اولویت های پژوهشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/06/31-8:11
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

عنوان

بخش یا گروه آموزشی

ردیف

نحوه افزایش کیفیت و دقت خدمات تشخیص لیشمانیا در مراکز سطح استان 

انگل شناسی و قارچ شناسی 

1

بررسی گونه های انگل لیشمانیا در بیماران استان اصفهان و همچنین سویه های انگل L.major انگل شناسی و قارچ شناسی  2
بررسی آلودگی پشه های خاکی صید شده از کانونهای متعدد بیماری از نظر آلودگی به انگل سالک  انگل شناسی و قارچ شناسی  3
تشخیص آزمایشگاهی عفونت های انگلی و قارچی  انگل شناسی و قارچ شناسی  4
پیشگیری و درمان کیست هیداتیک  انگل شناسی و قارچ شناسی  5
تاثیر سودمند انگل ها  انگل شناسی و قارچ شناسی  6
اپیدمیولوژی آلودگی های انگلی و قارچی در استان اصفهان  انگل شناسی و قارچ شناسی  7
 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir