افتخارات گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/11/30-11:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
افتخارات موضوع
گروه باکتری و ویروس شناسی سایت گروه میکروب شناسی جزء نفرات اول تا ششم دانشکده پزشکی شد.
آقای دکتر حسن شجاعی در سال1395 استاد نمونه، در سال 1391پژوهشگر نمونه، در سال 1997 و  2000 و کشف باکتری2012
آقای دکتر حسین فاضلی در سال  استاد نمونه
آقای دکتر جمشید فقری پژوهشگر برتر در آذر ماه 1386

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir