افتخارات گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/04/25-7:46
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
  اولین اورژانس مسمومین در کشور
  شرکت و همکاری فعال در کنگره های سم شناسی و مسمومیت های داخلی و خارجی با ارائه مقالات و پوستر
  برگزاری دوره های باز آموزی پزشکان عمومی در رابطه با اعتیاد و مسمومیت ها 
 

عضویت اعضای هیئت علمی مرکز در هیئت تحریریه مجلات JRMS و JRPP دانشګاه علوم پزشکی اصفهان و مجله توکسیکولوژی اراک

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir