اهداف و برنامه ها

تاریخ ایجاد سه شنبه,1398/08/14-7:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف اهداف و برنامه ها
1

تشکیل تیم بهبود کیفیت و ایمنی آزمایشگاه های دانشکدۀ متشکل از نمایندگان واجد شرایط گروه های آموزشی پایه، سرپرستی و مدیریت تیم .

2

برنامه ریزی به منظور ارزیابی مستمر و شناسایی اهم مشکلات با هماهنگی و همکاری مدیران گروه های پایه، مسئولین، سوپروایزران آزمایشگاه ها، نمایندگان گروه های آموزشی پایه در کمیته ایمنی و تیم بهبود کیفیت و ایمنی.

3

برنامه ریزی به منظور ارتقاء کیفیت و ایمنی آزمایشگاه ها منطبق بر سیاست های ابلاغی، اعتبارات موجود و بر اساس اهم مشکلات شناسایی شده با هماهنگی گروه های مربوطه و تیم بهبود کیفیت و ایمنی.

4

برنامه ریزی به منظور مستندسازی فرآیندها و روش های انجام کار آزمایشگاه ها با همکاری نمایندگان محترم گروه های مربوطه با هدف استاندارد سازی و بهبود فرآیندهای جاری.

5

برنامه ریزی به منظور بهبود فرآیندهای بهداشت، کنترل عفونت و دفع پسماندهای آزمایشگاهی با جلب همکاری و مشارکت نمایندگان محترم گروه های آموزشی مربوطه در این زمینه.

6

برنامه ریزی به منظور ارتقاء ایمنی کارکنان و فراگیران در آزمایشگاه ها با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان محترم گروه های مربوطه.

7 برنامه ریزی به منظور ارتقاء ایمنی تجهیزات، تأسیسات و انجام تست های دوره ای منطبق بر منابع و اعتبارات موجود با هدف حصول اطمینان از عملکرد صحیح و ایمن تجهیزات با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های پایه
8

برنامه ریزی به منظور مدیریت مواد مصرفی آزمایشگاهی، برچسب گذاری، بسته بندی استاندارد، بهبود شرایط نگهداشت، انتقال صحیح و استفاده ایمن از آن با  همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های پایه.

9

برنامه ریزی به منظور توانمند سازی کارکنان و فراگیران و برگزاری برنامه های آموزشی و توجیهی با جلب مشارکت گروه های مربوطه.

10

مشارکت در نیاز سنجی و تأمین مواد مصرفی مرتبط با ایمنی و سلامت شغلی در آزمایشگاه های دانشکده پزشکی و نظارت بر استفاده مطلوب از آن.

11

مشارکت فعال در برگزاری کمیته ارتقاء ایمنی آزمایشگاه و ارائه گزارش عملکرد، همراه با طرح نقاط قوت، ضعف، فرصت ها، تهدید ها و برنامه های پیش رو.

12

برنامه ریزی به منظور پایش های دوره ای و ایجاد چرخه بهبود در آزمایشگاه با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های پایه.

13

برنامه ریزی به منظور فعال سازی سایت ایمنی در آزمایشگاه با همکاری و جلب مشارکت نمایندگان گروه های مربوطه.

14

برنامه ریزی به منظور شناسایی و مدیریت خطرات و بحران های احتمالی با رویکرد پیشگیرانه، ثبت و 

15 برنامه ریزی به منظور انجام معاینات دوره ای وتشکیل پرونده سلامت کارکنان

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir