برنامه درسی تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/01-14:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

 

موضوع
برنامه درسی دستیاران سال 3-2 بیمارستان الزهرا و کاشانی اسفند 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی اسفند 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا اسفند 97
برنامه درسی دستیاران سال 3-2 بیمارستان الزهرا و کاشانی بهمن 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا بهمن97
برنامه درسی دستیاران سال 3-2 بیمارستان الزهرا و کاشانی دی 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی دی 97
برنامه درسی دستیاران مرکزپزشکی الزهرا دی 97
برنامه درسی دستیاران سال 3-2 بیمارستان کاشانی و الزهرا آذر97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی آذر97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا آذر 97
برنامه کارگاه روش تحقیق دستیاران سال 2 شروع کارگاه از 28 آذر 97
برنامه درسی دستیاران سال 3-2 بیمارستان کاشانی و الزهرا آبان 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی آبان 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا آبان 97
برنامه درسی دستیاران سال 3-2 بیمارستان کاشانی و الزهرا مهر 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی مهر 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا مهر97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی خرداد 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا خرداد97
برنامه درسی دستیاران سال 4و3 اردیبهشت 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی اردیبهشت 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا اردیبهشت 97
برنامه درسی دستیاران سال 4و3 فروردین 97
برنامه درسی دستیاران کاشانی فروردین 97
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا فروردین 97
برنامه درسی دستیاران سال 4 و 3 اسفند96 
برنامه درسی دستیاران کاشانی اسفند96/sites/default/files/users/asabdakheli/education%20kashani%20%20_12_.pdf
برنامه درسی دستیاران اسفند 96 الزهرا
برنامه درسی دستیاران سال 4 و3 بهمن 96
برنامه درسی دستیاران بهمن 96کاشانی 
برنامه درسی دستیاران بهمن96 الزهرا
برنامه درسی دستیاران سال4و3 دی 96
برنامه درسی دستیاران دی 96 کاشانی
برنامه درسی دستیاران دی96 الزهرا
برنامه درسی دستیاران سال 4و3 آذر 96
برنامه درسی دستیاران آذر 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران آذر96 بیمارستان الزهرا(س)
برنامه درسی دستیاران سال 4و3 آبان 96
برنامه درسی دستیاران آبان 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران آبان96 بیمارستان الزهرا
برنامه درسی دستیاران سال 3 و 4  مهر 96
برنامه درسی دستیاران مهر 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران مهر 96 بیمارستان الزهرا
برنامه درسی دستیاران مرداد 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران مرداد96 بیمارستان الزهرا
برنامه درسی دستیاران تیر 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران تیر96 بیمارستان الزهرا
برنامه درسی دستیاران خرداد 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران خرداد 96 بیمارستان الزهرا
برنامه درسی اردیبهشت  96سال 3 و 2 بیمارستانهای الزهرا و کاشانی
برنامه درسی دستیاران اردیبهشت96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران در اردیبهشت 96بیمارستان الزهرا
برنامه درسی فروردین  96سال 3 و 2 بیمارستانهای الزهرا و کاشانی
برنامه درسی دستیاران فروردین 96 بیمارستان کاشانی
برنامه درسی دستیاران در فروردین 96بیمارستان الزهرا
برنامه درسی اسفند 95 سال 3 و 2 بیمارستانهای الزهرا و کاشانی 
برنامه درسی دستیاران اسفند 95 بیمارستان کاشانی 
برنامه درسی دستیاران در اسفند 95 بیمارستان الزهرا
برنامه درسی دستیاران در بهمن ماه 95 بیمارستان الزهرا
دستیاران سال 2و 3 کاشانی و الزهرا  بهمن95
دستیاران سال 2و 3 کاشانی و الزهرا  بهمن95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا دیماه 95 
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی دیماه 95
برنامه درسی دستیاران سال 1و2و3 آذر 95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا آذر95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی آذر 95
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی کاشانی مهر 95
برنامه درسی دستیاران سال3و2 مرکز پزشکی الزهرا و کاشانی 
برنامه درسی دستیاران مرکز پزشکی الزهرا مهر 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي كاشاني خرداد 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي الزهرا خرداد 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي كاشاني ارديبهشت 95
برنامه درسي دستياران مركز پزشكي الزهرا ارديبهشت 95

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir