اولویت های پژوهشی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-12:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان

بخش یا گروه آموزشی

ردیف

مقایسه مولکولی سلولهای طبیعی و غیرطبیعی درسطحDNA ،mRNA،microRNA وپروتئینها به منظور شناسایی مکانیسم بیماریهای انسان

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

1

بیولوژی سیستم ها و پزشکی بازساختی در دیابتیک نفروپاتی

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

2

Gene evaluation with therapeutic aims

 

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

3

تشخیص های  ژنتیکی بیماریها در مرحله قبل از لانه گزینی

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

4

تشخیص غیر تهاجمی بیماری ها با استفاده از بیومارکرها

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

5

Molecular epidemiology of familial cancer

گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

6

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir