برنامه درسی تخصصی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-7:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

دستیاری

سال تحصیلی: نیم سال دوم 99-98

دوره: دستیاری

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مکان برگزاری دوره: گروه پزشکی اجتماعی 

نام مسوول دوره: دکتر آناهیتا بابک

طول دوره: 3 سال

شروع و پایان دوره: اول بهمن 98 - 30 شهریور 99

تلفن دفتر گروه: 37928110

آدرس دفتر گروه: خیابان هزار جریب - دانشگاه علوم پزشکی اصفهان - ساختمان شماره 3

Email: babakanahita@yahoo.com

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: روزهای دوشنبه 10 تا 14

هدف کلی دوره:

دانش آموخته پزشکی اجتماعی بایستی به درجه ای از توانمندی علمی و عملی برسد که قادر باشد با دیدی جامع نگر به طور مستمر و پویا در جهت تامین ، حفظ و ارتقای سلامت جامعه ، جمعیت ، خانواده و افراد و بهبود نظام سلامت در راستای افزایش کارآیی و توسعه پایدار ملی فعالیت نماید.

اهداف اختصاصی دوره:

دانش آموخته این رشته قادر خواهد بود :

1-نیازهای مرتبط با سلامت جامعه ، جمعیت ،خانواده و افراد تحت پوشش را در قالب یک جامعه تعریف شده تشخیص داده ، اولویت بندی و ریشه یابی کند 

2- ارزیابی خطر ف بر اساس مشکلات دارای اولویت و بار بیماریها و حوادث در جامعه ، جمعیت ،خانواده و افراد را انجام دهد. 

3-راهبردهای مدیریت و کاهش خطر در جامعه ، جمعیت ، خانواده وافراد را تعیین کرده وآنها را با یاری جامعه و استفاده از پتانسیل و همراهی نهادها و گروههای مرتبط اجرا پایش و ارزشیابی کند 

4- مدیریت و ارائه خدمات پیشگیری از بیماریها را با تمرکز برپیشگیری و کنترل عوامل خطر ، در سطوح جامعه ، جمعیت خانواده و افراد را انجام دهد. 

5- در پاسخ به نیازها و مشکلات سلامت جامعه ، سیاست ها و راهبردهای مناسب ارائه نماید .

6- راهبردها و برنامه های مرتبط با سلامت جامعه و جمعیت ها را تدوین ، مستقر و ارزشیابی نماید. 

7- نظام سلامت کشور را در سطوح مختلف شهرستان ، استان و ملی رهبری و هدایت نماید .

8- به سازمان های دولتی و غیر دولتی در سطح ملی و بین المللی به ویژه کشورهای منطقه و جهان اسلام در زمینه های مرتبط با سلامت خدمات پژوهشی و مشاوره ای ارائه نماید. 

9- بخش سلامت را به شکل مبتنی بر شواهد و نظام مند نقد و اصلاح نماید . 

10- در تدوین ، اجرا ، پایش و ارزشیابی برنامه های آموزشی مرتبط با سلامت در سطوح گوناگون همکاری نماید. 

11- با ظرفیت های بالای پژوهشی ، نقد شواهد و گزارش های علمی و چاپ مستندات ، در ارتقای سلامت جامعه شرکت نماید . 

12- خدمات پیشگیرانه را در سطوح مختلف نظام سلامت ( جامعه خانواده و فرد ) در مراکز طب پیشگیری و ارتقای سلامت و بیمارستانهای ارتقا دهنده سلامت ارائه دهد.  

جدول دروس تئوری

ردیف

 

عنوان درس

کد درس

مسوول درس

 روز و ساعت

مکان

طرح دوره

1

 

دستیاران سال دوم

اپیدمیولوژی پیشرفته 1 

136917

دکتر زیبا فرج زادگان

شنبه 14-12

گروه پزشکی اجتماعی

طرح دوره 1

گزارشات سازمان جهانی بهداشت

136949

دکتر زهرا امینی

شنبه 15-14

گروه پزشکی اجتماعی

 2 طرح دوره

سلامت جهانی 136952 دکتر حوریه انصاری شنبه 16-15 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 3
نظام های سلامت ایران و جهان  136914  دکتر عاطفه واعظی یکشنبه 13-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 4

(SDH(2

136948 دکتر ندا توکلی یکشنبه 16-14 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 5

مهارت های ارتباطی 

136955 دکتر پرستو گلشیری دوشنبه 14-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 6
مدیریت اطلاعات سلامت (1)  136909 دکتر آناهیتا بابک دوشنبه 16-14 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 7
سیمای سلامت و جغرافیای بیماریها  136913 دکتر نگاه توکلی فرد سه شنبه 16-14 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 8

(SDH(1

136947 دکتر نگاه توکلی فرد سه شنبه 16-14 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 9
ژورنال کلاب - همه اساتید گروه چهارشنبه ها 16-14 گروه پزشکی اجتماعی -

2

دستیاران سال سوم

گزارشات سازمان جهانی بهداشت

136949

دکتر زهرا امینی

شنبه 15-14

گروه پزشکی اجتماعی

طرح دوره 10

نظام های سلامت ایران و جهان  136914 دکتر عاطفه واعظی یکشنبه 14-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 11
مهارتهای ارتباطی 136955 دکتر پرستو گلشیری دوشنبه 14-12 گروه پزشکی اجتماعی طرح دوره 12
ژورنال کلاب - همه اساتید گروه همه اساتید گروه گروه پزشکی اجتماعی -

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

دستیاران

مهارت

مشاهده

اجرای زیر نظر

اجرای مستقل

1

سال اول

مدیریت بیماری در جامعه

**

**

 

ارزیابی ، مدیریت و کاهش عوامل خطر در جعیت و افراد

**

**

 

مدیریت در حوزه سلامت

**

**

 

2

سال دوم

تحلیل عوامل اجتماعی موثر بر سلامتی 

**

**

 

توانایی انجام پژوهش کاربردی

**

**

**

مهارتهای ارتباطی

**

**

**

3

سال سوم

ارزیابی سلامت جامعه

 

 

**

مشاوره سلامت و تغییر شیوه زندگی     **

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

-Medical Statistics: A Textbook for the Health Sciences. By Campbell MJ, Machin D, Walters SJ. Wiley, 4th Edition

-Gordis Epidemiology. By Gordis L. Saunders; Fifth edition

-Equity, Social Determinants and Public Health Programmes. By Erik Blas & Anand Sivasankara Kurup. World Health Organization. Available online at: http://www.who.int/sdhconference/resources/EquitySDandPH_eng.pdf

-Journal of Epidemiology and Community Health Preventive Medicine Journal 

- Oxford Textbook of Global Public Health .Sixth edition 2015

منابع فرعی درس:

- دستورالغملهای ادعام مراقبت از بیماریها در نظام سلامت کشور 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)   

ارزیابی انتهای دوره چرخش ماهیانه دستیاران(در قالب ارزیابی تکوینی دستیار 40 نمره )- ارزیابی در حیطه پای بندی به اصول حرفه ای (30 نمره ) _   لاگ بوک ( 40 نمره )                                                             

ب) پايان دوره (کتبی و عملی) آزمونهای کتبی دوره ای (30 نمره ) _ ارزیابی دوره ای عملکرد دستیاران  ( 30 نمره )                                                                                                                                     

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

اجرای برنامه چرخشی دستیارن طبق برنامه مشخص شده – ساعت حضور دستیاران 8 صبح الی 16 بعد از ظهر- شرکت در کلاسهای آموزشی طبق برنامه- تدریس در کلاسهای کاراموزی و کارورزی طبق برنامه-انجام ماموریت در عرصه های آموزشی طبق برنامه-انتخاب و تصویب موضوع پایان نامه قبل از آزمون ارتقای سال اول به دوم و  و داع از  پایان نامه شش ماه قبل از آزمون بورد- شرکت در ازمون های کتبی و عملی

 

 

شرح وظایف فراگیران در کلاس تئوری : 

مشارکت فعال در مباحث ارایه شده

ارائه مباحث تعیین شده توسط استاد

انجام تکالیف محوله

شرح وظایف فراگیران در مرکز جامع سلامت:

ارزیابی جامعه ، استخراج مشکلات سلامت جمعیت و هدایت آنها به سمت خود مراقبتی

مدیریت خدمات پیشگیری در سطوح مختلف در جامعه

شرح وظایف فراگیران در کلینیک پیشگیری و ارتقای سلامت :

مدیریت بیماری در جامعه

مدیریت تغییر رفتار مرتبط با سلامت در جامعه

تحلیل وضعیت و تدوین برنامه های راهبردی سازمان های مرتبط با سلامت

انجام خدمات پیشگیری در در سطوح مختلف در کلینیک های پزشکی اجتماعی 

ارائه خدمات مشاوره برای پیشگیری و ارزیابی خطر در سطوح مختلف   

شرح وظایف فراگیران در کارگاه کارآموزی :

ارائه مطالب اموزشی

نظارت بر کار گروهی

مدیریت جلسه 

شرح وظایف فراگیران در کارگاه کارورزی :

ارائه مطالب اموزشی

نظارت بر کار گروهی

مدیریت جلسه

شرح وظایف فراگیران در ماموریت های اموزشی :

آموزش کاراموزان و کارورزان 

برگزاری ازمون اسپی کاراموزان و کارورزان

شرح وظایف فراگیران در روتیشن اساتید :

انجام مسئولیت ها بر اساس فرم قرارداد 

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 16-14

ساعت 14-12

ساعت 12-8

دستیاران

روز

ردیف

کلاس درس 

کلاس درس 

مرکز جامع سلامت فنارت-شهید رضائیان-شهید رستمیان

سال دوم

شنبه

1

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت ابن سینا 

سال سوم

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت فنارت-شهید رضائیان-شهید رستمیان

سال دوم

یکشنبه

2

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت فنارت-شهید رضائیان-شهید رستمیان

سال دوم

دوشنبه

3

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت فنارت-شهید رضائیان-شهید رستمیان

سال دوم

سه شنبه

4

کلاس درس

کلاس درس

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

کلاس درس

ژورنال کلاب 

مرکز جامع سلامت فنارت-شهید رضائیان-شهید رستمیان

سال دوم

چهارشنبه

5

کلاس درس

ژورنال کلاب 

مرکز جامع سلامت ابن سینا

سال سوم

 

 

 

 

پیگیری امور پایان نامه

سال دوم

پنج شنبه

6

 

 

پیگیری امور پایان نامه

سال سوم

 

 

نیمسال نام درس نظری عملی واحد

اول

(سال اول)

اخلاق و حقوق سلامت *   2
اصول اپیدمیولوژی 1 *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 1 *   2
آینده شناسی در سلامت 1 *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی1 *   3
نظام ھای سلامت در جھان و ایران *   2
جمعیت شناسی *   2
جامعه شناسی پزشکی 1 *   2
اقتصاد سلامت 1 *   2
ارتباطات و آموزش سلامت *   2

دوم

(سال اول)

روانشناسی جمعیت *   2
سلامت و محیط زیست *   2
اصول اپیدمیولوژی 2 *   2
سیمای سلامت و جغرافیای بیماریھای ایران *   2
پیشگیری از بیماری ھای شغلی 2 *   2
جامعه شناسی و فرهنگ سلامت *   2
مدیریت ازطلاعات سلامت HIS *   2
آمار حیاتی و روش تحقیق پزشکی اجتماعی2 *   2
مدیریت بیماریھای واکیر و غیر واگیر در ایران *   2
 اصول مدیریت  *   2

اول

(سال دوم)

اصول و راھبردھای پیشگیری و ارتقاء سلامت *   4
 اپیدمیولوژی پیشرفته 1 *   2
مدیریت در نظام سلامت * * 4
اصول طب ورزشی در جامعه *   2
اصول تغذیه در جمعیت و جامعه  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir