اهداء جسد مرحومه خانم دکتر شهناز باقری متخصص زنان و مامائی به گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/03/19-9:26
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در روز چهارشنبه مورخ 97/3/9 در اقدامی خیر خواهانه و بنا بر وصیت مرحومه خانم دکتر شهناز باقری متخصص زنان و مامائی جسد ایشان به سالن تشریح گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی تحویل شد.  هیات رئیسه محترم دانشکده ضمن طلب مغفرت الهی برای آن مرحومه از اقدام خیر خواهان ایشان و خانواده محترم آن فقیده سعیده تقدیر و تشکر نمودند و مقرر شد از خانواده آن مرحومه طی مراسمی در دانشکده پزشکی تقدیر به عمل آید.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir