افتخارات گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/03/11-15:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده
1 دکتر محمود رحیمی اولین اورژانس مسمومین در کشور-  سال
2

دکتر فرزاد قشلاقی

دکتر نسترن ایزدی

راه اندازی سومین دوره آموزش فلوشیپ سم شناسی بالینی در کشور- سال 1394
3 اساتید گروه عضویت اعضای هیئت علمی مرکز در هیئت تحریریه مجلات JRMS و JRPP دانشګاه علوم پزشکی اصفهان و مجله توکسیکولوژی اراک
4 دکتر رخساره معمار

دریافت جایزه Ezama Awards of  از کنگره ملی اعتیاد در سال 2012

5 دکتر رخساره معمار دریافت جایزه Ezama Awards of  از کنگره ملی اعتیاد در سال 2013
6 دکتر رخساره معمار دریافت جایزه خادمین مکتوب و کتاب برگزیده سال بابت کتاب کاربرد بالینی داروها در یک نگاه
7 دکتر رخساره معمار دریافت جایزه ویژه بابت انتخاب پژوهشگر نمونه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1392
8 دکتر رخساره معمار دریافت جایزه ویژه بابت انتخاب پژوهشگر نمونه در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سال 1392
9 دکتر رخساره معمار دریافت جایزه ویژه بابت انتخاب پژوهشگر نمونه در دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد در سال 1393
10 دکتر رخساره معمار دریافت جایزه ویژه بابت انتخاب پژوهشگر نمونه در سطح استان اصفهان 1393
11 گروه کسب مقام اول در تدوین برنامه عملیاتی و مستندات آن و کسب مقام دوم در اداره سایت گروه در سال 1398

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir