افتخارات گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/12/08-7:15
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
1 دکتر رسول صالحی استاد پژوهشگر نمونه استان اصفهان 97
2 دکتر محمد کاظمی استادیار رتبه اول دکتری تخصصی پزشکی مولکولی 90
3 منصوره شهبازی دانشجو رتبه اول دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 95
4 مهسا صالحی دانشجو رتبه اول دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 96
5 میگانوش سیمونیان دانشجو رتبه اول دکتری تخصصی بیوتکنولوژی 96
6 دکتر رسول صالحی استاد پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال 93
7 دکتر محمدرضا شریفی دانشیار  اولین فارغ التحصیل دکتری پزشکی مولکولی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال91

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir