارتقاي دستياري

‌بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مجموع نمره‌های ارتقای هر سال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درونبخشي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.

ارزيابي درون بخشي:

150 نمره ارزيابي درون بخشي داراي اجزاي زير است:

الف- رفتار حرفه‌ای: 30 نمره

تبصره: كسب حداقل 70% نمره از بخش رفتار حرفه‌ای (بر اساس آیین نامه مصوب شده توسط هیات رئیسه محترم دانشگاه) براي قبولي دستيار در ارزيابي درون بخشي ضروري است.

رفتار حرفه‌ای در حیطه‌های: وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری، شرافت و درستكاری، نوع‌دوستی، احترام به ديگران، عدالت، تعالي شغلي و ساير موازين و شئون معتبر اخلاقي و حرفه‌ای مستمر.

ب- روش OSCE و حداقل يك روش نوين ارزشيابي (Mini CEX، Dops و ...) و سایر موارد ذکرشده در بخش ارزشيابي دستیاران: 40نمره

ج- ارزيابي انتهای دوره چرخشی سه ماهه : اصول تشخیص (20 نمره)، اصول درمان (20نمره)، اصول پیگیری (20 نمره)، اصول آموزشی پژوهشی (20نمره) جمعاً 80 نمره

جدول محاسبه نمره درون بخشی (ویژه گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی اصفهان)

آیتم مورد ارزیابی

میزان نمره (مجموع 150 نمره)

آزمون OSCE

40 نمره

پای بندی به اصول حرفه ای

30 نمره

ارزيابي انتهای دوره چرخشی سه ماهه (شامل موارد الف تا د)

80 نمره

الف- اصول تشخیص

20 نمره

ب- اصول درمان

20 نمره

ج- اصول پیگیری

20 نمره

د- اصول آموزشی پژوهشی

20 نمره

 
آزمون كتبي

150 نمره آزمون كتبي شامل اجزاي زير می‌باشد:

الف- آزمون كتبي دورهاي در طول سال: 60 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر)

ب- آزمون كتبي ساليانه (در تاريخي كه همه ساله از طرف دبيرخانه اعلام خواهد شد) : 90 نمره (تمامی دستیاران به جز دستیاران سال آخر) و 150 نمره (دستیاران سال آخر)

توضیحات: در حال حاضر نحوه محاسبه حداقل نمره كتبي، كف نمره كتبي مجاز، حداقل نمره ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره كل و حداقل نمره كل مجاز به شرح زير است:

 - جدول نمرات ارتقاء براي دوره هاي چهار ساله

مقطع ارتقاء

حداقل نمره كتبي*** (نسبت به ملاك مقايسه)A

كف نمره كتبي مجاز

حداقل ارزيابي درون­بخشي (از 150)B

حداقل نمره كل

حداقل نمره كل مجاز

1 به 2

50%

65

*26

105

15+َA+B

185

**39

2 به 3

58%

75

*30

105

15+َA+B

195

**45

3 به 4

63%

85

*34

105

15+َA+B

205

**51

* : كف نمره آزمون كتبي دوره­اي                                                **: كف نمره آزمون كتبي ساليانه (تيرماه)

*** به منظور وحدت رويه در دانشگاهها ميانگين نمره 20% شركت كنندگان برتر هر رشته در هر دانشگاه كه بالاترين نمرات را در هر گروه كسب كرده­اند ، ملاك مقايسه تعيين مي­گردد.

تذکرات مهم:

 • هر دستيار براي ارتقا به سال بالاتر بايد چند حداقل نمره را كسب نمايد که شامل: حداقل ارزيابي درون بخشي، حداقل نمره اخلاق حرفه‌ای، حداقل نمره كتبي دوره‌ای، حداقل نمره كتبي سالیانه و حداقل نمره كل، در غیر اين صورت مردود يا مشروط شناخته می‌شود.
 • شرط شركت در آزمون گواهينامه تخصصي كسب حداقل نمره 105 در ارزيابي درون بخش دستياري است.
 • درحال حاضرکف نمره قبولی در آزمون کتبی گواهینامه 95 است.

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دستیار یا هرگونه نقض قوانین:

دستور العمل و ابزارهاي ارزشيابي پاي بندي به اصول حرفه اي دستیاران

 

 

وظایف کلی دستیاران

 1. رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با بیمار و یا همراهان بیمار و ارائه توضیحات لازم و قانع کننده به آنان در خصوص نیاز به بستری یا عدم بستری بیمار و یا انجام هرگونه پروسیجر لازم برای بیمار.
 2. رعایت اصول رفتار حرفه ای (منش حرفه ای) در برخورد با اساتید و کلیه همکاران تیم مراقبت سلامت از جمله فراگیران پزشکی، سایر دستیاران و پرسنل پرستاری.
 3. رعایت سلسله مراتب آموزشی از نظر رده دستیاری در همه جوانب از جمله رعایت حد و مرز و احترام گذاری دستیاران سال پایین تر به دستیاران ارشدتر.
 4. احساس مسئولیت در حضور به موقع بر بالین بیماران مراجعه کننده به اورژانس یا بستری در بخش.
 5. همکاری و هماهنگی لازم با رزیدنت ارشد گروه و رزیدنت ارشد آموزشی گروه و سایر همکاران.
 6. همه دستیاران موظف‌اند مشکل خود را به دستیار ارشد گروه و یا دستیار مافوق خود اطلاع و کسب کمک و مشاوره نمایند. بدیهی است دستیاران مافوق در این گونه موارد به محض اطلاع نسبت به مشکل موجود مسئول خواهند بود.
 7. در کلیه مواقع، نظر دستیار مافوق و ارشد (در گروه و در کشیک ها) لازم الاجرا است. در صورت بروز هرگونه اختلافی، لازم است در مواردی که سلامت بیمار مورد تهدید واقع نمی شود، ضمن اجرای نظرات دستیار مافوق و یا ارشد بدون هیچگونه بحث و مقاومتی، مراتب در فرصت مناسب به اطلاع دستیار ارشد گروه، مدیر برنامه دستیاری، معاون و یا مدیر گروه رسانده شود.
 8. در راستای بندهای 3 و 7 دستیار ارشد گروه و دستیاران ارشد کشیک موظف به اعمال مدیریت صحیح تیمی از قبیل تقسیم وظایف و مسئولیت ها متناسب با سطح توانایی دستیاران و کارورزان و سال دستیاری، تقسیم عادلانه وظایف، نظارت بر عملکرد دستیاران سال های پایین تر و کارورزان و هدایت آنان ضمن دادن استقلال لازم به ایشان در تصمیم گیری در محدوده تعریف شده و قبول مسئولیت رفع مشکلات پیش آمده در بخش یا بیمارستان و حل اختلافات پیش آمده بین همکاران با یکدیگر یا با سایر پرسنل بیمارستان در زمان و مکان مناسب هستند.
 9. احترام به قوانین و دستورالعمل های بیمارستان آموزشی مربوطه، دانشکده و دانشگاه و عمل به آن ها

شرح وظایف فراگیران در بخش

 

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

 

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

 

   

شرح وظایف دستیاران در کشیک عصر و شب

 1. تعداد كشيك دستياران در ماه بر طبق نياز بخش و آیین‌نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی(پيوست شماره 2)است و در زمان کشیک دستيار بايد به طورتمام وقت در بيمارستان حضورداشته باشد.
 2. در صورت امكان سعي می‌شود اغلب كشيك دستياران در همان بیمارستان محل روتيشن روزانه آن ها باشد.
 3. دستیاران در صورت وجود محدودیت خاص در برنامه کشیک هر ماه، بایستی مورد را حداکثر تا 15 ماه قبل به اطلاع دستیار ارشد برساند تا در صورت امکان در برنامه ریزی در نظر گیرد.
 4. تغییر و جابجایی در برنامه کشیک ممنوع است و در موارد بسیار خاص با اطلاع و موافقت دستیار ارشد و در صورت لزوم اتندینگ یا دستیار فوق تخصصی بخش مربوطه و تعیین جانشین امکان‌پذیر است. در این موارد لازم است دستیار ارشد کشیک به‌صورت مقتضی در جریان قرار گیرد، در غیر این صورت دستیار مشخص‌شده در برنامه مسئول کشیک خواهد بود. مسئولیت هرگونه مشکلی در این موارد متوجه دستیار کشیکی است که در برنامه ماهیانه نام او درج شده است.
 5. برنامه‌ریزی كشيك ايام نوروز به طور جداگانه انجام می‌گیرد.
 6. كشيك دستياران از ساعت 1 بعد از ظهر شروع شده و تا ساعت 7 صبح فرداادامه می‌یابد. دستیار کشیک موظف است کلیه بیماران بستری شده در شب قبل را به دستیار بخش تحویل دهد. در خصوص مراکزی که خارج از بیمارستان ... هستند، دستیاران کشیک و بخش باید به نحوی تعامل کنند که دستیار کشیک بتواند به موقع در بخش خود حضور یافته و ویزیت صبح بیماران خود را انجام دهد. تمام دستياران و کارورزان كشيك باید در مورنينگ ریپورت مربوطه حضور داشته باشند.
 7. كشيك روزهاي تعطيل از ساعت 8 صبح آغاز می‌شود. در روزهای تعطیل تحویل کشیک با حضور در بخش و در کنار تخت بیماران صورت می گیرد.رزیدنت مسوول سرویس کشیک شب قبل موظف به حضور در بیمارستان و ویزیت کلیه بیماران با هماهنگی با اتند آنکال شب قبل می باشد.
 8. در زمان بستری بیمار از اورژانس به کلیه بخش ها لازم است شرح حال بیمار منتقل شده مجدداً توسط دستیار کشیک بخش شخصاً گرفته شود و بیمار مجدداً معاینه و ارزیابی گردد و در پرونده وی یادداشت گذاشته شود. کپی برداری مستقیم شرح حال و دستورات دارویی درج شده در پرونده اورژانس قویاً مطرود و غیرقابل قبول است. دستیار بخش بایستی ضمن رویت پرونده و آشنا شدن با امور انجام شده در اورژانس، آزمایش ها و دستورات دارویی را متناسب با شرایط فعلی بیمار تنظیم نماید.
 9. در صورتی که بيمار قرار است طبق برنامه قبلی در روز تعطیل مرخص شود، دستیار مسول بخش مربوطه موظف است علاوه بر نوشتن خلاصه پرونده بیمار، پرونده وی را تکمیل نموده و کلیه اقدامات قبل از ترخیص را برای بیمار انجام دهد.
 10. در صورت نیاز به مشورت با اساتید در زمان کشیک، در سه ماه اول دستیاری صرفاً دستیار سال بالاتر مجاز به تماس با استاد است و در سایر ماه‌ها قبل از مشورت با اساتید بایستی دستیار ارشد بیمار را ویزیت نموده و مواردی که نیاز است از استاد کسب تکلیف و یا راهنمایی گرفته شود مشخص شده باشد.
 11.  دستيار ارشد كشيك در زمان كشيك خود موظف است علاوه بر پوشش بخش‌هايي كه در جداول مربوط مشخص گرديده است به درخواست‌هاي اخذ پذيرش از ساير بیمارستان‌ها و مراكز ديگر و مشاوره‌های ساير گروه‌ها پاسخ دهد.وی در سه ماه اول سال تحصيلي باید شرح‌حال و معاینه باليني بيماران جديد بخش‌های تحت پوشش را انجام داده و دستورات دارويي نوشته‌شده توسط دستياران سال اول را مهر و امضا و تأييد نموده و در ماه های ديگر به جز در بخش كشيك خود كه شرح‌حال و معاينه باليني بيماران جديد را می‌نویسد، در بخش‌های ديگر تحت پوشش خود يك يادداشت چند سطري از خلاصه شرح‌حال و معاينه باليني و تشخيص بيمار (Introducing note) در پرونده بيماران جديد نوشته و دستورات و برنامه درماني اين بيماران را كنترل نماید.
 12. دستیار ارشد اورژانس موطف است در زمان تحویل کشیک، تمامی بیماران ویزیت شده را تعیین تکلیف نماید.
 13. لازم است دستیار ارشد کشیک در جریان جزئیات کامل بیماران بدحال بستری در بیمارستان باشد و بر کار دیگر دستیاران از نزدیک نظارت داشته باشد. با توجه به این که وی پاسخگوی بروز هر مشکل در مراقبت از بیمار است، لازم است با درایت و مدیریت بر همه امور اشراف داشته باشد و ضمن پیشگیری از بروز مشکل، مشکلات پیش آمده را حل و فصل نماید و در صورت نیاز از دیگر مسئولین مانند سوپروایزر، اتند آنکال و یا مدیر برنامه دستیاری گروه (و در شرایط خاص معاون و یا مدیر گروه) کمک بگیرد.
 14. دستیار ارشد موظف است بین ساعت 20 - 18 راند آموزشی با حضور سایر دستیاران و فراگیران برگزار کرده و تعدادی از بیماران مهم بخش و اورژانس را مورد بحث قرار داده و نکات مهم بیمار را برای آن‌ها توضیح دهد.
 15. دستیار ارشد کشیک می‌تواند با توجه به تعداد بیماران هر بخش بر اساس صلاح دید خود نسبت به جابجایی دستیاران کشیک سال پایین تر به‌ صورت عادلانه و بر حسب سطح توانایی آن ها اقدام نماید.
 16. دستياران ارشد در هر كشيك موظف به تكميل فرم گزارش دستياران ارشد كشيك (پيوست شماره 12) بوده و باید در پايان كشيك آن را به دستيار ارشد گروه تحويل دهند.
 17. دستیاران سال اول در 3 ماه نخست باید سایه به سایه دستیار سال بالاتر بخش و یا اورژانس بر بالین بیماران حضور داشته باشند، آن ها موظف به ویزیت بیماران، اخذ شرح حاال، انجام معاینه بالینی و ثبت یادداشت در پرونده بیماران هستند. كشيك دستياران سال اول در 3 ماه نخست شروع دستياري در کنار دستياران سال بالاتر و تحت نظارت ایشان خواهد بود و تمام دستورات دارويي بيماران با مهر و امضای دستيار سال بالاتر معتبر خواهد بود. در ماه‌هاي بعد نيز بايد با دستيار ارشد مشاوره كنند.
 18.  در موارد ضروری، دستیاران سال پایین تر باید مشکلات بیماران در کلیه بخش ها را به اطلاع دستیار ارشد کشیک برسانند و در غیر این صورت دستیار مربوطه جداً مسئول و پاسخگوی مشکلات پیش آمده است.
 19.  دستيار كشيك موظف است در صورت فوت بيمار، فرم جمع‌آوری اطلاعات بيماران فوت‌شده (پيوست شماره 11) مربوط به بيمار را پس از تكميل امضاء نموده و به دستيار اصلی بخش مربوطه تحويل نماید و دستيار اصلی بخش پس از تكميل نمودن فرم، آن را به مسئول كنفرانس مورتاليتي تحويل می‌دهد.
 20.  هر هفته در جلسه مورتاليتي دستیاری موارد مورتاليتي هفته قبل با حضور مدیر برنامه دستیاری بررسي خواهند شد.
 21.  در صورت بدحال شدن بیمار یا expire شدن باید در اولین فرصت دستیار ارشد و اتندینگ در جریان قرار بگیرند.
 22.  در زمان کشیک ویزیت بیماران بستری در ICUبه‌صورت روتین بر عهده دستیاران سال دوم و بالاتر است. در مواقع اضطراری دستیاران سال اول حسب درخواست دستیار مسئولICU موظف به کمک به ویزیت بیماران این بخش هستند ولی مجاز به ثبت دستورات تشخیصی و درمانی در پرونده بیماران نیستند. در موارد بسیار خاص و اورژانس  در صورت ثبت دستور توسط دستیار سال اول، دستیار مسئول موظف است حداکثر تا نیم ساعت بعد با ممهور کردن آن دستور خاص آن را تایید نماید.
 23. غیر از موارد بسیار اورژانس دستورات تلفنی دستیاران وجهه قانونی ندارد. در موارد بسیار اورژانس دستیار بایستی در اولین فرصت بر بالین بیمار حضور یافته و پس از رفع مشکل، دستورات تلفنی را مکتوب نماید.

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

 

 

وظایف دستياران در برنامه های آموزشی صبح:

 1. اجراي برنامه چرخشي دستياران سال‌های مختلف طبق برنامه‌های مشخص‌شده انجام می‌گیرد (پيوست شماره 1).
 2. ساعت حضور دستياران در بخش‌ها 7صبح است كه اين زمان بر اساس تعداد بيماراني كه در بخش بستري هستند و يا درخواست استاد ممكن است زودتر باشد.
 3. دستياران سال اول در 3 ماه اول شروع دوره دستياري خودتحت نظر دستيار سال دوم يا سوم بيماران را معاينه و معالجه می‌نمایند و مجاز به زدن مهر در دستورات دارویی بیمار نیستند.
 4. هفته‌ای 6 روز كليه بيماران جديد بستري توسط اتندينگ و دستياران و ساير كادر آموزشي آن بخش ويزيت و            مورد بحث قرار می‌گیرند.
 5. در شرایط خاص و با رعایت برنامه های آموزشی گروه، مسئوليت راند كامل بخش همراه با دانشجويان و اینترن‌ها در صورت عدم حضور استاد به عهده دستياران است و در صورت لزوم مسائل بخش را با اساتيد مورد بحث قرار می‌دهند. در بخش های دارای دستیار فوق تخصصی در صورت حضور این مسئولیت بر عهده وی خواهد بود.
 6. مسئوليت راند بخش‌های عمومي با دستياران سال دوم يا سوم است.
 7. انجام كارهاي عملي بخش و نظارت بر كارهاي اینترن‌ها عمدتاً به عهده دستيار است.
 8. دستیار موظف است راند صبح خود را همراه با کارورزان بخش انجام داده و راند را قبل از شروع کلاس‌های آموزشی صبح به پایان برساند.
 9. دستياران هر بخش موظف به آموزش اصول پرونده نويسي به دانشجویان و كارورزان در ابتدای دوره چرخشی ایشان در آن بخش هستند.
 10.  دستيار هر بخش موظف به آموزش حداقل‌های آموزشي آن بخش به دانشجويان و كارورزان در قالب کنفرانس‌های آموزشی درون بخشی و یا راند آموزشی است.
 11.  دربخش‌های فوق تخصصي طبق ضوابط درون بخشي، بيماران توسط استاد و دستياران مورد بحث قرار می‌گیرند.
 12. دستياران در بخش‌های فوق تخصصي موظف به شركت در کنفرانس‌های بخش فوق تخصصي خود هستند و بايد طبق برنامه‌ریزی بخش در درمانگاه‌های فوق تخصصي شركت فعال داشته باشند.
 13.  بيماران در درمانگاه‌ها توسط دستياران معاينه می‌شوند و با استاد مربوطه مورد مشورت قرارمی‌گیرند.
 14.  دستياران مسائل بيماران بستری‌شده در ساعات اداري را با استاد آن بخش در ميان می‌گذارند و در مورد بيماران جديد كه در ساعات غير اداري بستري می‌گردند با استاد كشيك مشورت می‌کنند و در صورت نياز می‌توانند با نظر استاد كشيك در هر زمان با اساتيد ديگر غير كشيك مشورت نمايند.
 15.  اساتيد كشيك در روزهاي تعطيل و غير تعطيل موظف به پاسخگويي به مشاوره‌ها و در صورت لزوم حضور دربيمارستان هستند.
 16. دستياران موظف هستند آمار بيماران بستري در بخش خود را پس از جمع‌بندی و ثبت در فرم آمار ماهيانه بيماران بستري (پيوست شماره 6)‌ به امضا استاد بخش رسانده و در اولين فرصت به دستيار مسئول كنفرانس مورتاليتي تحويل نمايند.
 17.  ویزیت بیمارانی که تا ساعت 13 در کلیه بخش ها بستری می شوند به عهده دستیار گروه مربوطه است و پس از آن به عهده دستیار کشیک است. مگر در مورد بیماران بدحال که بایستی در اولین فرصت توسط دستیاران ویزیت شوند.در روزهای تعطیل ویزیت بیمارانی که تا ساعت 8 صبح در بخش یا اورژانس بستری شده اند  به عهده دستیار کشیک روز قبل است.
 18.  زمان راند تحویل بیماران هرروز رأس ساعت 13 بوده و دستياران موظف هستند قبل از شروع راند تحويل، آزمايش‌هاي ارسال‌شده، گرافی‌ها و نيز مشاوره‌های درخواست شده در شیفت صبح را پيگيري نموده، اقدامات درماني لازم را انجام دهند و در هنگام راند تحويل نتايج پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده را به دستياران كشيك اعلام نمايند. حضور کلیه دستیاران در راند تحویل بخش الزامی است.
 19.  دستیاران اورژانس موظف‌اند در ساعت تعویض کشیک با حضور بر بالین بیماران، همه آن ها را به‌صورت حضوری به دستیار کشیک تحویل دهند. بیماران مشکل دار و نیازمند follow up دقیق در سایر بخش ها نیز لازم است به همین منوال به دستیار کشیک تحویل داده شود. صبح و پس از اتمام کشیک نیز لازم است به همین منوال بیماران تحویل دستیار اصلی بخش مربوطه شود.
 20.  چنانچه هر کدام از کارهای بیماران به هر دلیل توسط دستیار مسئول بیمار انجام نشده باشد، لازم است دستیار مسئول کشیک ضمن انجام کلیه موارد، مسئله را در روز بعد به اطلاع دستیار ارشد گروه برساند.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

 

 

 

 

 

 

 

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir