انالله وانا الیه راجعون

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/14-5:22
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

در میان مومنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده اند، بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند) ، و بعضی دیگر در انتظارند ،و هرگز تغییر وتبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند.

شهادتت مبارک سردار.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir