انتصاب سرپرست گروه قارچ و انگل شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/12/24-11:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

طی حکمی از سوی ریاست محترم دانشگاه جناب آقای دکتر اصغری، جناب آقای دکتر سید حسین میرهندی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پزشکی به عنوان سرپرست گروه قارچ و انگل شناسی دانشکده پزشکی منصوب گردیدند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir