افتخارات گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/12/04-11:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
اقای دکترحمیدفشارکی  اختراع تیلتومتر
-  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir