اولویت در پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/11/29-7:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام استاد  موضوع طرح
نفرولوژی اپیدمیولوژی بیماری کلیوی در اصفهان
نفرولوژی پیشگیری بیماریهای کلیوی
نفرولوژی تشخیص و درمان بیماریهای کلیوی
نفرولوژی کاهش عوارض ناشی از نارسایی کلیه
نفرولوژی ارتقاء کیفیت زندگی بیماران تحت درمانهای جایگزین کلیه
قلب بیماریهای ایسکمیک قلب
قلب تصویر برداری غیر تهاجمی قلب
قلب ریزفاکتورهای بیماریهای آرترواسکلروتیک
قلب تورمبوآمبولی ها
قلب نارسایی قلب
غدد طرح کوهورت پیشپیری از دیابت در نسل سوم افراد مبتلا به دیابت
غدد طرح کوهورت هیپوتیروئیدی در اصفهان
غدد طرح 247 زخم پای دیابتی در افراد مبتلا به دیابت
غدد طرح پرستار مجازی دیابت در قالب اپلیکیشن تلفن همراه
غدد طرح استاندارد سازی HbAc1 در آزمایشگاههای سطح استان اصفهان
گوارش بیماریهای حرکتی مری
گوارش بیماریهای عملکردی دستگاه گوارش
گوارش مانومتری مری و آنورکتال
گوارش

بیماریهای التهابی روده

گوارش سرطان های دستگاه گوارش
ریه بررسی اپیدمیولوژی بیماریهای ریوی در استان اصفهان
ریه بررسی اختلالات خواب
ریه سرطانهای ریه
ریه آسم
ریه COPD
ریه بیماریهای عروقی ریه و آمبولی ریه
ریه برونشکتازی
ریه درگیری ریه در بیماریهای روماتولوژی
روماتولوژی بیماریهای متابولیک استخوان
روماتولوژی لوپوس
روماتولوژی آرتریت روماتوئید
روماتولوژی اسپوندیلو آرتوپاتی های سرونگاتیو

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir