بازدید دوره ای

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/07/22-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

با تلاش مستمر معاونت اداری مالی و واحد کمیته ایمنی آزمایشگاه های دانشکده پزشکی، در تاریخ 98/07/22 گروه ها و آزمایشگاه های مستقر در دانشکده توسط کارشناسان ارشد بهداشت حرفه ای مورد بازدید قرار گرفت وضمن تکمیل فرم های مربوطه،اطلاعات لازم جهت تشکیل پرونده سلامت کارکنان تهیه و مقرر گردید طبق زمان بندی وهماهنگی صورت گرفته با رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی الزهراء معاینات دوره ای کارکنان در طی یک ماه آینده صورت پذیرد.

لوگوی آزمایشگاه ایمنی: 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir