اولویت پژوهشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-9:43
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع طرح
دکتر محمدباقر توکلی
 1.  پرتوهای یونیزان
 2.  پرتوهای غیر یونیزان
 3.  رادیوتراپی
 4.  پزشکی هسته ای
 5.  رادیواوژی
دکتر داریوش شهبازی
 1. Medical imaging, in particular, Application of nanoparticles in  diagnosis (Magnetic Resonance Imaging) and treatment
 2. MRI and Contrast agents in detection of tumors
 3. Radiobiology
 4. Radiation dosimetry
 5. Advanced Radiation Therapy
 6. Nuclear Medicine
 7. Radiation protection
 8. Bioeffects of Electromagnetics
دکتر پروانه شکرانی  
دکتر محمدرضا سلامت
 1. تصویربرداری پزشکی
 2. دانسیتومتری استخوان، بیماریهای مربوطه و استوپروز
دکتر احمد شانئی
 1.  امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی از جمله: سونوداینامیک تراپی
 2.  نور لیزر و کاربرد آن در پزشکی از جمله: فوتوداینامیک تراپی و فوتوترمال تراپی
 3.  نانوتکنولوژی و کاربرد آن در پزشکی
 4.  امواج الکترومغناطیس و کاربرد آن در پزشکی از جمله: بیوفوتونها
 5.  پزشکی هسته ای ( کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی)
دکتر کیوان جباری
 1. طراحی درمان در پرتو درمانی
 2. دزیمتری فیلمی
 3. کدهای مونت کارلو در پرتودرمانی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir