بخش مجلات

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-7:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخش تالار الکترونیک:
  در حال حاضر بخش تالار الکترونیک شامل بخش  مجلات و بخش اطلاع رساني می باشد که در يك طبقه ساختمان و روبروي بخش امانت كتابخانه قرار دارد.
بخش مجلات
بخش مجلات داراي يك آرشيو راكد از مجلات قديمي است كه از طريق صحافي به صورت مجلد در آمده و بر اساس حروف الفبا طبقه بندي شده است مي باشد.
مجلات فارسي و لاتين مشترك جاري كتابخانه بر اساس حروف الفبا طبقه بندي شده است و قابل دسترسي است.
-امانت منابع موجود امكان پذير نمي باشد.
-استفاده از منابع این بخش حضوري است.
-خريد مجلات چاپي لاتين به صورت متمركز و از طريق كتابخانه مركزي با اولويت قرار دادن انتخاب منابع كتابخانه صورت مي پذيرد.
-با توجه به نياز مراكز آموزشي درماني، مجلات موجود در صورت نیاز به صورت چرخشي و در مدت زمان محدود امانت داده می شود.
-امانت بين كتابخانه اي مقالات مورد نیازازطريق سفارش به كتابخانه مركزي دانشگاه صورت مي پذيرد.
-تامین مجلات لاتین مورد نیاز از طریق تهیه مجلات الکترونیک ( E-Journal)  صورت می پذیرد.
-بابت زیراکس از مقالات مورد نیاز طبق تعرفه معاونت پشتیبانی دانشگاه هزینه دریافت خواهد شد.
-در صورت عدم دستیابی به منابع مورد نیازبه مسئول بخش مجلات اطلاع دهید تا همکاری لازم در این جهت صورت پذیرد.
-آماده سازی مجلات چاپی.
-جستجوی منابع اطلاعاتی مورد نیاز مراجعین.
-کمک به کاربران در استفاده از نرم افزارهای کاربردی.
-درخواست و پیگیری مقالات از طریق امانت بین کتابخانه ای.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir