اکسترنی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/10/01-11:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
    برنامه های آموزشی اکسترنهای گروه داخلی اعصاب
    برنامه گراند راند اکسترن دی 95
    برنامه درسی اکسترن دی 95
    برنامه گراند راند اکسترن آذر95
    برنامه درسی اکسترن آذر 95
    برنامه درسی اکسترن آبان 1395
    برنامه درسی اکسترن آبان 95
    برنامه گراند راند اساتید در شهریور95
    برنامه درسی اکسترن شهریور95
    برنامه درسي اكسترن اسفند 94
    برنامه درسي اكسترن بهمن 94
    برنامه درسي اكسترن ديماه 94
    برنامه درسي اكسترن آذر 94
    برنامه درسي اكسترن آبان ماه 94
    برنامه درسي اكسترن مهر ماه 94
    برنامه درسي اكسترن شهريور ماه 94
    برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب مرداد 94
    برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب خرداد 94
    برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب فروردين ارديبهشت و خرداد 94
     
     برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب بهمن ماه 93
     برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب دي ماه 93
    برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب دي ماه 93
    برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب آذر ماه 93 و گراند راند 
    برنامه درسي اكسترنهاي گروه داخلي اعصاب مهر ماه 93
     
     
     
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir