برنامه درسی اکسترنی گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/12/03-12:29
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
برنامه کلاس درس دانشجویان
طرح دوره
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم بهمن ماه 1395
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم آذر ماه 1395
برنامه کلاس در دانشجویان  چشم ابان ماه 1395
برنامه کلاس درس دانشجویان  چشم  مهر 1395
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم شهریور ماه 1395
کلاس شهریور 1395
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم   تیر ماه 1394  دراین ماه کلاس ندارند
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم   خرداد ماه 1394  دراین ماه کلاس ندارند
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم _ اردیبهشت ماه 1394
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - فروردین ماه 1394
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم -دی ماه  1393   در این ماه کلاس ندارند
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم -آذر ماه 1393   در این ماه کلاس ندارند
  برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - اسفند ماه   1392 
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم - بهمن ماه  1392   در این ماه کلاس ندارند
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم _ دی ماه 1392
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم _ آذر ماه 1392
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم _ آبان ماه 1392
 برنامه کلاس درس دانشجویان چشم  _ مهر ماه 1392
برنامه کلاس درس دانشجویان چشم شهريور ماه 1392 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir