افتخارات گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/06/22-4:54
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی مرتبه در گروه افتخار کسب شده تاریخ
1 دکتر مهدی نعمت بخش استاد کسب مرتبه استاد ممتازی 1399
2 دکتر شقایق حق جوی جوانمرد استاد ثبت اخترع باعنوان "داربست زیست تقلید جهت جایگزینی رگهای خونی آسیب دیده" 1395
3 گروه فیزیولوژی -

کسب رتبه دوم در درس فیزیولوژی در امتحانات جامع علوم پایه

1379
4 گروه فیزیولوژی -

کسب رتبه اول در درس فیزیولوژی در امتحانات جامع سراسری علوم پایه

1376
5 گروه فیزیولوژی -

کسب رتبه اول آزمون جامع علوم پایه دانشجویان رشته پزشکی

1375

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir