اولویت های پژوهشی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/09-8:58
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
دكتر مريم فرقداني

- نقش سکانس های مختلف MRI در Staging کانسر رکتوم قبل و بعد از درمان

- نقش MRI در بررسي توده هاي پستان

دكتر آذين شايگان فر - نقش MRI در بررسی ندول های تیروپید
دكتر سميه حاج احمدي

- نقش اندکس های داپلر در حاملگی

دكتر آتوسا اديبي - نقش مدالیته های تصویربرداری در بررسی بیماری های هپاتوبیلیاری
دكتر علي حكمت نيا 

- بررسي ميزان Enhancement تومورهاي مغزي در MRI جهت تعيين Grading تومور

- بررسي ارزش تشخيصي MRS در تومورهاي مغزي

دكتر مهشيد حقيقي - بررسی اهمیت توموسنتز در بررسی دانسیته های مشاهده شده در ماموگرافی
دكتر مريم مرادي

- بررسي ر وش آئورت دولتي در روش پروسپكتيو  Gating در مقايسه با روش رتروسپكتيو

- بررسي ارزش ميزان تغيير ضخامت ميوكارد در فاز سيستول و دياستول

- بررسي وارياسيون آناتوميك وريدهاي ريوي در جمعيت نرمال

- بررسي ليزش تشخيص بازسازي IR در مقايسه با FBP در بيماران مشكوك به PTE

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir