اولویت های پژوهشی گروه علوم تشریحی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/28-9:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی عنوان
1 علوم تشریحی Plastination
2 علوم تشریحی Infertility clinical and basic
4 علوم تشریحی Stem Cell Retrieval
6 علوم تشریحی Stem Cell Differentiation to Neuron Like Cells
8 علوم تشریحی Tissue Engineering

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir