برنامه درسی تخصصی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/30-13:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

دستیاری

 

سال تحصیلی: نیم سال دوم 1396-97

دوره:

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی 

نام مسوول دوره: دکتر پرستو گلشیری

طول دوره: 3 سال

شروع و پایان دوره: اول مهر 96 - 30 شهریور 97

تلفن دفتر گروه: 37928110

آدرس دفتر گروه: خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان شماره 3

Email:

golshiri@hlth.mui.ac.ir

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

هدف کلی دوره:

جدول دروس تئوری

ردیف

 

عنوان درس

کد درس

مسوول درس

 روز و ساعت

مکان

طرح دوره

 

دستیاران سال اول

مدیریت بیماری های غیر واگیر (1)

136943

دکتر پرستو گلشیری

شنبه 8-10

گروه پزشکی اجتماعی

 

اصول  اپیدمیولوژی (1)

136903

دکتر زیبا فرج زادگان

شنبه 10-12

گروه پزشکی اجتماعی

اصول  اپیدمیولوژی (1)

spss 136958 دکتر زیبا فرج زادگان شنبه 12-14 گروه پزشکی اجتماعی  
آمار حیاتی(1) 136963 دکتر عاطفه واعظی یکشنبه 8-10 گروه پزشکی اجتماعی آمار حیاتی(1)
اقتصاد سلامت 136964 دکتر رضایتمند یکشنبه 10-13 گروه پزشکی اجتماعی اقتصاد سلامت

گایدلاین های پیشگیری(2)

136954 دکتر محمودیان دوشنبه 8-10 گروه پزشکی اجتماعی  
مدیریت نظام سلامت2 136945 دکتر خدیوی دوشنبه 10-13 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس مدیریت در نظام سلامت

Life Style Modification

  دکتر روحانی دوشنبه 13-15 گروه پزشکی اجتماعی  

Enidence Base medicine(EBM)  

136956 دکتر سیادت سه شنبه 10-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس EBM
نقد مقاله 

136957

دکتر نرگس معتمدی

چهارشنبه 12-14

گروه پزشکی اجتماعی

 

 

دستیاران سال دوم

مدیریت بیماری های غیر واگیر (1)

136943

دکتر پرستو گلشیری

شنبه 8-10

گروه پزشکی اجتماعی

 

Determinants at health and disease(II)

136948

دکتر احمد رضا زمانی

شنبه 10-12

گروه پزشکی اجتماعی

 

SPSS 136958 دکتر فرج زادگان  شنبه 12-14 گروه پزشکی اجتماعی  

گایدلاین های پیشگیری(2)

136954 دکتر محمودیان دوشنبه 8-10 گروه پزشکی اجتماعی  

Life Style Modification

  دکتر روحانی دوشنبه 12-14 گروه پزشکی اجتماعی  

اپیدمیولوژی پیشرفته(1)

136917 دکتر زیبا فرج زادگان سه شنبه 8-10 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس اپیدمیولوژی پیشرفته

Enidence Base medicine(EBM)  

136956 دکتر سیادت سه شنبه 10-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح درس EBM

نقد مقاله 

136957

دکتر نرگس معتمدی

چهارشنبه 12-14

گروه پزشکی اجتماعی

 

 

دستیاران سال سوم

نقد مقاله

136957

دکتر نرگس معتمدی

چهارشنبه 12-14

گروه پزشکی اجتماعی

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

حیطه

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

 

سنجش وضعيت سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعيين و اجراي مداخلات بهبود وضعيت سلامت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارزيابي مداخلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences. By Campbell MJ, Machin D, Walters SJ. Wiley, 4th Edition -

Gordis Epidemiology. By Gordis L. Saunders; Fifth edition -

Equity, Social Determinants and Public Health Programmes. By Erik Blas & Anand Sivasankara Kurup. World Health Organization. Available online at: http://www.who.int/sdhconference/resources/EquitySDandPH_eng.pdf -

Journal of Epidemiology and Community Health Preventive Medicine Journal 

 

منابع فرعی درس:

 

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در کلاس تئوری :

 

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز جامع سلامت:

 

شرح وظایف فراگیران در کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت :

 

   

شرح وظایف فراگیران در کارگاه کارآموزی :

 

 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه کارورزی :

 

 

شرح وظایف فراگیران در ماموریت های اموزشی :

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در روتیشن اساتید : 

 

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

 

ساعت 13-14

ساعت 12-13

ساعت 10-12

ساعت 8-10

دستیاران

روز

ردیف

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال اول

شنبه

1

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا 

سال سوم

کلاس درس تئوری

کلاس درس تئوری

کلاس درس تئوری

کلاس درس تئوری

سال اول

یکشنبه

2

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال اول

دوشنبه

3

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال اول

سه شنبه

4

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس 

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال اول

چهارشنبه

5

کلاس درس

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال دوم

کلاس درس

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال سوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال اول

پنج شنبه

6

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

 

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد

اول

(سال اول)

اخلاق و حقوق سلامت *   2
اصول اپیدمیولوژی 1 *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 1 *   2
آینده شناسی در سلامت 1 *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی1 *   3
نظام ھای سلامت در جھان و ایران *   2
جمعیت شناسی *   2
جامعه شناسی پزشکی 1 *   2
اقتصاد سلامت 1 *   2
ارتباطات و آموزش سلامت *   2

دوم

(سال اول)

روانشناسی جمعیت *   2
سلامت و محیط زیست *   2
اصول اپیدمیولوژی 2 *   2
سیمای سلامت و جغرافیای بیماریھای ایران *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 2 *   2
جامعه شناسی و فرهنگ سلامت *   2
مدیریت ازطلاعات سلامت HIS *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2 *   2
مدیریت بیماریھای واکیر و غیر واگیر در ایران *   2
 اصول مدیریت  *   2

اول

(سال دوم)

اصول و راھبردھای پیشگیری و ارتقاء سلامت *   4
 اپیدمیولوژی پیشرفته 1 *   2
مدیریت در نظام سلامت * * 4
اصول طب ورزشی در جامعه *   2
اصول تغذیه در جمعیت و جامعه *   1
مهارت های پایه پزشکی اجتماعی *   3

دوم

(سال دوم)

اقتصاد سلامت 2 *   2
 اپیدمیولوژی پیشرفته 2 *   2
سیاست گذاری در سلامت *   2
مبانی رفاه اجتماعی *   2
موضوع
برنامه روتیشن سه ماهه چهارم سال تحصیلی 96-95
برنامه روتیشن سه ماهه سوم سال تحصیلی 96-95
برنامه روتیشن سه ماهه دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه روتیشن سه ماهه اول سال تحصیلی 96-95
برنامه آموزشی دستیاران پزشکی اجتماعی در نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی دستیاران پزشکی اجتماعی در نیمسال اول سال 96-95
طرح درس نظام های سلامت در جهان و ایران
طرح درس نظام عرضه خدمات
طرح درس مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
طرح درس مدیریت سلامت
طرح درس مدیریت در نظام سلامت
طرح درس مدیریت جامع کیفیت
طرح درس مدیریت بیمارستان
طرح درس مدیریت بلایا
طرح درس مدیریت اطلاعات سلامت
طرح درس مبانی رفاه اجتماعی
طرح درس سیاستگذاری در سلامت
طرح درس سیاستگذاری در سلامت مادر و کودک
طرح درس سیمای سلامت و جغرافیای بیماریهای ایران
طرح درس جامعه شناسی پزشکی
طرح درس اپیدمیولوژی پیشرفته
طرح درس اقتصاد سلامت
طرح درس اصول و مهارت های مدیریت
طرح درس اصول و راهبردهای پیشگیری و ارتقا سلامت در جمعیت ها
طرح درس اصول تغذیه جمعیت ها و جامعه
طرح درس اصول اپیدمیولوژی
طرح درس اصول آینده شناسی سلامت
طرح درس ارزیابی، تشخیص و درمان مبتنی بر جامعه
طرح درس ارتقای سلامت
طرح درس ارتباطات و آموزش سلامت
طرح درس آموزش سلامت
طرح درس آمار و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 2
طرح درس آمار و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 1
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir