اولویت های پژوهشی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/08/27-9:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد موضوع
دکتر رسول محمدی
تشخیص مولکولی عوامل عفونت زای قارچی و تعیین حساسیت دارویی ایزوله های بالینی
دکتر مصطفی چادگانی پور 1- اپیدمیولوژی بیماری های قارچی سطحی جلدی  2- تکنیک های تشخیص آزمایشگاهی عفونت های قارچی سطحی جلدی
دکتر سید محمد ابطحی
Leishmania Vectors, Scabies, Myiasis and Maggot Therapy, Chemical Ecology, Toxic Beetles.
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir