اولویت های پژوهشی گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/10-11:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
آقای دکتر وحدت پور توانبخشی در بیماریهای نورولوژیک
خانم دکتر طاهری توانبخشی در بیماریهای ارتوپدیک
خانم دکتر حقیقت توانبخشی در بیماریهای روماتولوژیک
خانم دکتر طاهری طب فیزیکی در بیماریهای نورولوژیک
خانم دکتر حقیقت طب فیزیکی در بیماریهای ارتوپدیک
آقای دکتر وحدت پور طب فیزیکی در بیماریهای روماتولوژیک
آقای دکتر خسروی بررسی های الکترودیاگنوستیک در ضایعات اعصاب محیطی
آقای دکتر خسروی بررسی الکترودیاگنوستیک در میوپاتی ها
آقای دکتر خسروی rTMS در تشخیص و درمان ضایعات نورولوژیک

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir