اولویت های پژوهشی گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/10-8:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف واحد  اولویت های پژوهشی
1 موضوعات اصلی پژوهشی گروه

1- اپیدمیولوژی مسمومیت‏های دارویی و سموم

Substance & Drug  overdose& Toxicity-2

3- عوارض مسمومیت‏های دارویی ( رابدومیولیز، پنومونی آسپیراسیون، پنومونی ناشی از ونتیلاتور و....)

4- بررسی اثر دارو ها در روند درمانی مسمومیت‏ها با کار آزمایی‏های بالینی

2 بخش ویژه ICU مسمومین

1- پژوهش های بنیادی اپیدمیولوژیک و بالینی

2- تربیت نیروهای انسانی محقق و متخصص

3- تشویق  و جلب همکاری پزشکان و کارشناسان پژوهشی علاقمند

4- فراخوان طرح های پژوهشی از سایر دانشگاه ها و مراکز پژوهشی

5- همکاری با مراکز تحقیقاتی دانشگاه

3 بخش مسمومین

1- همکاری با مراکز سم شناسی دیگر کشورها

2- همکاری با دپارتمان فارماکولوژی، توکسیکولوژی دانشگاه

3- تعامل با اساتید سم شناسی سایر کشورها

4- تعامل با اساتید سم شناسی سایر استان ها

5- همکاری با مراکز پژوهشی سم شناسی کشور

4 درمانگاه مسمومین  1- شناسایی و پیگیری بیماران مسموم و آلودگی های صنعتی  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir