اولویت های پژوهشی گروه زنان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/15-6:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
رديف گروه آموزشي عنوان
5 زنان و مامايي راهكارهاي ترويج زايمان طبيعي
4 زنان و مامايي بهبود ارائه خدمات درماني به مراجعين
3 زنان و مامايي بهبود آموزش فراگيران
2 زنان و مامايي بهبود رضايت مراجعين و كاركنان
1 زنان و مامايي روشهاي كاهش هزينه هاي بيمارستان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir