برنامه درسی تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/02/15-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی یا course plan

 

سال تحصیلی:1398

ماه:اردیبهشت 98

گروه آموزشی:دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و سال 3-2

دوره: دستیاری

نام درس: کلاس درس دستیاری

شماره درس :

نام مسوول دوره: خوروش

مکان برگزاری دوره: الزهرا و کاشانی

شروع و پایان دوره: 98/2/2 لغایت 98/2/31

طول دوره: یک ماهه

آدرس دفتر گروه: گروه داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:03136201286

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

  98/2/2 movement دکتر چیت ساز 8 صبح کلاس 3 الزهرا      
  2/3 Case presention  دکترچیت ساز 8 صبح کلاس 3 الزهرا      
  2/4 نورورادیولوژی دکتر نجفی 8 صبح سالن مطهری      
  2/7 حداقل های تکنیکی انجام EEG دکتر نجفی 8 صبح کلاس 3 الزهرا      

 

2/10

گراند راند

دکترسعادت نیا

8 صبح

بخش نورو

 

 

 

 

2/11 نورورادیولوژی دکتر نجفی 8 صبح

سالن مطهری

 

 

 

 

2/14

ژورنال

دکترخوروش

8 صبح

کلاس 3 الزهرا

 

 

 

  2/15 Morning رزیدنت کشیک 8 صبح کلاس 3 الزهرا      
  2/16 Mortality report دکتر نجفی 8 صبح کلاس 3 الزهرا      
  2/17 case presentation دکتر چیت ساز 8 صبح کلاس 3الزهرا      
  2/18 نورورادیولوژی همه اساتید 8 صبح سالن مطهری      
  2/21 movement دکتر انصاری 8 صبح کلاس 3      
  2/22 Morning رزیدنت کشیک 8 صبح کلاس 3      
  2/23 CTA دکتر سعادت نیا 8 صبح کلاس درس الزهرا      
  2/24 گراند راند دکتر انصاری 8 صبح کلاس 3 الزهرا      
  2/25 نورورادیولوژی دکتر نجفی 8 صبح سالن مطهری      
  2/28 ژورنال دکتر انصاری 8 صبح کلاس 3      
  2/29 morning دکتر چیت ساز- دکتر نجفی 8 صبح کلاس 3      
  2/30 Mortality report دکتر امامی 8 صبح کلاس 3      
  2/31 Case presention دکتر چیت ساز 8 صبح کلاس 3      
                 
                 
    کلاس درس کاشانی اردیبهشت 98            
  98/2/2 Morning دکتر ادیبی - دکتر شایگان نژاد 8 صبح کلاس درس کاشانی      
  3/ Case presentation دکتر شایگان نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  3/ اپی لپسی دکتر زارع -دکتر مهوری 7.30 بخش صرع      
  4/ نورورادیولوژی دکتر زارع 8 کلاس درس کاشانی      
  7/ MS دکتر اشتری 8 کلاس درس کاشانی      
  7/ اپی لپسی دکتر زارع - دکتر مهوری 7.30 بخش صرع      
  9/ morning دکترزارع -دکتر مهوری 8.30 کلاس درس کاشانی      
  10/ گراند راند دکترشایگان نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  10/ اپی لپسی دکتر زارع -دکتر مهوری 7.30 بخش صرع      
  11/ نورورادیولوژی دکتر زارع 8 کلاس درس کاشانی      
  14/ MS ژورنال دکتر شایگان نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  14/ اپی لپسی دکتر زارع -دکتر مهوری 7.30 خش صرع      
  15/ اپروچ دکتر ادیبی 8 کلاس درس کاشانی      
  16/ Morning دکتر اشتری - دکتر قاسمی 8 کلاس درس کاشانی      
  17/ Case presentation دکتر شایگان  نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  17/ اپی لپسی دکتر زارع - دکتر مهوری 7.30 خش صرع      
  18/ نورورادیولوژی دکتر زارع 8 کلاس درس کاشانی      
  21/ MSژورنال دکتر اشتری 8 کلاس درس کاشانی      
  21/ اپی لپسی دکتر زارع -دکتر مهوری 7.30 خش صرع      
  22/ معاینه نورولوژی دکتر اشتری 8 کلاس درس کاشانی      
  23/ Morning دکتر ادیبی-دکتر زارع 8 کلاس درس کاشانی      
  24/ Case presentation دکتر شایگان نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  24/ epilepsy دکتر زارع - دکتر مهوری 7.30 خش صرع      
  25/ نورورادیولوژی دکتر زارع 8 کلاس درس کاشانی      
  28/ MS دکتر ادیبی 8 کلاس درس کاشانی      
  28/ اپی لپسی دکتر زارع - دکتر مهوری  7.30 خش صرع      
  29/ اپروچ دکتر شایگان نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  30/ Morning دکتر شایگان نژاد- دکتر قاسمی 8 کلاس درس کاشانی      
  31/ گراند راند دکتر شایگان نژاد 8 کلاس درس کاشانی      
  31/ اپی لپسی دکتر زارع - دکتر مهوری  7.30 خش صرع      
                 
                 
                 
    برنامه سال 3-2 فروردین  بیمارستان الزهرا و کاشانی            
  98/2/3 EEG دکتر مهوری 12.30 کلاس کاشانی      
  17/ EMG-NCV دکتر بصیری 12.30 کلاس الزهرا      
  24/ EMG دکتر بصیری 12.30 کلاس الزهرا      
  28/ EMG دکتر زارع 12.30 کلاس کاشانی      

 

         

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

انجام LP

 

 

 

 

EMG -NCV

 

 

 

 

EEG

 

 

 

  اکوداپلر عروق گردن و TCD      
  پوتانسیل های برانگیخته      
  بیوپسی عضله      

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Adams and Victor's Principles of Neurology :1

نویسنده :    Allan Ropper and Robert H Brown 

سال انتشار 2014

2-Merritt's Neurology

نویسنده : Lewis P Rowland and Pietro Mazzoni

سال انتشار : 2015

منابع فرعی درس:

1- Handbook of EEG Interpretation

نویسنده : William O.Tatum

2- Electromyography and Neuromuscular Disorders

نویسنده : Barbara E.Shapiro

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

ویزیت بیماران قبل از اتندینگ

نوشتن دستور دارویی بیماران

نوشتن و تائید سیر بیماری

گرفتن شرح حال و معاینه کامل بیماران بستری

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

ویزیت بیماران

نوشتن شرح حال و order

پایدار کردن وضعیت بیماران بدحال

تماس با اتندینگ آنکال

انجام ترومبولیز جهت بیماران سکته حاد مغزی

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

گرفتن شرح حال و معاینه بیمار

نوشتن نسخه بیمار

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

گرفتن و ثبت شرح حال بیمار 

ویزیت بیماران مراجعه کننده به اورژانس

پایدار کردن وضعیت بیماران بدحال

ویزیت بیماران بخش و ICU

انجام ترومبولیز وریدی برای بیماران سکته حاد مغزی

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

---------

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

گفتن شرح حال بیماربه زبان انگلیسی - اپروچ به  بیمار- تشخیص های افتراقی - اقدامات تشخیصی لازم جهت ادامه درمان - ذکر دستورات دارویی

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

حضور در کنفرانس - پرسش و پاسخ - تعدادی از کنفرانس ها توسط دستیاران ارائه می شود .

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

ارائه مقاله بصورت پاورپونت

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

آموزش معاینه بالینی به دانشجویان

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار

 

ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه

ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه

راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG  بیمار-

کلاس

ویزیت بخش

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

 

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

5

 

 

 

 

 

 

 

 

پنج شنبه

6

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir