اولویت پژوهشی گروه فیزیک و مهندسی پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-9:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی عنوان
1 گروه فیزیک و مهندسی پزشکی
 1.  پرتوهای یونیزان
 2.  پرتوهای غیر یونیزان
 3.  رادیوتراپی
 4.  پزشکی هسته ای
 5.  رادیواوژی و تصویربرداری پزشکی
 6. دانسیتومتری استخوان، بیماریهای مربوطه و استوپروز
 7. امواج فراصوت و کاربرد آن در پزشکی از جمله: سونوداینامیک تراپی
 8.  نور لیزر و کاربرد آن در پزشکی از جمله: فوتوداینامیک تراپی و فوتوترمال تراپی
 9.  نانوتکنولوژی و کاربرد آن در پزشکی
 10.  امواج الکترومغناطیس و کاربرد آن در پزشکی از جمله: بیوفوتونها
 11.  پزشکی هسته ای ( کاربرد مواد رادیواکتیو در پزشکی)
 12. طراحی درمان در پرتو درمانی
 13. دزیمتری فیلمی
 14. کدهای مونت کارلو در پرتودرمانی

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir