افتخارات گروه قلب

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

ردیف

نام و نام خانوادگی

مرتبه در گروه

افتخارات کسب شده

تاریخ

1

دکتر معصومه صادقی

استاد

رتبه سوم بیست و یکمین جشنواره رازی

1394

2

دکتر معصومه صادقی

استاد

پژوهشگر برتر پژوهشکده قلب وعروق اصفهان

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

محقق برگزیده استان از نگاه استانداری شهر اصفهان

1391

 

 

3

دکتر معصومه صادقی

استاد

پژوهشگر برتر پژوهشکده قلب وعروق اصفهان

1390

4

دکتر معصومه صادقی

استاد

جایزه ویژه ی سال1390در جهت ارتقای مجله ی آریا

1390

5

دکتر معصومه صادقی

استاد

پژوهشگر برتر پژوهشکده قلب وعروق اصفهان

1389

6

دکتر نضال صراف زادگان

استاد

رتبه سوم محقق برگزیده گروه HSR در شانزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

1389

7

دکتر معصومه صادقی

استاد

محقق برگزیده استان از نگاه استانداری شهر اصفهان

1388

8

دکتر نضال صراف زادگان

استاد

پژوهشکر نمونه استان اصفهان

1388

9

دکتر نضال صراف زادگان

استاد

رتبه اول نهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی

1382

10

دکتر نضال صراف زادگان

استاد

دریافت نشان درجه 3 لیاقت و مدیریت از رئیس جمهور وقت

1380

 
 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir