اولویت های پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1398/05/03-7:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف

بخش یا گروه آموزشی

عنوان

1 اورژانس روانپزشکی

1- خودکشی

2- پرخاشگری و تهاجم

3- سایکوزهای حاد

4- کاتاتونیا

5- رفتارهای آسیب به خود (self Mutilation)

2 بخشهای روانپزشکی

1

2

3

4

5

3 درمانگاه سالمندان

1

2

3

4

5

4 درمانگاه نوروسایکیاتری

1

2

3

4

5

5 درمانگاه اعتیاد

1- بررسی فرآیند درمان نگهدارنده در اصفهان

2- بررسی عملکرد مراکز ترک اعتیاد در اصفهان

3- بررسی مقایسه ای فرآیندهای درمان نگهدارنده با متادون, شربت تریاک و بوپرونورفین

4- بررسی فرآیند مصرف گل (حشیش) در دانشجویان در اصفهان

5- بررسی فرآیند مصرف ریتالین در دانشجویان در اصفهان

6 بخش روانپزشکی اطفال

1- مداخلات درمانی در اختلالات خلقی

2- نوجوانان و رفتارهای پرخطر (خودکشی- آزار- مواد)

3- مداخلات آموزشی خانواده در روانپزشکی کودکان

4- دارو درمانی

5- مطالعات اپیدمیولوژیک روانپزشکی کودکان

7 درمانگاه سایکوانکولوژی

1

2

3

4

5

8 درمانگاه وسواس

1

2

3

4

5

9    
     
     
     
     
     
     
     
     
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir