برنامه درسی تخصصی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/08/27-10:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

دستیاری1

سال تحصیلی: نیم سال اول 98-97

دوره: دستیاری

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی 

نام مسوول دوره: دکتر رضا خدیوی

طول دوره: 3 سال

شروع و پایان دوره: اول مهر 97 - 30 شهریور 98

تلفن دفتر گروه: 37928110

آدرس دفتر گروه: خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان شماره 3

Email: Khadivi@med.mui.ac.ir

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهای دوشنبه 10 تا14

هدف کلی دوره:

دانش آموخته پزشکی اجتماعی بایستی به درجه ای از توانمندی علمی و عملی برسد که قادر باشد با دیدی جامع نگر به طور مستمر و پویا در جهت تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ، جمعیت ، خانواده و افراد و بهبود نظام سلامت در راستای افزایش کارآیی و توسعه پایدار ملی فعالیت نماید.

جدول دروس تئوری

ردیف

 

عنوان درس

کد درس

مسوول درس

 روز و ساعت

مکان

طرح دوره

 

دستیاران سال اول

پیشگیری از بیماریهای شغلی

 

دکتر علیرضا صفائیان

شنبه 9-8

گروه پزشکی اجتماعی

 

مدیریت بیماری های واگیر   دکتر زهرا امینی شنبه 11-9 گروه پزشکی اجتماعی  
روش تحقیق   دکتر رضا روزبهانی یکشنبه 10-8 گروه پزشکی اجتماعی  

اصول  اپیدمیولوژی (1)

136903

دکتر زیبا فرج زادگان

یکشنبه 12-10

گروه پزشکی اجتماعی

اصول  اپیدمیولوژی (1)

اخلاق و حقوق سلامت   دکتر آناهیتا بابک یکشنبه 14-13 گروه پزشکی اجتماعی  
آمار حیاتی (1) 136963 دکتر عاطفه واعظی سه شنبه 10-8 گروه پزشکی اجتماعی آمار حیاتی(1)

 

دستیاران سال دوم

سیاستگذاری در سلامت

 

دکتر رضا خدیوی

شنبه 14-12

گروه پزشکی اجتماعی

 

اصلاح نظام های سلامت

 

دکتر رضا روزبهانی

شنبه 16-14

گروه پزشکی اجتماعی

 

جامعه شناسی پزشکی    دکتر آناهیتا بابک یکشنبه 13-12 گروه پزشکی اجتماعی  

آمار حیاتی (2)

  دکتر نگاه توکلی فرد یکشنبه 15-13 گروه پزشکی اجتماعی  آمار حیاتی 2

اندنوت

  دکتر آرمیندخت شاه ثنایی دوشنبه 14-12 گروه پزشکی اجتماعی  
مدیریت نیازهای سلامت   دکتر نرگس معتمدی دوشنبه 16-13 گروه پزشکی اجتماعی  مدیریت نیازهای سلامت
مدیریت بیماریهای غیرواگیر (2)   دکتر پرستو گلشیری

سه شنبه 14-12 

(هر 2 هفته یکبار)

گروه پزشکی اجتماعی  مدیریت بیماریهای غیر واگیر
مبانی سلامت عمومی   دکتر پرستو گلشیری

سه شنبه 14-12 

(هر 2 هفته یکبار)

گروه پزشکی اجتماعی  
مدیریت مخاطرات سلامت عمومی   دکتر آرمیندخت شاه ثنایی سه شنبه 16-14 گروه پزشکی اجتماعی  

اصول اپیدمیولوژی (2)

136917 دکتر زیبا فرج زادگان چهارشنبه 14-12 گروه پزشکی اجتماعی  

 

دستیاران سال سوم

اپیدمیولوژی پیشرفته(2)

136917

دکتر زیبا فرج زادگان

شنبه 14-12

گروه پزشکی اجتماعی

 اپیمیولوزی پیشرفته

    جامعه شناسی پزشکی   دکتر آناهیتا بابک یکشنبه 13-12 گروه پزشکی اجتماعی  
    اخلاق و حقوق سلامت   دکتر آناهیتا بابک یکشنبه 15-13 گروه پزشکی اجتماعی  
    آمار حیاتی (2)   دکتر نگاه توکلی فرد یکشنبه 15-13 گروه پزشکی اجتماعی  
    اندنوت   دکتر آرمیندخت شاه ثنایی دوشنبه 13-12 گروه پزشکی اجتماعی  
    مدیریت نیازهای سلامت    دکتر نرگس معتمدی دو شنبه 16-13 گروه پزشکی اجتماعی  مدیریت نیازهای سلامت 
    مدیریت بیماریهای غیر واگیر (2)   دکتر پرستو گلشیری

سه شنبه 14-12

(هر 2 هفته یکبار)

گروه پزشکی اجتماعی  مدیریت بیماری های غیر واگیر
    مبانی سلامت عمومی   دکتر پرستو گلشیری

سه شنبه 14-12

(هر 2 هفته یکبار)

گروه پزشکی اجتماعی  
    مدیریت مخاطرات سلامت عمومی   دکتر آرمیندخت شاه ثنایی سه شنبه 16-14 گروه پزشکی اجتماعی  

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

دستیاران

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

سال اول

مدیریت بیماری در جامعه

**

**

 

ارزیابی ، مدیریت و کاهش عوامل خطر در جعیت و افراد

**

**

 

مدیریت در حوزه سلامت

**

**

 

2

سال دوم

تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی 

**

**

 

توانایی انجام پژوهش کاربردی

**

**

**

مهارتهای ارتباطی

**

**

**

3

سال سوم

ارزیابی سلامت جامعه

 

 

**

    مشاوره سلامت و تغییر شیوه زندگی     **

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

-Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences. By Campbell MJ, Machin D, Walters SJ. Wiley, 4th Edition

-Gordis Epidemiology. By Gordis L. Saunders; Fifth edition

-Equity, Social Determinants and Public Health Programmes. By Erik Blas & Anand Sivasankara Kurup. World Health Organization. Available online at: http://www.who.int/sdhconference/resources/EquitySDandPH_eng.pdf

-Journal of Epidemiology and Community Health Preventive Medicine Journal 

منابع فرعی درس:

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)   

ارزیابی انتهای دوره چرخش ماهیانه دستیاران(در قالب ارزیابی تکوینی دستیار 40 نمره )- ارزیابی در حیطه پای بندی به اصول حرفه ای (30 نمره ) _   لاگ بوک ( 40 نمره )                                                             

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی) آزمونهای کتبی دوره ای (30 نمره ) _ ارزیابی دوره ای عملکرد دستیاران  ( 30 نمره )                                                                                                                                     

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

اجرای برنامه چرخشی دستیارن طبق برنامه مشخص شده – ساعت حضور دستیاران 8 صبح الی 16 بعد از ظهر- شرکت در کلاسهای آموزشی طبق برنامه- تدریس در کلاسهای کاراموزی و کارورزی طبق برنامه-انجام ماموریت در عرصه های آموزشی طبق برنامه-انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه قبل از آزمون ارتقای سال اول به دوم و  و داع از  پایان نامه شش ماه قبل از آزمون بورد- شرکت در ازمون های کتبی و عملی

 

 

 

 

 

شرح وظایف فراگیران در کلاس تئوری : 

مشارکت فعال در مباحث ارایه شده

ارائه مباحث تعیین شده توسط استاد

انجام تکالیف محوله

 

شرح وظایف فراگیران در مرکز جامع سلامت:

ارزیابی جامعه ، استخراج مشکلات سلامت جمعیت و هدایت آنها به سمت خود مراقبتی

مدیریت خدمات پیشگیری در سطوح مختلف در جامعه

شرح وظایف فراگیران در کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت :

مدیریت بیماری در جامعه

مدیریت تغییر رفتار مرتبط با سلامت در جامعه

تحلیل وضعیت و تدوین برنامه های راهبردی سازمان های مرتبط با سلامت

انجام خدمات پیشگیری در در سطوح مختلف در کلینیک های پزشکی اجتماعی 

ارائه خدمات مشاوره برای پیشگیری و ارزیابی خطر در سطوح مختلف   

شرح وظایف فراگیران در کارگاه کارآموزی :

ارائه مطالب اموزشی

نظارت بر کار گروهی

مدیریت جلسه 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه کارورزی :

ارائه مطالب اموزشی

نظارت بر کار گروهی

مدیریت جلسه

شرح وظایف فراگیران در ماموریت های اموزشی :

آموزش کاراموزان و کارورزان 

برگزاری ازمون اسپی کاراموزان و کارورزان

 

 

شرح وظایف فراگیران در روتیشن اساتید :

انجام مسیولیت ها بر اساس فرم قرارداد 

 

 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

 

ساعت 13-14

ساعت 12-13

ساعت 10-12

ساعت 8-10

دستیاران

روز

ردیف

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال اول

شنبه

1

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا 

سال سوم

کلاس درس تئوری

کلاس درس تئوری

کلاس درس تئوری

کلاس درس تئوری

سال اول

یکشنبه

2

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال اول

دوشنبه

3

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

کلاس درس 

سال اول

سه شنبه

4

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

کلاس درس

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس 

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال اول

چهارشنبه

5

کلاس درس

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال دوم

کلاس درس

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

ماموریت اموزشی

سال سوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال اول

پنج شنبه

6

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال دوم

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

 

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد

اول

(سال اول)

اخلاق و حقوق سلامت *   2
اصول اپیدمیولوژی 1 *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 1 *   2
آینده شناسی در سلامت 1 *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی1 *   3
نظام ھای سلامت در جھان و ایران *   2
جمعیت شناسی *   2
جامعه شناسی پزشکی 1 *   2
اقتصاد سلامت 1 *   2
ارتباطات و آموزش سلامت *   2

دوم

(سال اول)

روانشناسی جمعیت *   2
سلامت و محیط زیست *   2
اصول اپیدمیولوژی 2 *   2
سیمای سلامت و جغرافیای بیماریھای ایران *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 2 *   2
جامعه شناسی و فرهنگ سلامت *   2
مدیریت ازطلاعات سلامت HIS *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2 *   2
مدیریت بیماریھای واکیر و غیر واگیر در ایران *   2
 اصول مدیریت  *   2

اول

(سال دوم)

اصول و راھبردھای پیشگیری و ارتقاء سلامت *   4
 اپیدمیولوژی پیشرفته 1 *   2
مدیریت در نظام سلامت * * 4
اصول طب ورزشی در جامعه *   2
اصول تغذیه در جمعیت و جامعه *   1
مهارت های پایه پزشکی اجتماعی *   3

دوم

(سال دوم)

اقتصاد سلامت 2 *   2
 اپیدمیولوژی پیشرفته 2 *   2
سیاست گذاری در سلامت *   2
مبانی رفاه اجتماعی *   2

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir