اولویت های پژوهشی معارف اسلامی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/22-7:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان                              

بخش یا گروه آموزشی

ردیف
امکان سنجی ارائه دروس معارف اسلامی با رویکرد به مباحث حوزه
سلامت
هسته پژوهشی دین و سلامت 1
بررسی اثر بخشی مراقبت های معنوی در روند بهبود بیماران گروه معارف اسلامی 2
مجموعه مطالعات بین رشته ای معارف اسلامی و علوم سلامت گروه معارف اسلامی 3

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir