اهداف و رسالت

تاریخ ایجاد سه شنبه,1394/07/21-7:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
موضوع

اهداف و رسالت شورای پژوهشی:

ارزشیابی  و بررسی پروپوزال های ارسالی به شورای پژوهشی دانشکده پزشکی از نظر متدولوژی ،روش های آماری ، نگارش علمی و ادبی ،نوع آوری موضوع و رعایت اخلاق در پزوهش

شرکت نمایندگان معاونت پژوهشی در جلسات دفاع از مقالات دانشجویان به منظور ارزیابی و چگونگی برگزاری جلسات دفاع

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir