اولویت های پژوهشی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/12/10-23:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی

عنوان

1 ام آر آی

- نقش سکانس های مختلف MRI در Staging کانسر رکتوم قبل و بعد از درمان

- نقش MRI در بررسي توده هاي پستان

- نقش MRI در بررسی ندول های تیروپید

- بررسي ارزش تشخيصي MRS در تومورهاي مغزي

- بررسي ميزان Enhancement تومورهاي مغزي در MRI جهت تعيين Grading تومور

- بررسي ليزش تشخيص بازسازي IR در مقايسه با FBP در بيماران مشكوك به PTE

2 سونوگرافی - نقش اندکس های داپلر در حاملگی
3 سی تی اسکن

- بررسی روش آئورت دولتي در روش پروسپكتيو  Gating در مقايسه با روش رتروسپكتيو

- بررسي ارزش ميزان تغيير ضخامت ميوكارد در فاز سيستول و دياستول

- بررسي وارياسيون آناتوميك وريدهاي ريوي در جمعيت نرمال

4 ماموگرافی - بررسی اهمیت توموسنتز در بررسی دانسیته های مشاهده شده در ماموگرافی
5 همه قسمت ها

- نقش مدالیته های تصویربرداری در بررسی بیماری های هپاتوبیلیاری

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir