امام رضامی فرمایند: رحمت خدا بر كسى باد كه امر ما را زنده نماید، سؤال شد: چگونه؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد.

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/05/11-11:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

امام رضامی فرمایند: رحمت خدا بر كسى باد كه امر ما را زنده نماید، سؤال شد: چگونه؟ حضرت پاسخ داد: علوم ما را فرا گیرد و به دیگران بیاموزد.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir