افتخارات گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1395/11/12-8:56
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوداگی افتخار کسب شده

دکتر الهام نقشینه

پذیرفته شده در فلوشیپ نازایی دانشگاه یزد

دکتر مریم هاشمی

پذیرفته شده در فلوشیپ پریناتولوژی دانشگاه تهران

دکتر مریم حاج هاشمی

پذیرفته شده در فلوشیپ جراحیهای کف لگن دانشگاه تهران

دکتر فهیمه ثابت

پذیرفته شده در فلوشیپ انکولوژی دانشگاه تهران

دکتر زهرا شهشهان استاد برتر در سال های 84 و 95
دکتر فریبا بهنام فر

مدیر گروه برتر سال 94

 پزشک نمونه سال های88 و 90 و 93

پژوهشگر برتر سال 88

دکتر الهه زارعان

پزشک نمونه سال 94

دکتر مریم حاج هاشمی پزشک برگزیده سال 1389
دکتر مریم حاج هاشمی استاد نمونه دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد سال تحصیلی 89-90
دکتر آذر دانش شهرکی استاد شایسته حوزه درمان سال 1394
دکتر آذر دانش شهرکی داور نمونه مقالات سال 1388
دکتر آذر دانش شهرکی سخنران برتر در هشتمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان سال 1385
دکتر زهرا شهشهان استاد نمونه دانشگاه سال 1385
دکتر زهرا شهشهان استاد نمونه دانشگاه سال 1392
دکتر زهرا شهشهان پزشک نمونه خدمات درمانی سال 1392
دکتر زهرا شهشهان پزشک نمونه خدمات درمانی سال 1380
دکتر زهرا شهشهان کارشناس نمونه طرح های تحقیقاتی سال 1393
دکتر خانی

پزشك نمونه تامین اجتماعی

دکتر خانی مدیر گروه نمونه
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir