امور دکتری تخصصی پژوهشی (Ph.D by research)

تاریخ ایجاد شنبه,1398/10/07-9:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان

نیمرخ درسی دانشجویان دکتری پژوهشی

دروس عمومی مطابق نیمرخ بالا و دروس اختصاصی با نظر استاد راهنما و مطابق با واحدهای مندرج در نیمرخ ارائه شود

لینک به فرمهای موجود در سایت معاونت آموزشی دانشگاه
لینک به آیین نامه های موجودر در سایت معاونت آموزشی دانشگاه
فرم گزارش پیشرفت کار
شرایط ارتقاء 
شرایط معافیت از پرداخت شهریه
لازم به ذکر است سایر اطلاعات باید از زیر شاخه دکتری تخصصی اخذ و با آیین نامه های مربوطه مطابقت داده شود

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir