اولویت های پژوهشی گروه ارتوپدی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  گرایش تحقیقاتی
دکتر خليل اله ناظم ضايعات‌ جراحي‌ زانو به‌ خصوص‌ ضايعات‌ ليگماني و منيسك‌ها و استئوتومي‌هاي‌ اطراف‌ زانو آرتروسكوپي‌ زانو
دكتر محمد جاودان درمان شكستگي هاي بيماران ترومايي و بررسي نتايج درمان آنها
دکتر مهدي مطيفي فرد بيماريهاي‌ دژنراتيو مفاصل‌
دکتر ابوالقاسم زارع زاده بيماريها و آسيب هاي اندام فوقاني و اعصاب محيطي
دکتر سيدحميد موسوي مفصل‌ زانو
دکتر محمدرضا اعتمادي فر ستون‌ فقرات‌
دکتر محمد دهقاني بيماريهاي اندام فوقاني (در ارتوپدي)
دكتر علي عندليب ارتوپدي اندام تحتاني
دكتر محمدعلي تحريريان تروما در ارتوپدی اطفال
دکتر شیروان رستگار تروما
دکتر حسین اکبری اقدم تروما در اندام ها
دکتر هادی روان بد تروما
دکتر مهدی تیموری تروما و بیماری های دژنراتیو مفاصل
دکتر مجتبی بنی اسدی تروما

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir