بخش امانت کتابخانه

تاریخ ایجاد سه شنبه,1393/12/19-6:48
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخش امانت :
------------
بخش امانت كتابخانه تشكيل شده است ازمیزامانت و مخزن كتابخانه
- مساحت بخش امانت:400 متر مربع ( در يك طبقه ساختمان )
- ساعات كارکتابخانه :  7:30 لغايت 19 به صورت يكسره
- سيستم امانت كتابخانه :اتوماسیون
امانت منابع  بااستفاده از نرم افزار جامع كتابداري ( پارس آذرخش)به صورت اتوماسیون مي باشد .
- نظام رده بندي كتب NLM   مي باشد كه  نظام رده بندي جهاني است .
- مخزن كتابخانه از سيستم قفسه باز(Open Stack) پيروي مي كند .
- امانت منابع بر اساس آئيين نامه  تنظيمي از طرف كتابخانه مركزي دانشگاه صورت مي پذيرد .
شرح وظایف بخش امانت:
------------------------
 آئین نامه وجین دانشگاه علوم پزشکی اصفهان :
------------------------------------------
1)تعاریف آئین نامه
1-1 وجین: عمل حذف کردن یا جابجا کردن نسخهﻫﺎی زائد کتابها و موادی است که به ندرت مورد استفاده قرار می گیرند یا به کلی قابل استفاده نیستند.
1-2 کتابدار کسی که دارای مدرک کارشناسی و یا بالاتر بوده و یا حداقل 8 سال سابقه و تجربه عملی در کتابخانهﻫﺎی دانشگاه را داشته باشند.
1-3 مبادله: قراردادی که طبق آن کتابخانهﺍی منابع خود را به کتابخانه، مؤسسه یا انجمن دیگر ارسال می دارد و در مقابل منابع آن کتابخانه یا مؤسسه را دریافت می کند یا نسخهﻫﺎی تکراری خود را به کتابخانه دیگر می فرستند و در مقابل نسخهﻫﺎی دیگری از آنها دریافت می دارد.
1-4 ویرایش: اگر نویسنده اصلی و یا شخص دیگری در متن منبع تغییراتی بدهد و منبع به چاپ برسد (حتی اگر در تن دست برده نشود) ویرایش نامیده می شود (حتی اگر در قطع، صحافی، تصاویر و غیره کتاب نیز تغییراتی داده شود ویرایش جدید تلقی می شود).
1-5 کتابخانه: منظور از کتابخانهﻫﺎ تمامی کتابخانهﻫﺎی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اعم از کتابخانهﻫﺎی دانشکدهﻫﺎی هفت گانه شامل (دانشکدهﻫﺎی پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، بهداشت، پرستاری و مامایی، توانبخشی و مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی) و همچنین کتابخانهﻫﺎی مراکز آموزشی درمانی دهگانه شامل ( الزهراء، کاشانی، نور و علی اصغر، عیسی بن مریم، مدرس، شهید چمران، فیض، امین، سیدالشهداء، سوانح و سوختگی، شهید دکتر بهشتی و فارابی) و کتابخانهﻫﺎی خوابگاهها، مراکز تحقیقاتی، معاونتها، گروهای آموزشی، شبکه ها و .... می باشد.
1-6 دانشگاه: منظور از دانشگاه در این آئین نامه، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان می باشد.
2) مقدمه
وجین در علم کتابداری بیشتر با محتوای تصفیه و پالایش مجموعه کتابخانه از مواد اطلاعاتی بی استفاده و یا از رده خارج و یا موادی که به ندرت از آنها استفاده می شود تعبیر شده است.
برای آنکه کتابخانه تبدیل به انباری مرده از کتاب و سایر منابع اطلاعاتی بلااستفاده نگردد، عمل وجین منابع امری ضروری به نظر می رسد. اما این امر نیز همانند کارکرد ارزیابی مجموعه منابع کتابخانه از طرف کتابداران باید بطور ثابت، دائمی و منظم انجام گیرد. برای وجین کردن مشکلاتی چون کمبود وقت، پرسنل و یا امکان انتخاب غلط در مورد حذف منابع وجود دارد. به همین منظور آئین نامه وجین منابع اطلاعاتی کتابخانهﻫﺎی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تدوین یافته است تا با تلاش همکاران کتابدار در کتابخانهﻫﺎی تحت پوشش به لحاظ محتوای اطلاعاتی، شاهد مجموعهﻫﺎیی پویاتر و جذابتر برای جامعه دانشگاهی باشیم.
لازم به ذکر است که منابع اطلاعاتی مورد نظر در کتابخانهﻫﺎ شامل: کتب، نشریات ادواری و مواد دیداری و شنیداری را می شود ولی این آئین نامه در قسمت اجرایی ققط در مورد کتاب و نشریات نوشته شده است.
در مرحله اول عملیات وجین، ارزیابی و بررسی درجه کفایت مجموعه منابع از طرف کتابداران هر دانشکده / مرکز ضروری است. برای ارزیابی مجموعه می بایستی به چه عامل مهم توجه داشت.
الف) ارزش محتوایی کتاب   ب) نوع تخصص و رشته جامعه استفاده کننده از کتابخانه    ج) توجه به نوع کتابخانه (چرا که اهداف کتابخانه در ارتباط با اینکه کتابخانه دانشکده ای، بیمارستانی و در گروههای مختلف که بصورت تخصصی فعالیت می نماید، مختلف و متنوع است).     د) میزان استفاده کم و یا زیاد از هر منبع در مجموعه کتابخانه که از عوامل مهم وجین و عدم وجین آن منبع محسوب می گردد و توجه به این نکته امری ضروری است.
3) اصول وجین
3-1 قبل از شروع عملیات وجین ابتدا عمل رف خوانی کتابخانه مربوطه انجام می شود و تمامی منابع مجموعهﻫﺎ از لحاظ منابع مفقودی، امانت و موجودی کنترل و بازبینی می شود. این کار توسط کتابداران کتابخانه مربوطه صورت می گیرد.
*تبصره یک: شروع کار وجین منابع در هر کتابخانه بدون انجام رف خوانی قبل از آن غیرممکن و ممنوع است.
*تبصره دو: جهت این امر کتابخانهﻫﺎ به تشخیص سرپرست کتابخانه می توانند وظایف سرویسﺩهی و خدمات امانت خود را در مقطع زمانی مناسب تعطیل نمایند تا با دقت بیشتری مراحل فوق انجام شود.
*تبصره سه: کتابخانه های تحت پوشش برای انجام عمل وجین کتابها می بایستی زمان و وقت مناسب و خاصی را برای دقت بیشتر در وجین منابع انتخاب نمایند. بهترین زمان مقاطع زمانی تعطیلات بین دو ترم تحصیلی و یا تعطیلات تابستان پیشنهاد می گردد.
*تبصره چهار: لازم به ذکر است که کتابداران می بایستی مشخصات کتب مفقودی را طبق فرم شماره چهار تنظیم نموده و به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال نمایند.
3-2 با توجه به مفاهیم موجود در مقدمه کتابداران موظفند در این مرحله ابتدا کتب مرجع (رفرانس) رشتهﻫﺎی تخصصی مرکز مربوطه که از نظر زمان و ویرایش روزآمد می گردند را تشخیص داده و سپس در صورت تهیه ویرایش های جدید در هر مجموعه به اندازه کافی، ویرایشهای قبلی را وجین نمایند.
*تبصره: کتابداران می توانند در صورت نیاز و حسب تشخیص تعدادی از نسخ حداقل یک ویرایش قدیمی تر از ویرایش آخر کتاب را نیز در مجموعه خود و در کنار ویرایشهای جدید حفظ نمایند.
3-3 نسخه های تکراری و فراوان از یک عنوان واحد و یک ویرایش واحد که به تشخیص کتابدار که اینک از اهمیت و استفاده آن کاسته شده است را می توان حسب نظر کتابدار به یک یا چند نسخه محدود تقلیل داد.
3-4 کتابهای فرسوده و مستعمل که امکان صحافی و یا اصلاح نداشته و در حال حاضر نیز از اعتبار علمی لازم برخوردار نیستند جزو کتب وجینی محسوب می شود.
3-5 کتبی که از نظر ترجمه، موضوع، محتوا، زمان یا ویرایش قدیمی شده اند و در طی سه سال گذشته استفاده کنندﻩای نداشته اند بنا به نظر کتابداران می توانند وجین گردند.
3-6 منابعی که از نظر شرایطی سیاسی، اجتماعی یا فرهنگی نامطلوب تشخیص داده می شود (بنا به تشخیص کتابداران و یا سرپرست کتابخانه مربوطه) می بایست بطور جداگانه فهرستی از آنها مطابق فرم شماره دو تنظیم و نسخهﺍی از آن به کتابخانه مرکزی ارسال گردد تا کتابخانه مرکزی ضمن استعلام از شورای فرهنگی دانشگاه نسبت به وجینی بودن منابع مذکور اقدام و تشخیص نهایی را به کتابخانه مربوطه اعلام نماید، تا در صورت تأیید شورای فوق کتب مذکور از مجموعه وجین شود.
*تبصره: کتابهایی با موضوعات ادبی، سیاسی، تاریخی، مذهبی و کلیات شامل تعریف و روند وجین نمی شوند ( به استثناء موارد بند 6-3)
3-7 کتابهایی که در هنگام خرید اشتباها انتخاب و خریداری شده اند و مورد استفاده رشتهﻫﺎی مربوط به کتابخانه مربوطه نمی باشند می توانند با سایر کتابخانهﻫﺎی تحت پوشش مبادله گردند.
3-8 در مورد نشریات ادواری و مجلات صرفا مواردی که بصورت تکی و یا اهدایی ارسال شده اند و از نظر محدوده زمانی قدیمی بوده (بیش از 2 سال از انتشار آن گذشته باشد) و در حال حاضر نیز نسخ روزآمد آنها به کتابخانه مربوطه نیز ارسال نمی گردد، می توانند وجین گردند.
*تبصره: لیست این نوع مواد می بایستی در فرم شماره 3 (فرم پیوست) تنظیم گردد و نسخه ای از آن به کتابخانه مرکزی دانشگاه ارسال شود.
3-9 تمامی کتابخانهﻫﺎ موظفند طبق فرم شماره یک پیوست تمامی منابع وجینی خود را در فرم مذکور تنظیم نموده، پس از تأیید، کتابهای مذکور از دفتر ثبت ونرم افزار جامع کتابخانه حذف و مجوز نهایی وجین صادر و اقدام لازم برای حذف فیزیکی آنها انجام گیرد.
 
- آماده سازی منابع :
--------------------
- سرویس دهی منابع میباشد که بر اساس آئین نامه امانت دانشگاه صورت می پذیرد (متن کامل آئین نامه امانت منابع جهت اطلاع در قسمت گزارشات و مستندات تحت عنوان فایل:  Circulation Services  به طور کامل قابل دسترسی است ).
جهت اطلع متن آئین نامه به شرح ذیل اعلام می گردد:

قوانين ومقررات بخش امانت:
-----------------------------
- با توجه به سیستم باز مخزن کتابخانه از بردن لوازم شخصي (كيف ، كتاب ،جزوه و...) به مخزن كتابخانه خودداري فرماييد.
- لوازم شخصي خود را داخل کمدهائی که بدین منظور تهیه شده است ودر مدخل ورودی کتابخانه قرار گرفته اند قرار دهید وپس از بازگشت کلید کمدرا در محل مربوطه قرار دهید.
- ازقرار دادن لوازم گرانبهادر داخل کمد جدا خودداری فرمائید.
- کمدهای مذکور جهت استفاده لحظه ائی مراجعین کتابخانه می باشدوکتابخانه هیچگونه مسئولیتی در این خصوص ندارد.
 تذكر: کمدهائی که بیش از حد مقرر اشغال گردند باز خواهند شد.
- امانت منابع در اين كتابخانه به صورت اتوماسيون و با توجه به مقررات زیر انجام مي شود :
- امانت كتاب تنها با ارائه كارت معتبر كتابخانه مركزي مقدور مي باشد.
- مدت امانت كتاب حد اکثر 10 روز مي باشد.
امانت كتب رفرانس يك شب مي باشد و بر اساس تعریف ارائه شده از ساعت 30/11 صبح منابع ذکر شده امانت داده مشوند..
- تمديد امانت كتاب (حداکثر2بار) و بستگي به تعداد مراجعين كتاب مذكوردارد
- جهت تمديد كتاب حضور امانت گيرنده وكتاب مربوطه ضروري است
- به تاريخ بازگشت كتاب توجه فرمائيد.
- در صورت تاخير در بازگرداندن كتب امانتي ، كارت عضویت كتابخانه فاقد اعتبار خواهد شد.
- با كارت شخص ديگري كتاب به هيچ عنوان امانت داده نمي شود.
- در صورتیکه کتب امانتی اعضا دارای تاخیر باشد به هیچ عنوان کتاب جدید امانت داده نخواهد شد مگر با بازگرداندن کتب امانتی قبلی به کتابخانه .
- کتاب امانت گرفته شده  را بایستی به کتابدار تحویل دهید
- دقت فرمائید کتابی را که تحویل میدهید مربوط به این کتابخانه باشد.
- دانشجويان دانشگاه اصفهان با فعال نمودن  كارت دانشجوئی دانشگاه خود از طریق کتابخانه مرکزی  دانشگاه علوم پزشکی مي توانند از منابع كتابخانه(حداکثر دو جلدکتاب) استفاده نمايند.
تذكر : از دانشجويان تقاضا مي گردد از  خط كشيدن و رنگي نمودن خطوط كتاب و جدا كردن صفحات و پاره كردن عكسهاي مندرج در كتاب هاي امانت گرفته شده  جدا خودداري نماینددرصورت مشاهده طبق آئین نامه دانشگاهی اقدام خواهد شد.
- مراجعین می بایست امانت وباز گشت کتب را در سیستم امانت کتابخانه کنترل نمایند وازکتابداروضعیت کتب امانتی خود را جویا شونددر غیر اینصورت در صورت تاخیر وجریمه هیچ عذری پذیرفته نیست.
- جهت آگاهی از منابع کتابخانه های دانشگاه از طریق اینترنت از طریق همین سایت ویا به آدرس : www.mui.ac.ir صفحه خانگی دانشگاه مراجعه نمائید سپس از گزینه کتابخانه و منابع اطلاعاتی قسمت کتابها و نشریات دانشگاهی را انتخاب نموده وبا دسترسی به سایت افق نسبت به انتخاب منابع اقدام نمائید.                              
- جهت انتخاب و جستجومنابع كتابخانه هاي دانشگاه از دو رايانه مستقردر مخزن كتابخانه (با توجه به راهنماي جستجو) استفاده فرمائيد.
در صورت عدم دستیابی صحیح انتخاب منابع از سيستم جستجوی کتابخانه ،همكاران كتابدار (ميزامانت ) آماده همكاري و ارائه راهنمائی مي باشند.
- با توجه به سيستم قفسه باز مخزن كتابخانه پزشكي ، شخصا جهت انتخاب و برداشتن كتب مورد نياز از قفسه هاي كتاب  اقدام نمائيد.
- جهت انتخاب كتاب از راهنماي رده هاي موضوعي نصب شده بر روي قفسه ها استفاده فرمائيد.
- هنگام برداشتن كتاب از قفسه هاي كتاب ،از جابجا كردن كتب و به هم ريختن قفسه هاي كتاب جدا خودداري گردد.
- خارج نمودن کتب از مخزن کتابخانه بدون ... پیگرد قانونی دربر خواهد داشت.

تعدادمنابع موجود دربخش:
------------------------
کتب لاتین :   8250 عنوان كتب لاتين    معادل   15000   جلد
کتب فارسی:   7650 عنوان كتب فارسي  معادل   20300   جلد
کتب الکترونیک : 700عنوان کتب لاتین

نيروي انساني بخش امانت:
شیفت صبح :
1- خانم الهام رجبی        کارشناس کتابداری
2-  "  توران پالیک          کتابدار
3-  "  زرین زرین آبادی    کارشناس کتابداری
4-  "  بهانه قدوسی           کتابدار
شیفت عصر:
5-  " فاطمه عرب جعفری  کارشناس کتابداری
6-  " معصومه باشی        کارشناس کتابداری
7- آقای سعید نقی آبادی     کارشناس کتابداری
8-  "   ناصر نادری        کتابدار

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir