اکسترن

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/08/24-14:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
کشیک اکسترنهای داخلی
کشیک اکسترنها آبان 1397
از ابتدای سال 1396 کشیک اکسترنها کامل برگزار نمی شود
اسفند 1395
بهمن 1395
دی 1395
آذر 1395
آبان 1395
مهر 1395
اردیبهشت 1395
فروردین 1395

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir