بازدید رئیس دانشگاه کابل و هیات همراه از دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/03/17-6:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز شنبه مورخ 94/3/16 رئیس دانشگاه کابل به همراه رئیس دانشکده طب و رئیس مرکز توسعه آموزش پزشکی(EDC) )آن دانشگاه، از دانشکده پزشکی اصفهان بازدید نمودند. در ابتدای این بازدید رئیس دانشگاه کابل و هیات همراه در نشستی با قائم مقام محترم رئیس دانشکده پزشکی در خصوص امکان همکاری های دانشکده پزشکی اصفهان با دانشگاه کابل بویژه دانشکده طب آن بحث و به لحاظ جایگاه دانشکده پزشکی اصفهان در بین دانشکده های پزشکی تیپ یک کشور و با توجه به ظرفیت و توان دانشکده پزشکی  در زمینه های مختلف پزشکی و تحقیقاتی مقرر گردید کمیته ای تخصصی جهت کارشناسی موضوع تشکیل و شرایط و امکان این همکاری مورد بررسی قرار گیرد. پس از این جلسه هیات فوق ابتدا از گروه آناتومی  و سپس در معیت قائم مقام رئیس دانشکده از گروه باکتری و ویروس شناسی بازدید نمودند. 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir