افتخارات گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-14:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

افتخارات کسب شده

تصویب فلوشیپ نوروسایکیاتری در سال 95

و راه اندازی این دوره در سال 97

 

ایجاد اولین اورژانس روانپزشکی در کشور و اولین استاندارد سازی آن در کشور

پیشنهاد اورژانس روانپزشکی این گروه از جانب وزارت بهداشت بعنوان محلی برای گذرانیدن دوره روتیشن روانپزشکی دستیاران سایر دانشگاهها (1390).

ایجاد اولین مرکز تحقیقات علوم رفتاری در کشور.

ایجاد اولین مرکز آموزشی درمانی وابسته به مواد درکشور.

کسب رتبه اول درامتحانات بورد کشوری توسط فارغ التحصیلان این گروه در دوره های متعدد. 

ادغام بهداشت روان درPHC حادثه جهانی بودکه سارتریوس رییس
World Associaion of Psychiatry
=WPA
آن را یک حادثه استثنایی در جهان نامید،این اتفاق درسال۱۳۶۷ درشهرضا روی داد ومجریان آقای دکتر حسن زاده وآقای دکتراسدالهی بودند.دوسال بعد این پایلوت کشوری شد.افتتاح طرح بدست سارتریوس و با شرکت۲۴ عضو EMRO کشورهای مدیترانه شرقیWHO بود

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir