افتخارات گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات موضوع
گروه باکتری و ویروس شناسی سایت گروه میکروب شناسی جزء نفرات اول تا ششم دانشکده پزشکی شد.
آقای دکتر حسن شجاعی در سال1395 استاد نمونه، در سال 1391پژوهشگر نمونه، در سال 1997 و  2000 و کشف باکتری2012
آقای دکتر حسین فاضلی در سال  استاد نمونه
   

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir