اولویت های پژوهشی روانپزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/05/23-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام استاد

 موضوع طرح

دکتر سیدغفور موسوی اورژانس های روانپزشکی
دکتر رضا باقریان جنبه های روانشناختی بیماریهای جسمی
دکتر مهرداد صالحی Substance abuse, Alcoholism and smoking
دکتر مجید برکتین Neuropsychiatry
دکتر کتایون شفیعی Psychosomatic
دکتر غلامرضا خیرآبادی افسردگی
دکتر فاطمه زرگر درمانهای رفتاری  و مبتنی بر پذیرش در اختلالات روان تنی
دکتر مصطفی نجفی تکنولوژی و روانپزشکی کودک و نوجوان
دکتر امرا... ابراهیمی روان سنجی(سایکومتری) 
دکتر فاطمه رجبی فارماکوتراپی
دکتر حمید افشار بیماری های روان تنی
دکتر شهلا آکوچکیان روانپزشکی و مذهب
دکتر افسانه کرباسی درمانهای غیردارویی در روانپزشکی کودک و نوجوان
دکتر ویکتوریا عمرانی فرد روانپزشکی سالمندی
دکتر غلامرضا قاسمی روانپزشکی اجتماعی
دکتر محمدرضا شعربافچی زاده سایکوانکولوژی
دکتر فرشته شکیبائی اختلال خوردن و خواب
   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir