برنامه آزمایشگاه گروه

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1394/11/29-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
  8-10 10-12 14-16 16-18
شنبه

علوم آزمایشگاهی

(برادران)

داروسازی

(خواهران)

پزشکی

(خواهران)
 

پزشکی

(برادران)
 

یکشنبه    

پزشکی

(خواهران)
 

پزشکی

(برادران)
 

دوشنبه


 

علوم آزمایشگاهی

(خواهران) 
 

پزشکی

(خواهران)
 

پزشکی

(برادران)
 

سه شنبه

دندانپزشکی

(خواهران)
 

پزشکی

(خواهران)

دندانپزشکی

(برادران)
 

داروسازی

(برادران)
 

چهارشنبه

داروسازی

(خواهران)

 

دندانپزشکی

(خواهران)

پزشکی

(برادران)

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir