افتخارات گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/05/01-4:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوداگی مرتبه درگروه                                     افتخار کسب شده تاریخ
10 دکتر حسن رزمجو استاد رئیس دانشکده پزشکی

1359-1364

1387-1392

9 دکتر حسن رزمجو استاد رئیس دانشگاه اصفهان 1364-1376
8 دکتر حسن رزمجو استاد دبیر ھیئت ممتحنه بورد وزارت بھداشت 1367-1370
7 دکتر حسن رزمجو استاد رئیس انجمن چشم پزشکی استان  1384-1392
6 دکتر حسن رزمجو استاد چهره ماندگار استان  1387
5 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو ھیئت ممتحنه ارتقای چشم پزشکی وزارت بھداشت 1375
4 دکتر سید محمد قریشی   رئیس گروه آنتریورسگمنت انجمن چشم پزشکی ایران 1372
3 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو انجمن چشم پزشکی آمریکا 1370
2 دکتر سید محمد قریشی استاد  بنیانگذار و رئیس واحد قرنیه گروه چشم پزشکی استان 1370
1 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو ھیئت ممتحنه پره بورد وزارت بھداشت 1369-1370

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir