افتخارات گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/06/17-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات
آقای دکتررسول صالحی - سمت مدیر گروه

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir