اولویت های پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-9:06
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی  عنوان
    اجزای متشکله اخلاق حرفه ای در مفهوم پروفیشنالیسم (شامل: وظیفه شناسی ، درستکاری ، تعالی شغلی، ازخودگذشتگی، صداقت ، احترام به بیماران و همکاران و پاسخگوئی)
    رضایت آگاهانه
    حریم خصوصی
    رازداری
    تعارض منافع (سهم خواری)
    سقط جنین
    منشور حقوق بیمار
    مراقبت های پایان حیات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir