برنامه درسی تخصصی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-11:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد

اول

(سال اول)

اخلاق و حقوق سلامت *   2
اصول اپیدمیولوژی 1 *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 1 *   2
آینده شناسی در سلامت 1 *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی1 *   3
نظام ھای سلامت در جھان و ایران *   2
جمعیت شناسی *   2
جامعه شناسی پزشکی 1 *   2
اقتصاد سلامت 1 *   2
ارتباطات و آموزش سلامت *   2

دوم

(سال اول)

روانشناسی جمعیت *   2
سلامت و محیط زیست *   2
اصول اپیدمیولوژی 2 *   2
سیمای سلامت و جغرافیای بیماریھای ایران *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 2 *   2
جامعه شناسی و فرهنگ سلامت *   2
مدیریت ازطلاعات سلامت HIS *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2 *   2
مدیریت بیماریھای واکیر و غیر واگیر در ایران *   2
 اصول مدیریت  *   2

اول

(سال دوم)

اصول و راھبردھای پیشگیری و ارتقاء سلامت *   4
 اپیدمیولوژی پیشرفته 1 *   2
مدیریت در نظام سلامت * * 4
اصول طب ورزشی در جامعه *   2
اصول تغذیه در جمعیت و جامعه *   1
مهارت های پایه پزشکی اجتماعی *   3

دوم

(سال دوم)

اقتصاد سلامت 2 *   2
 اپیدمیولوژی پیشرفته 2 *   2
سیاست گذاری در سلامت *   2
مبانی رفاه اجتماعی *   2
موضوع
برنامه روتیشن سه ماهه چهارم سال تحصیلی 96-95
برنامه روتیشن سه ماهه سوم سال تحصیلی 96-95
برنامه روتیشن سه ماهه دوم سال تحصیلی 96-95
برنامه روتیشن سه ماهه اول سال تحصیلی 96-95
برنامه آموزشی دستیاران پزشکی اجتماعی در نیمسال دوم سال 96-95
برنامه آموزشی دستیاران پزشکی اجتماعی در نیمسال اول سال 96-95
طرح درس نظام های سلامت در جهان و ایران
طرح درس نظام عرضه خدمات
طرح درس مهارت های پایه پزشکی اجتماعی
طرح درس مدیریت سلامت
طرح درس مدیریت در نظام سلامت
طرح درس مدیریت جامع کیفیت
طرح درس مدیریت بیمارستان
طرح درس مدیریت بلایا
طرح درس مدیریت اطلاعات سلامت
طرح درس مبانی رفاه اجتماعی
طرح درس سیاستگذاری در سلامت
طرح درس سیاستگذاری در سلامت مادر و کودک
طرح درس سیمای سلامت و جغرافیای بیماریهای ایران
طرح درس جامعه شناسی پزشکی
طرح درس اپیدمیولوژی پیشرفته
طرح درس اقتصاد سلامت
طرح درس اصول و مهارت های مدیریت
طرح درس اصول و راهبردهای پیشگیری و ارتقا سلامت در جمعیت ها
طرح درس اصول تغذیه جمعیت ها و جامعه
طرح درس اصول اپیدمیولوژی
طرح درس اصول آینده شناسی سلامت
طرح درس ارزیابی، تشخیص و درمان مبتنی بر جامعه
طرح درس ارتقای سلامت
طرح درس ارتباطات و آموزش سلامت
طرح درس آموزش سلامت
طرح درس آمار و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 2
طرح درس آمار و روش تحقیق پزشکی اجتماعی 1
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir