افتخارات گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/07/03-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوداگی مرتبه درگروه                                     افتخار کسب شده تاریخ
         
         
         
         
         
         
         
1 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو انجمن چشم پزشکی ایران  
2 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو انجمن چشم پزشکی آمریکا  
3 دکتر سید محمد قریشی استاد رئیس گروه آنتریورسگمنت انجمن چشم پزشکی ایران  
4 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو انجمن جراحان کاتاراکت و رفرکتیو اروپا  
5 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو ھیئت ممتحنه پره بورد وزارت بھداشت 1369-1370
6 دکتر سید محمد قریشی استاد عضو ھیئت ممتحنه ارتقای چشم پزشکی وزارت بھداشت  1375
7 دکتر سید محمد قریشی استاد رئیس انجمن چشم پزشکی اصفھان  
8 دکتر حسن رزمجو استاد عضو ھیئت ممتحنه پره بورد وزارت بھداشت  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir