افتخارات گروه رادیوتراِپی و آنکولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/07/19-13:08
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف  نام و نام  خانوداگی   مرتبه در گروه                        افتخار کسب شده                                         تاریخ
1 دکتر مهناز رعایائی دانشیار عضو هیئت ممتحنه بورد رشته رادیوانکولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 1394
2 دکتر مهناز رعایائی دانشیار شرکت در اعمال خیرخواهانه و ویزیت رایگان بیماران مناطق محروم از 1394
3 دکتر سیمین همتی دانشیار عضو هیئت ممتحنه بورد رشته رادیوانکولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 1392
4 دکتر علی اخوان استادیار عضو هیئت ممتحنه بورد رشته رادیوانکولوژی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی 1399
5 دکتر مهناز رعایائی دانشیار استاد نمونه  1392
6 دکتر علی اخوان استادیار استاد نمونه  1393
7 دکتر مهناز رعایائی دانشیار کسب رتبه ده درصد اول دانشنامه تخصصی رادیوانکولوژی  1382
8 دکتر علی اخوان استادیار کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی  1381
9 دکتر نگین فرشچیان - کسب رتبه اول در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی  1389
10 دکتر فرشید اربابی - کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی  1384
11 دکتر محمد محمدزاده - کسب رتبه دوم در آزمون بورد تخصصی رادیوانکولوژی 1382

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir