اولویت های پژوهشی پزشکی اجتماعی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/04/07-8:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام گروه آموزشی اولویت پژوهشی
1 پزشکی اجتماعی مهارتهای ارتباطی
2 پزشکی اجتماعی پیشگیری سطح اول و دوم و سوم
3 پزشکی اجتماعی سلامت روان
4 پزشکی اجتماعی مدیریت و ارزشیابی نظام سلامت
5 پزشکی اجتماعی سلامت گروه های سنی خاص
6 پزشکی اجتماعی عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir