اولویت های پژوهشی گوش حلق بینی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/23-7:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد لاين تحقيقاني

دكتر نظام الدين برجيس

Head & Neck

دكتر مهرداد رقاع

Otology

سيدحميدرضا ابطحي

Inner Ear

دكتر سيدمصطفي هاشمي

Sinus Surgery

دكتر سيدمجتبي ابطحي

Rhinology

دكتر اميرعباس كارگشايي

Otorhinoloarybgology

دكتر احمد رضائيان

Rhinosinus

دكتر حسين قضاوي Rhinology facial plastic

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir