افتخارات گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
خانم دكتر مختاري
  1. رتبه اول دانشنامه تخصصی در کشورو دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشتدر سال 91
  2. تقدیر و تشکر جهت عملکرد شایسته و مطلوب در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی توسط ریس دانشکده پزشکی اصفهان در سال94
  3. تقدیر و تشکر با توجه به سخنرانی ارزشمند در اولین کنگره جراحی پوست ایران توسط دبیر و رئیس کنگرهدر سال 94
  4. تقدیر و تشکر از حسن عملکرد در کمیتهیاددهی و یادگیریتوسط ریس دانشکده پزشکی اصفهان در سال94
  5. استاد برتر در حوزه ارزشیابی آموزشی از دید فراگیرانو دریافت لوح تقدیر از رییس دانشکده پزشکی اصفهاندر سال 95

 

   

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir