اولویت های پژوهشی اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/11/29-5:35
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف بخش یا گروه آموزشی عنوان
8 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه اجزای متشکله اخلاق حرفه ای در مفهوم پروفیشنالیسم (شامل: وظیفه شناسی، درستکاری، تعالی شغلی، ازخودگذشتگی، صداقت، احترام به بیماران و همکاران و پاسخگوئی)
7 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه رضایت آگاهانه
6 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه حریم خصوصی
5 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه رازداری
4 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه تعارض منافع (سهم خواری)
3 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه سقط جنین
2 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه منشور حقوق بیمار
1 گروه اخلاق در علوم سلامت دانشگاه مراقبت های پایان حیات

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir