برنامه درسی تخصصی روانپزشکی سال 98

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/07/28-5:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره بالینی یا course plan

سال تحصیلی: 00-99

 

گروه آموزشی: روانپزشکی

دوره: دستیاری

نام درس: روانپزشکی بالینی

شماره درس : ----

نام مسوول دوره: دکتر افسانه کرباسی عامل

مکان برگزاری دوره: بیمارستان خورشید

شروع و پایان دوره: اول مهرماه 99 لغایت 31 شهریور 1400

طول دوره: یکسال

آدرس دفتر گروه: بیمارستان خورشید-  دفتر گروه روانپزشکی

تلفن دفتر گروه:32222475- 031

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره: یکشنبه- سه شنبه- پنجشنبه :  8 تا 13

Email: afsanekarbasi@yahoo.com

هدف کلی دوره: آموزش بالینی نحوه  اداره بیمار روانپزشکی

اهداف اختصاصی دوره:

1- فراگیر باید نحوه استفاده از یافته های بالینی و پاراکلینیک و رویکردهای مختلف تشخیصی و درمانی در اداره بیماران مشکل را بصورت بالینی آموزش ببیند.

2- فراگیر باید شیوه ها ی صحیح مصاحبه و تکنیک های استخراج علایم و تشخیص گذاری را بصورت بالینی آموزش ببیند.

3- فراگیر باید نحوه رویکرد به بیماران اورژانسی و مدیریت به موقع و مناسب آنها را بصورتن بالینی آموزش ببیند.

4- فراگیر باید نحوه انجام مشاوره های بین بخشی، استفاده از روابط بین بخشی و ارجاع به موقع بیماران اورژانسی را آموزش ببیند.

5- فراگیر باید تشخیص گذاری براساس DSM را بصورت بالینی آموزش ببیند.

6- فراگیر باید رویکردها و راهنما های (Guidelines) درمانی در اداره جامع بیماررا آموزش ببیند.

جدول کلاس‌های نظری: بصورت مجازی برگزار می گردد

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

1

پاییز و زمستان 99

آشنایی با اختلالات روانپزشکی

کلیه اساتید

14-12

BBB

2

4

.

2

پاییز 99

علامت شناسی و شرح حال گیری

کلیه اساتید

14-12

BBB

2

4

.

3

زمستان 99

روان درمانی (CBT-PMT)

اساتید روانپزشکی اطفال

14-12

BBB

2

4

.

4

بهار 400

آزمون های آسکی

کلیه اساتید

14-12

BBB

2

4

.

جدول مهارت‌های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

1

ECT، TDCS، NF و ... (مداخلات ابزاری)

50

30

20

2

De-escalation

40

50

50

3

Empathy

50

20

30

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد):

1-Sadock Benjamin J, Virginia A . Sadock , and Ruiz P. Kaplan & sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry/ / 10th edition/ 2017

2- Sadock Benjamin J, Virginia A . Sadock , and Ruiz P. Kaplan & sadock’s Synopsis of Psychiatry , behavioral sciences / clinical psychiatry, eleventh edition, 2015

4- "منشور اخلاق حرفه اي روانپزشكي در ايران ، ويراست اول – 1394" مصوب مجمع عمومي انجمن علمي روانپزشكان ايران كه در سايت انجمن در دسترس مي باشد.

5-  كتاب روانپزشكي و قانون، تاليف دكتر سيد مهدي صابري، چاپ 1394، از انتشارات سازمان پزشكي قانوني كشور

)چکیده  بارگذاری شده در سایت sanjeshp.ir )

منابع فرعی درس (کتاب، مجله، سامانه و...):

1- World  Psychiatry /2019

2 - Iranian Journal of Psychiatry / 2019

3 – Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences / 2019

4 – مجموعه مقالات برگزيده سلامت روان مربوط به پژوهش هاي ايراني چاپ شده در مجلات داخل و خارج

 

نحوه ارزشيابی فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) تکوینی (ارزشیابی‌های حین دوره): تکمیل فرم ارزشیابی ماهیانه توسط اتند مربوطه                                بارم: 100

 

ب) تراکمی (ارزشیابی‌های پایان دوره): جمع و میانگین گیری فرم های ارزشیابی ماهیانه و آزمونهای کتبی، آسکی و مینی سیکس هر دستیار                 

                                                   بارم: طبق آیین نامه های موجود

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

رعایت نظم و انضباط، رعایت پوشش و وضعیت ظاهری، برخورد محترمانه با بیمار و ... ، انجام امور محول شده چه در زمینه درمانی و چه در زمینه آموزشی به نحو احسن، کسب حداقل نمره تعیین شده در هر یک از آزمون های برگزار شده.

 

سياست مسؤول دوره در مورد نظم و انضباط و اجرای قوانین آموزشی و درمانی:

در صورت عدم رعایت نظم از جمله حضور به موقع، یک نمره از نمره اخلاق حرفه ای کسر می گردد و تذکر شفاهی داده می شود.

در صورت تکرار ضمن تذکر کتبی،  در کمیته اخلاق گروه طرح خواهد شد.

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش:

دستیار باید شرح حال بیمار را بگیرد، مصاحبه کند، انجام امور مربوط به بیماران را پیگیری کند، در زمینه بیماران و داروهای مصرفی ایشان مطالعه  کند. سعی در ماهر شدن در انواع روانه درمانی ها و آزمون های روان سنجی داشته باشد. آموزش آبشاری به رده های پایین تر را انجام دهد.

شرح وظایف فراگیران در اورژانس:

دستیار باید شرح حال بیمار را در اورژانس بگیرد و مصاحبه کند.

دستیار باید آرامش اورژانس را مدیریت کند.

دستیار باید  اختلالات ارگانیک را  از اختلالات روانپزشکی افتراق دهد.

دستیار باید پرخاشگری و عدم همکاری بیماران را مدیریت  کند.

دستیار باید بر کار پرسنل و فراگیران نظارت  کند.

دستیار باید  در زمینه همراهان بیمار در صورت لزوم مداخله کند و ارتباط با اتند آنکال داشته باشد.

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه:

دستیار باید اخذ شرح حال و مصاحبه را انجام دهد، فرمولاسیون، بررسی تشخیصی و ارائه تشخیص افتراقی را انجام دهد، برنامه درمانی مناسب  ارائه دهد، سایکواجوکیشن انجام دهد،  در جهت بالابردن کمپلیانس تلاش کند.

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب:

دستیار باید شرح حال بیمار را در کشیک عصر وشب بگیرد و مصاحبه کند.

دستیار باید آرامش اورژانس را مدیریت کند.

دستیار باید  اختلالات ارگانیک را  از اختلالات روانپزشکی افتراق دهد.

دستیار باید پرخاشگری و عدم همکاری بیماران را مدیریت  کند.

دستیار باید بر کار پرسنل و فراگیران نظارت  کند.

دستیار باید  در زمینه همراهان بیمار در صورت لزوم مداخله کند و ارتباط با اتند آنکال داشته با

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل*: ----ندارند

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی:

دستیار باید حضور به موقع داشته باشد، ارائه کامل و دقیق از  بیماران شب قبل داشته باشد. بحث تشخیصی لازم ارائه  دهد، چالشهای اجرایی اتفاق افتاده در کشیک را بیان  کند.  گزارش تماس با آنکال را ارائه دهد.

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس‌ها:

دستیار باید حضور به موقع داشته باشد، در بحث ها شرکت فعال داشته باشد ،  منابع مرتبط با موضوع کنفرانس ها را از قبل مطالعه کند، موضوعات درخواستی براساس نیاز آموزشی خود را بیان نماید.

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب:

دستیار باید به موقع حضور داشته باشد، جدیدترین و کاربردی ترین مقالات  را ارائه  دهد. بتواند سخنوری خوب  باشد و از وسایل کمک آموزشی از جمله اسلاید استفاده کند، مطالب مرتبط از کتاب رفرانس را ارائه  دهد.

شرح وظایف فراگیران در مرکز مهارت‌های بالینی*: ----

جدول زمان‌بندی ارائه دوره

ساعت

14-13

ساعت

13-12

ساعت

12-11

ساعت

11-10

ساعت

10-9

ساعت

9-8

ساعت

8-7

روز

ردیف

راند بالینی بیماران

راند بالینی بیماران

شنبه

1

کلاس های مجازی

راند بالینی

گراندراند روانپزشکی مجازی

-

یکشنبه

2

راند بالینی بیماران

راند بالینی بیماران

دوشنبه

3

کلاس های مجازی

راند بالینی بیماران

ماژورراند

ژورنال کلاب مجازی

-

سه شنبه

4

راند بالینی بیماران

راند بالینی بیماران

چهارشنبه

5

-

-

کلاس های مجازی- وبینارها

-

پنج شنبه

6

-

-

-

-

-

-

-

جمعه

7

 

* این قسمت توسط گروه‌های آموزشی که ارائه می‌شود تکمیل می‌گردد.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir