اولویت های پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/03/09-9:18
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

بخش یا گروه آموزشی

عنوان

1 اورژانس روانپزشکی

1

2

3

4

5

2 بخشهای روانپزشکی

1

2

3

4

5

3 درمانگاه سالمندان

1

2

3

4

5

4 درمانگاه نوروسایکیاتری

1

2

3

4

5

5 درمانگاه رواندرمانی

1

2

3

4

5

6 بخش روانپزشکی اطفال

1

2

3

4

5

7 درمانگاه سایکوانکولوژی

1

2

3

4

5

8 درمانگاه وسواس

1

2

3

4

5

9    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir