برنامه درسی تخصصی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/11/29-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

دستیاری

سال تحصیلی: نیم سال دوم 1400-1399

دوره: دستیاری

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی، معاونت بهداشتی، مراکز جامع سلامت آموزشی، بخش های بالینی منتخب

نام مسوول دوره: دکتر آناهیتا بابک

کارشناس مسوول دوره: خانم مهندس مریم خیرمند
شروع و پایان دوره:10/8/99 لغایت 7/30 /1400  

آدرس دفتر گروه: خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان شماره 3

Email: babakanahita@yahoo.com

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: شنبه تا چهارشنبه 14-12 تلفن تماس: 37928112

هدف کلی دوره:

آشنایی دستیاران تخصصی با مباحث کویکولوم رشته پزشکی اجتماعی

اهداف اختصاصی دوره:

دانش آموخته این رشته قادر خواهد بود :

1-نیازهای مرتبط با سلامت جامعه ، جمعیت ،خانواده و افراد تحت پوشش را در قالب یک جامعه تعریف شده تشخیص داده ، اولویت بندی و ریشه یابی کند 

2- ارزیابی خطر ف بر اساس مشکلات دارای اولویت و بار بیماریها و حوادث در جامعه ، جمعیت ،خانواده و افراد را انجام دهد. 

3-راهبردهای مدیریت و کاهش خطر در جامعه ، جمعیت ، خانواده وافراد را تعیین کرده وآنها را با یاری جامعه و استفاده از پتانسیل و همراهی نهادها و گروههای مرتبط اجرا پایش و ارزشیابی کند 

4- مدیریت و ارائه خدمات پیشگیری از بیماریها را با تمرکز برپیشگیری و کنترل عوامل خطر ، در سطوح جامعه ، جمعیت خانواده و افراد را انجام دهد. 

5- در پاسخ به نیازها و مشکلات سلامت جامعه ، سیاست ها و راهبردهای مناسب ارائه نماید .

6- راهبردها و برنامه های مرتبط با سلامت جامعه و جمعیت ها را تدوین ، مستقر و ارزشیابی نماید. 

7- نظام سلامت کشور را در سطوح مختلف شهرستان ، استان و ملی رهبری و هدایت نماید .

8- به سازمان های دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام در زمینه های مرتبط با سلامت خدمات پژوهشی و مشاوره ای ارائه نماید. 

9- بخش سلامت را به شکل مبتنی بر شواهد و نظام مند نقد و اصلاح نماید . 

10- در تدوین ، اجرا ، پایش و ارزشیابی برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت در سطوح گوناگون همکاری نماید. 

11- با ظرفیت های بالای پژوهشی ، نقد شواهد و گزارش های علمی و چاپ مستندات ، در ارتقای سلامت جامعه شرکت نماید . 

12- خدمات پیشگیرانه را در سطوح مختلف نظام سلامت ( جامعه خانواده و فرد ) در مراکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت و بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت ارائه دهد.  

جدول دروس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

شنبه

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

10-8

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

2

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

12-10

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

3

پزشک خانواده 1

دکتر سمیه شمسایی

14-12

گروه پزشکی اجتماعی

 

17 جلسه کلاس آنلاین

-

4

یکشنبه

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

10-8

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

5

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

12-10

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

6

مهارتهای ارتباطی

دکتر پرستو گلشیری

14-12

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس

17 جلسه کلاس آنلاین

 

7

دوشنبه

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

10-8

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

8

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

12-10

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

9

روش تحقیق 2

دکتر نرگس معتمدی

14-12

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس

 17 جلسه کلاس آنلاین

 

10

سه شنبه

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

10-8

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

11

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

12-10

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

12

عدالت در سلامت

دکتر رضا خدیوی

14-12

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس

17 جلسه کلاس آنلاین

 

13

چهارشنبه

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

10-8

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

14

کلینیک پیشگیری

اساتید گروه 

12-10

گروه پزشکی اجتماعی

-

-

-

15

ارتباطات وآموزش سلامت/اصول پیشگیری در بیماری های قلبی عروقی

دکتر رویا طالبان/دکتر نگاه توکلی فرد

14-12

گروه پزشکی اجتماعی

طرح درس/طرح درس

 8 جلسه کلاس آنلاین بصورت یک هفته در میان

 

جدول مهارت های عملی ضروری

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

حیطه آموزش

 

 

 

فرایند آموزشی در قالب یک جلسه از میان دروس انتخابي دانشجويان پزشکي، دانشکده پزشکي

سال اول:5

سال اول:1

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:2

سال دوم:1

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

آموزش به مراجعه کننده در مرکز طب پيشگيري و ارتقاي سلامت

سال اول:5

سال اول:5

سال اول:15

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:20

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:15

برنامه هاي آموزشي ضمن خدمت کارکنان بخش سلامت، برنامه هاي آموزش مداوم گروه هاي پزشکي عمومي و برنامه هاي آموزش مداوم گروه متخصصين

سال اول:2

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:2

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:3

حيطه مديريت

 

 

 

 

 

تحليل بار بیماری و تعيين گرهای سلامت شناسائي، ارزيابي و  اولویت بندی مشکلات سلامت و عوامل مرتبط

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

تعيين اولويت

سال اول:0

سال اول:2

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:2

طراحي برنامه، اجراي برنامه، پايش و ارزشيابي

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

بازاريابي اجتماعی

سال اول:1

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

تحليل عدالت در سلامت

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

حيطه مشاوره

برقراري ارتباط، اطلاع رسانی خطر، همدلي، ارائه مشاوره (مشاوره پژوهشي به پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي)

سال اول:1

سال اول:1

سال اول:2

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:4

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:4

برقراري ارتباط، اطلاع رسانی خطر، همدلي، ارائه مشاوره (مشاوره باليني به مراجعين مرکز طب پيشگيري و ارتقاء سلامت)

سال اول:1

سال اول:1

سال اول:4

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:4

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:2

برقراري ارتباط، اطلاع رسانی خطر، همدلي، ارائه مشاوره (مشاوره به مديران عرصه سلامت)

سال اول:1

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

کارآفرینی و تولید خدمات سلامت

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:1

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

حيطه ارائه خدمات پيشگيري و ارتقاء سلامت

ارزيابي خطر، تعيين عوامل خطر، مديريت خطر

سال اول:6

سال اول:12

سال اول:28

سال دوم:6

سال دوم:12

سال دوم:28

سال سوم:2

سال سوم:4

سال سوم:14

ارجاع

سال اول:0

سال اول:6

سال اول:6

سال دوم:0

سال دوم:6

سال دوم:6

سال سوم:0

سال سوم:2

سال سوم:2

استفاده از شواهد علمي

سال اول:0

سال اول:2

سال اول:4

سال دوم:0

سال دوم:2

سال دوم:4

سال سوم:0

سال سوم:1

سال سوم:2

حیطه توليد شواهد معتبر براي بهره برداري در نظام سلامت

توليد شواهد اوليه

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:1

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:2

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

توليد شواهد ثانويه

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:1

ترجمان دانش

سال اول:0

سال اول:0

سال اول:1

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:0

متدلوژي پژوهش

سال اول:0

سال اول:10

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:5

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:5

 تجزيه و تحليل داده ها

 

 

سال اول:5

سال اول:10

سال اول:0

سال دوم:0

سال دوم:0

سال دوم:5

سال سوم:0

سال سوم:0

سال سوم:5

 

 منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

كتب اصلي: (مباحث منتخب)

 1. Medical Statistics: A guide to SPSS, data analysis and critical appraisal. Peat J, Barton B. John Wiley & Sons; 2014
 2. Gordis Epidemiology. By Gordis L. Saunders; 5th edition, 2019.
 3. Life Style Medicine, Rippe, James M., 2019 (Part I: Total, Part II: Chap; 6, 8, 9, Part III: Chap; 11-13, Part IV: Chap; 15-18, Part V: Chap; 26, Part VI: Total, Part VII: Total, Part VIII: 36-38, Part XIII: 73-78, Part XV: 89, 91-93, Part XIX: 115, 116, 119, 120)
 4. Medical education Theory and Practice. Edited by Tim Dornnan, Karen Man, 2011. (Chap 9: Teaching and learning in small group Chap 10: Teaching and learning in large groups Chap 14: Assessing learners)
 5. Oxford textbook of global public health. Detels R, Tan CC, editors. Oxford University Press, USA; 2015. (1.1. The scope and concerns of public health
  2.10. Access to healthcare and population health. 3.5. Priority setting, social values, and public health 3.6. policy in developing countries 6.6. Economic appraisal in public healthcare: assessing efficiency and equity 6.9. Implementation science and translational public health 9.5. Interpersonal violence: a recent public health 11.1. Health needs assessment 11.2. Prevention and control of non-communicable diseases 11.5. Environmental health practice
  11.7. Strategies for health services)
 6. Community-based Health Interventions. Guttmacher S, Kelly PJ, RuizJanecko Y. John Wiley & Sons; 2010. (Chap: 1 & 4 -9)
 7. Handbook on Health Inequality Monitoring with a Special Focus on Low- and Middle-income Countries. World Health Organization 2013
 8. Evaluating Public and Community Health Programs. Harris MJ. John Wiley & Sons; 2016. Chap: 1-3
 9. Textbook of Family Medicine. Robert E. Rakle, 9th edition, 2016, Chap: 4, 14-16, 20, 22-23, 27, 31, 34, 38, 40, 46
 10. Getting Health Reform Right. A guide to improving performance and equity. Mark J. Roberts. Oxford, 2008, Chap: 8-12

مجلات اصلي:

 • Journal of Epidemiology and Community Health
 • Preventive Medicine Journal

مقالات منتخب از ژورنال های مرتبط :

1. Health Care Waste Management Improvement Interventions Specifications and Results: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Public Health. / VOL 49 NO 9 (2020)

 2. The Effect of Individual Time Preferences on Smoking Behavior: Insights from Behavioral Economics. Iranian Journal of Public Health. VOL 49 NO 9 (2020)

3. The Impact of Air Pollution on Hospitalization for Cardiovascular and Cerebrovascular Disease in Shenyang, China. Iranian Journal of Public Health. VOL 49 NO 8 (2020)

4. Factors Associated with Mortality in COVID-19 Patients: A Systematic Review and MetaAnalysis. Iranian Journal of Public Health. VOL 49 NO 7 (2020

 5. Universal masking during COVID-19 pandemic: Can textile engineering help public health? Narrative review of the evidence. Preventive Medicine Journal. Volume 139, October 2020, 106236

6. The Healthy Aging Index analyzed over 15 years in the general population: The Doetinchem Cohort Study. Preventive Medicine Journal. Volume 139, October 2020, 106193

 7. Current recommendations on the selection of measures for well-being. Preventive Medicine
Journal. Volume 133, April 2020, 106004

 8. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). JAMA. JAMA. 2020; 324(8):782-793. doi:10.1001/jama.2020.12839.

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی:

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره)          150 نمره                                                                                بارم:

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره)          150 نمره                                                                                 بارم

بر اساس مصوبه هفتاد و دومین نشست شوراي آموزش پزشكي و تخصصي مجموع نمره‌های ارتقای هرسال برابر 300 است. 50% كل نمره (150 نمره) اختصاص به ارزيابي درون بخشي با توجه به ضوابط مربوطه و 50% (150 نمره) اختصاص به آزمون كتبي دارد.

 ارزيابي درون بخشي سال اول

ارزشیابی

آیتم

نمره

جمع ایتم ها

آزمون کتبی

کتبی درون گروهی

60

150

نمره ارتقای سالانه

90

 

 

 

ارزیابی درون بخشی

OSCE

30

 

150

رفتار حرفه ای

30

کارگاه توانمند سازی

10

بخش بالینی

20

معاونت بهداشتی/ مرکز خدمات جامع سلامت

10

کلینیک پیشگیری

20

ژورنال کلاب و کنفرانس های داخلی

10

گزارش پیشرفت پایان نامه و پروژه تحقیقاتی

10

لاگ بوک الکترونیک

10

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

دستیاران موظفند طبق برنامه ای که از طرف گروه آموزشی، بر اساس برنامه آموزشی مصوب رشته مربوطه تنظیم می شود، در کلیه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و تشخیصی درمانی، طبق برنامه تنظیمی گروه بطور فعال شرکت نمایند.

تحصیل در دوره دستیاری بطور تمام وقت بوده و براساس برنامه ای است که از طرف مدیرگروه یا مسئول برنامه دستیاری تنظیم می شود.

حداقل‌ ساعات‌ كار به شرح‌ زير است‌:

1 ـ روزهاي شنبه‌ الي چهارشنبه‌ از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/16

2 ـ پنج‌شنبه‌ها از ساعت‌ 30/7 لغايت‌ 30/12 (برنامه های self-empowerment، شرکت در کنفرانس های آموزشی گروه، ارائه گزارش پیشرفت تکالیف محوله)

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

 • از دستیاران انتظار می­رود در طول این دوره در رعایت  انضباط، حضور موثر علمی، همکاری حداکثری با اساتید و سایر دستیاران، مطالعه مراجع علمی و رعایت موازین اخلاقی کوشا باشند.
 • دستياران‌ موظف‌اند طبق‌ برنامه‌اي كه‌ از طرف‌ گروه‌ آموزشي مربوطه‌ تنظيم‌ می‌شود، در فعالیت‌های آموزشي‌، پژوهشي، مدیریتی و پیشگیری-درماني‌، به‌طور فعال‌ شركت‌ نمايند.
 • امید است دستیاران گرامی در محیطی علمی، خدمت­رسان فرد و جامعه باشند و به متخصصینی توانمند تعالی یابند.
 

 

شرح وظایف فراگیران در کلاس تئوری : 

 • حضور به موقع در کلاس درس
 • مطالعه منابع معرفی شده از طرف استاد قبل از کلاس
 • شرکت فعال در بحث کلاسی
 • انجام به موقع تکالیف محوله

شرح وظایف فراگیران در روتیشن بالینی:

 • شرکت در گزارش صبحگاهي بخش مربوطه
 • حضور بر بالين بيماران در ويزيت هاي روزانه و راند هاي عمومي بخش (شرح حال اجتماعی- نسخه نویسی اجتماعی)
 • حضور در درمانگاه هاي سرپايي بخش مربوطه  (شرح حال اجتماعی- نسخه نویسی اجتماعی)
 • ارزيابي کيفيت مراقبت هاي سلامت و پيشگيري سطح چهارم
 • ويزيت پيشگيري و ارتقاء سلامت بيماران بستري
 • آموزش و مشاوره (بيماران، فراگيران و ارائه کنندگان خدمت)
 • ارزيابي تعیین گر اجتماعي سلامت و تدوين برنامه جهت مديريت آن
 • امکان سنجي مداخلات سلامت

شرح وظایف فراگیران در روتیشن کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت :

 • مدیریت بیماری در جامعه
 • مدیریت تغییر رفتار مرتبط با سلامت در جامعه
 • تحلیل وضعیت و تدوین برنامه های راهبردی سازمان های مرتبط با سلامت
 • انجام خدمات پیشگیری در در سطوح مختلف در کلینیک های پزشکی اجتماعی 
 • ارائه خدمات مشاوره برای پیشگیری و ارزیابی خطر در سطوح مختلف   

شرح وظایف فراگیران در روتیشن معاونت بهداشتی :

 • تحليل ساختار و عملکرد بخش­هاي مختلف شبکه
 • نقد و ارزيابي برنامه­ها، دستورالعمل­ها و خدمات مراکز
 • ارزيابي و تحليل سامانه هاي الکترونيک سلامت
 • مديريت سلامت در جمعيت و نظام ارجاع ارزيابي و ارتقاء کيفيت خدمات
 • آموزش و مشاوره به کارکنان و مديران

شرح وظایف فراگیران در روتیشن مرکز خدمات جامع سلامت:

 • تبیین یک برنامه عملیاتی در راستای ارتقای کیفیت و کمیت مراقبت های سلامت جمعیت تحت پوشش مراکزاز طریق ارزیابی و اولویت بندی مشکلات سلامت ، طراحی و اجراو ارزشیابی برنامه عملیاتی
 • آموزش و توانمند سازی کارکنان و سفیران سلامت بر اساس نیاز سنجی برنامه ریزی و ارزیابی اموزشی

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

 • انتخاب مقاله مورد نظر به کمک استاد مسئول یک هفته قبل از تاریخ برگزاری
 • ایمیل مقاله به همه اساتید و سایر دستیاران 5 روز قبل از تاریخ برگزاری
 • مطالعه کامل مقاله منتخب
 • ارائه و بحث علمی در مورد مقاله در تاریخ مقرر
 • شرکت فعال در تمام جلسات ژورنال کلاب

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 16-14

ساعت 14-12

ساعت 12-8

دستیاران

روز

ردیف

Text review

Text review

کلاس EBM

سال اول

شنبه

1

کلاس اپیدمیولوژی پیشرفته-نقد مقاله

Text review

Text review

سال اول

یکشنبه

2

انجام امور پایان نامه

انجام امور پایان نامه

انجام امور پایان نامه

سال اول

دوشنبه

3

Text review

Text review

کلاس SPSS

سال اول

سه شنبه

4

Text review

ژورنال کلاب 

Text review

سال اول

چهارشنبه

5

فیلد بالینی کارآموزی/کارورزی

فیلد بالینی کارآموزی/کارورزی

فیلد بالینی کارآموزی/کارورزی

سال اول

پنج شنبه

6

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir