افتخارات گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1398/09/02-9:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
1 دکتر محمود رحیمی اولین اورژانس مسمومین در کشور-  سال
2

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی

راه اندازی سومین دوره آموزش فلوشیپ سم شناسی بالینی در کشور- سال 1394
3 اساتید گروه عضویت اعضای هیئت علمی مرکز در هیئت تحریریه مجلات JRMS و JRPP دانشګاه علوم پزشکی اصفهان و مجله توکسیکولوژی اراک
   

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir