افتخارات گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/05/02-9:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
خانم دكتر مختاري
  1. رتبه اول دانشنامه تخصصی در کشورو دریافت لوح تقدیر از وزیر بهداشتدر سال 91
  2. تقدیر و تشکر جهت عملکرد شایسته و مطلوب در انجام وظایف آموزشی، پژوهشی و درمانی توسط ریس دانشکده پزشکی اصفهان در سال94
  3. تقدیر و تشکر با توجه به سخنرانی ارزشمند در اولین کنگره جراحی پوست ایران توسط دبیر و رئیس کنگرهدر سال 94
  4. تقدیر و تشکر از حسن عملکرد در کمیتهیاددهی و یادگیریتوسط ریس دانشکده پزشکی اصفهان در سال94
  5. استاد برتر در حوزه ارزشیابی آموزشی از دید فراگیرانو دریافت لوح تقدیر از رییس دانشکده پزشکی اصفهاندر سال 95

 

   

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir