اولویت های پژوهشی گروه فیزیولوی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-15:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی عنوان
1 دکتر پرهام رئیسی

- نوروفیزیولوژی و الکتروفیزیولوژی (مطالعه مسیرها و فرایندهای سیستم پاداش)

- پیشگیری و درمان اعتیاد از مسیر الکتروفیزیولوژی

- مطالعات رفتاری و مولکولی اعتیاد

2 دکتر مریم ملک

- مکانیسم های ارتباط متقابل مغز و کلیه  

- اختلالات عملکردی و ساختاری هیپوکامپ متعاقب آسیب حاد

- اختلالات شناختی و الکتروفیزیولوژی هیپوکامپ متعاقب آسیب مزمن کلیه

- شناخت پاتوفیزیولوژی و مکانیسم های سلولی درگیر در انسفالوپاتی اورمیک

3 دکتر نپتون سلطانی

-مکانیسهای در گیر در مقاومت به انسولین و عوامل موثر در کاهش آن

- مکانیسمهای در گیر در ترشح انسولین و گلوکاگن

- مکانیسمهای در گیر در مقاومت عروقی و آترواسکلروز در دیابت و درمانهای موثر بر کاهش آن

4 دکتر مائده قاسمی
- بررسی نقش گیرنده ها و کانال های یونی در فرایند های گوارشی
- بررسی مکانیسمهای کنترلی بر ترشح هورمونهای مهم گوارشی
-بررسی عوامل محیطی و مرکزی موثر بر کنترل تغذیه
5 دکتر زیبا رجایی اثر ترکیبات موثر گیاهان دارویی و ورزش بر اختلال حافظه، التهاب و آسیب اکسیداتیو مغز در بیماریهای نورودژنراتیو
6 دکتر مریم راداحمدی - بررسی مکانیسم های نورواندوکرین درگیر در استرس، آلزایمر و ورزش

- بررسی مکانیسم های حافظه (الکتروفیزیولوژی و رفتاری) درگیر در استرس، آلزایمر و ورزش

- بررسی مکانیسم های تغذیه ای  درگیر در استرس، آلزایمر و ورزش

- بررسی عوامل درمانی و کاهش دهنده استرس و آلزایمر 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir