برنامه درسی اکسترنی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/30-10:53
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

برنامه درسی كارآموزان طب اورژانس

شهریور ماه 97
مرداد ماه 97
تیر ماه 97

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir