اولویت های پژوهشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/04/01-8:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی عنوان
1 علوم تشریحی Plastination
2 علوم تشریحی Infertility clinical and basic
3 علوم تشریحی Tumor Suppressors
4 علوم تشریحی Stem Cell Retrieval
5 علوم تشریحی Stem Cell Differentiation to Chondrocytes
6 علوم تشریحی Stem Cell Differentiation to Neuron Like Cells
7 علوم تشریحی Stem Cell Differentiation to Recepiors
8 علوم تشریحی Histological Engineering

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir