برنامه درسی تخصصی داخلی اعصاب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/01-10:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طرح دوره  بالینی

 

Case presentation

سال تحصیلی:1398

ماه: بهمن 98

گروه آموزشی:دستیاران بیمارستان الزهرا و کاشانی و سال 3-2

دوره: دستیاری

نام درس: کلاس درس دستیاری

شماره درس :

نام مسوول دوره: خوروش

مکان برگزاری دوره: الزهرا و کاشانی

شروع و پایان دوره: 98/11/1 لغایت 98/11/30

طول دوره: یک ماهه

آدرس دفتر گروه: گروه داخلی اعصاب بیمارستان الزهرا

تلفن دفتر گروه:03136201286

ساعت و روزهای تماس با مسوول دوره:

Email:

هدف کلی دوره:

اهداف اختصاصی دوره:

جدول کلاس تئوری

ردیف

تاریخ

موضوع

مدرس

ساعت

مکان

طرح درس

اسلاید

درسنامه

   98/11/1 لغایت 98/11/30 کلاس درس دستیاران الزهرا بهمن 98 طبق برنامه 9-8 کلاس شماره 3 الزهرا طبق برنامه    کلیک کنید
                 
  98/11/1 لغایت 98/11/30 کلاس درس دستیاران کاشانی بهمن 98 طبق برنامه 8-9 کلاس درس کاشا نی و بخش صرع طبق برنامه    کلیک
                 
  98/11/1 لغایت 98/11/30 کلاس درس دستیاران الزهرا و کاشانی سال 3-2 بهمن 98 طبق برنامه 12/30-13/30 کلاس درس کاشانی و الزهرا

طبق برنامه

 

کلیک

                 

 

         

 

 

 

جدول مهارت های عملی ضروری

ردیف

مهارت

تعداد مشاهده

تعداد اجرای زیر نظر

تعداد اجرای مستقل

 

انجام LP

 

 

 

 

EMG -NCV

 

 

 

 

EEG

 

 

 

  اکوداپلر عروق گردن و TCD      
  پوتانسیل های برانگیخته      
  بیوپسی عضله      

منابع اصلی درس (عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس- در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد) 

Adams and Victor's Principles of Neurology :1

نویسنده :    Allan Ropper and Robert H Brown 

سال انتشار 2014

2-Merritt's Neurology

نویسنده : Lewis P Rowland and Pietro Mazzoni

سال انتشار : 2015

منابع فرعی درس:

1- Handbook of EEG Interpretation

نویسنده : William O.Tatum

2- Electromyography and Neuromuscular Disorders

نویسنده : Barbara E.Shapiro

 

نحوه ارزشيابی  فراگیر و بارم مربوط به هر ارزشيابی

الف) در طول دوره (ارزشیابی فعالیت  فراگیر در لاگ بوک، کارپوشه،....)                                                                     بارم:

 

ب) پايان دوره (کتبی و عملی)                                                                                                                                        بارم:

قوانین و مقررات آموزشی دوره:

 

 

 

سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير فراگیر یا هرگونه نقض قوانین:

 

                   
 

 

شرح وظایف فراگیران در بخش

ویزیت بیماران قبل از اتندینگ

نوشتن دستور دارویی بیماران

نوشتن و تائید سیر بیماری

گرفتن شرح حال و معاینه کامل بیماران بستری

 

شرح وظایف فراگیران در اورژانس

ویزیت بیماران

نوشتن شرح حال و order

پایدار کردن وضعیت بیماران بدحال

تماس با اتندینگ آنکال

انجام ترومبولیز جهت بیماران سکته حاد مغزی

 

شرح وظایف فراگیران در درمانگاه

گرفتن شرح حال و معاینه بیمار

نوشتن نسخه بیمار

   

شرح وظایف فراگیران در کشیک عصر و شب

گرفتن و ثبت شرح حال بیمار 

ویزیت بیماران مراجعه کننده به اورژانس

پایدار کردن وضعیت بیماران بدحال

ویزیت بیماران بخش و ICU

انجام ترومبولیز وریدی برای بیماران سکته حاد مغزی

 

شرح وظایف فراگیران در اتاق عمل

---------

 

شرح وظایف فراگیران در گزارش صبحگاهی

گفتن شرح حال بیماربه زبان انگلیسی - اپروچ به  بیمار- تشخیص های افتراقی - اقدامات تشخیصی لازم جهت ادامه درمان - ذکر دستورات دارویی

 

شرح وظایف فراگیران در کنفرانس ها

حضور در کنفرانس - پرسش و پاسخ - تعدادی از کنفرانس ها توسط دستیاران ارائه می شود .

 

شرح وظایف فراگیران در ژورنال کلاب

ارائه مقاله بصورت پاورپونت

شرح وظایف فراگیران در  مرکز مهارت های بالینی

آموزش معاینه بالینی به دانشجویان

جدول زمان بندی ارائه دوره:

ساعت 13-14

ساعت

12-13

ساعت 11-12

ساعت 10-11

ساعت 9-10

ساعت 8-9

ساعت 7-8

تاریخ

روز

ردیف

رسیدگی به بیماران - نوشتن نسخه دارویی - انجام کارهای ترخیص بیمار

راند بیمار با اتندینگ

ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه

ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه

راند بیمار با اتندینگ- ویزیت بیماران درمانگاه با اتند مربوطه - انجام EMG - مشاوره بیماران -EEG  بیمار-

ژورنال کلاب

ویزیت بخش

 

شنبه

1

 

 

 

 

 

مورنیگ / مورتالیتی

 

 

یکشنبه

2

 

 

 

 

 

کلاس

 

 

دوشنبه

3

 

 

 

 

 

معرفی بیمار / گراند راند

 

 

سه شنبه

4

 

 

 

 

 

کنفرانس مشترک

 

 

چهارشنبه

5

 

 

راند بیمار با اتندینگ

راند بیمار با اتندینگ

راند بیمار با اتندینگ

راند بیمار با اتندینگ

ویزیت بیمار توسط دستیار

 

پنج شنبه

6

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir