اولویت های پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/02/03-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 موضوع طرح
اجزای متشکله اخلاق حرفه ای در مفهوم پروفیشنالیسم (شامل: وظیفه شناسی ، درستکاری ، تعالی شغلی، ازخودگذشتگی، صداقت ، احترام به بیماران و همکاران و پاسخگوئی)
رضایت آگاهانه
حریم خصوصی
رازداری
تعارض منافع (سهم خواری)
سقط جنین
منشور حقوق بیمار
مراقبت های پایان حیات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir